Ako sa stať odborárom!

Členom SOZ ZaSS sa môže stať:

  • každý občan i cudzí štátny príslušník starší ako 15 rokov, ktorý je v pracovnom pomere, alebo sa pripravuje na činnosť v odvetví zdravotníctva, resp. v zariadeniach sociálnych služieb;
  • osoba samostatne zárobkovo činná, ktorá nezamestnáva ďalších zamestnancov;
  • občan, ktorý sa stotožňuje s cieľmi, Programom a Stanovami SOZ ZaSS.

Podmienky členstva v SOZ ZaSS:

  1. členstvo v SOZ ZaSS je dobrovoľné;
  2. podmienkou vzniku členstva je podanie písomnej prihlášky;
  3. o prijatí za člena rozhoduje výbor ZO, každý člen môže byť členom iba jednej ZO;
  4. dokladom o členstve je členský preukaz;
  5. do doby členstva v ZO sa započítava aj členstvo v iných odborových zväzoch združených v KOZ SR;
  6. podmienkou členstva je platenie určeného členského príspevku, ktorého výšku stanovil zjazd SOZ ZaSS: 

1 % z čistej mesačnej mzdy, alebo peňažného plnenia nahrádzajúceho mzdu,

0,50 Eura mesačne od členov poberajúcich starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, členov na materskej a rodičovskej dovolenke, nezamestnaných;