Výhody členstva v odboroch

Byť členom Slovenského odborového zväzu zdravot­níctva a sociálnych služieb znamená, že máte na svojej strane odborníkov, ktorí sa snažia dennodenne byť v kon­takte s tými, ktorí rozhodujú o stave a podmienkach výko­nu Vašej práce, ale aj o úrovni Vášho odmeňovania:

– právnici, ďalší zamestnanci úradu, zväzoví funkcionári, inšpektor BOZP

Našim členom môže byť každý občan starší ako 15 ro­kov, ktorý je v pracovnom pomere, alebo sa pripravuje na činnosť v odvetví zdravotníctva a sociálnych služieb, sa­mostatne zárobkovo činná osoba, ktorá nezamestnáva ďal­ších zamestnancov a občan, ktorý sa stotožňuje s cieľmi, Programom a Stanovami SOZ ZaSS (článok 8 Stanov).

Odbory Vám zabezpečia:

• Ochranu sociálnych a ekonomických záujmov.

• Vyjednanie priaznivejších pracovných a mzdových podmienok.

• Kontrolu nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a sta­vom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

• Poskytnutie bezplatného pracovnoprávneho poradenstva.

• Vzdelávanie na seminároch a ďalších vzdelávacích akciách.

•Aktuálne informácie o dianí v rezortoch a aktivitách odboro­vého zväzu   prostredníctvom webovej stránky a Informačného bulletinu.

• Poskytnutie príspevkov zo sociálno-podporného fondu pri spl­není podmienok.

Bez odborov nie je možné:

Uzatvoriť kolektívnu zmluvu.

Kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných, pracovnoprávnych a mzdových predpisov.

Spolurozhodovať o pracovnom poriadku, do­volenke, pracovnom čase, skončení pracovné­ho, resp. služobného pomeru, tvorbe a použití sociálneho fondu…

Ďalšou oblasťou našej činnosti je aj zabezpeče­nie možností pre rekreáciu našej členskej základ­ni a ich rodinných príslušníkov v zvýhodnených cenách. V súčasnosti je možné vy­užiť pobyty v hotelovej spoločnosti SOREA po celom Slovensku, v Kežmarských Žľaboch v zariadení Crocus, alebo v RZ Čingov patriacim OZ PŠaV, alebo v kúpeľoch Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice a Bojnice. Tí, ktorí chcú navštíviť hlavné mesto Českej republiky Prahu majú možnosť ubytovania v Bona Serve na Žižkove, ktorú vlastní partnerský OSZaSP ČR. A pobyty podľa aktuálnej ponuky.