Aktuálna činnosť

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS  sa zúčastní stretnutia Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v priestoroch Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR v Bratislave.
 • Vedenie zväzu spolu s právnikom Mgr. E. Paradim sa v NR SR stretnú od 13.00 h na vlastnú žiadosť s predsedom výboru pre zdravotníctvo NR SR MUDr. V. Balážom, MPH. Cieľom stretnutia je prezentovanie stanovísk k predloženým poslaneckým návrhom PT pod č. 326 a 347.
 • Druhým dňom pokračuje v hoteli SOREA- REGIA seminár zástupcov OZ z ČR a SR k problematike hygienickej služby (HS) a verejného zdravotníctva. Bude prezentovaná aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku, ale aj počty zamestnancov v HS a ich odmeňovanie v ČR. Postavenie pracovníkov verejného zdravotníctva a ich odmeňovanie bude prezentovať podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Daniela Pochybová. Ukončenie seminára bude o 12.00 h. Za Úrad SOZ ZaSS sa seminára zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj. FOTKY si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Fotogaléria a na FACEBOOKU zväzu.
 • SOZ ZaSS poriada v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta a Českým odborovým svazem zdravotníctví a sociální péče seminár v hoteli SOREA – REGIA v Bratislave od 13.00 h. Prvý deň seminára bude prednáška hlavnej hygieničky SR MUDr. Mgr. Tatiany Červeňovej, MPH, MHA na tému: Verejné zdravotníctvo na Slovensku z pohľadu právnych predpisov a praxe. Za Úrad SOZ ZaSS sa seminára zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj. PROGRAM.
 • Na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov odborov je zverejnená nová ponuka pre členov odborov od rehabilitačno-terapeutického centra Revital Pro-Care.
 • Májové číslo Informačného bulletinu si môžete prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Informačné bulletiny.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Sorea – Regia v Bratislave  od 10.00 h rokovania Rady členov JMF OZ SR, následne Valných zhromaždení obchodných spoločností DK Prešov, DO Žilina, Sorea, spoločného rokovania Dozornej rady a Predstavenstva hotela Flóra Trenčianske Teplice a. s. Od 14.00  h sa uskutoční rokovanie Majetkovej Únie OZ SR.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania na MZ SR k návrhu  vyhlášky MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR  č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom“ (LP/2024/167).
 • Druhým dňom pokračuje stretnutie členov riadiacich orgánov oboch zväzov návštevou novej Nemocnice Bory a prehliadkou Bratislavy. Po jej absolvovaní sa vrátia do hotela SOREA – REGIA, kde budú pokračovať v diskusiách. Spoločné večerné posedenie ukončí návštevu hostí a v sobotu ráno po raňajkách odcestujú všetci účastníci do svojich domovov. FOTKY si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Fotogaléria.
 • Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS sa stretnú od 8.00 h na Bajkalskej ul. v Bratislave na svojom 21. rokovaní. Prerokujú vyhodnotenie Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS, prediskutujú aktuálne dianie v kolektívnom vyjednávaní KZVS pre  štátnu a verejnú službu, ale aj prípravu stretnutia mladých odborárov, ktoré pripravujeme na 26. júna 2024 v Bratislave. Po ukončení rokovania sa presunú do hotela SOREA – REGIA, kde sa uskutoční spoločné rokovanie s členmi VR OSZaSP ČR. Diskutovať sa bude o vývoji služieb v zdravotníctve, v sociálnych službách, ale aj o vývoji minimálnej mzdy, či prijímaní legislatívy. FOTKY si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Fotogaléria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.00 h. Diskutovať sa bude o stanoviskách a tiež o ich novom formáte, ktorú predstaví Raúl Muriel Carrasco. V popoludňajšom programe bude diskusia o úlohách politiky súdržnosti v nadchádzajúcich kolách rozširovania EÚ.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní slávnostného otvorenia Zhromaždenia členov Asociácie nemocníc Slovenska ako Volebného zhromaždenia na voľbu orgánov Asociácie nemocníc Slovenska, ktoré sa bude konať  od 10.00 h v Hoteli Gate One, Ambrušova 7 v Bratislave.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe rokovania sú zaradené stanoviská k návrhom smerníc a nariadení EK a diskusia na tému Inteligentné, udržateľné a dostupné bývanie. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.00 h.
 • ZDRAVOTNÉ SESTRY DNES MAJÚ SVOJ DEŇ – 12. máj patrí všetkým sestrám a pôrodným asistentkám. Tento deň je deň výročia narodenia priekopníčky ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingalovej. SOZ ZaSS by sa touto cestou chcelo poďakovať všetkým sestrám a ošetrovateľkám za ich neúnavnú prácu a obetavosť v starostlivosti o zdravie a pohodu pacientov. Nezabúdajme, že ich neoceniteľná práca je prínosom pre celú spoločnosť.
 • Druhým dňom pokračuje Plenárna schôdza v Bruseli od 9.00 h na ktorej sa prerokuje 17 návrhov smerníc a návrhov EK a EP. Stanoviská výboru budú postupne prijímané na základe rokovacieho poriadku EHSV. K rodovej rovnosti a výsledkom Komisie OSN pre postavenie žien sa bude diskutovať v prvej časti programu, ukončenie je naplánované na 13.00 h.
 • Pozvánka na predvolebnú diskusiu s lídrami a líderkami politických strán a hnutí kandidujúcimi do Európskeho parlamentu – 21.5.2024LINK NA PRIHLÁSENIE.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní rokovania skupiny II. – zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. Prediskutujú sa stanoviská skupiny pre rokovanie Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h.
 • V programe 587. Plenárnej schôdze je aj vystúpenie eurokomisárky V. Jourovej k balíku opatrení v oblasti obrany demokracie. Prof. M. Draghi  predstaví správu Komisie o konkurencieschopnosti EÚ. Nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a migrácii sa bude venovať komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson vo štvrtok doobeda.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na Inšpektoráte práce v Žiline v priestoroch vzdelávacieho strediska KIA spoločnosti v Gbeľanoch.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS vykoná metodickú návštevu a poskytne pomoc funkcionárom ZO v zariadení Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin.
 • Aprílové číslo Informačného bulletinu, v ktorom je zverejnené aj UZNESENIE Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS, si môžete prečítať na webovej stránke zväzu v časti Informačný bulletin.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Zhromaždenia delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl, ktoré sa uskutoční v Dixon Resort v Banskej Bystrici od 13.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová   sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Univerzitnej nemocnici Martin, stretne sa s novozvoleným predsedom ZO.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa od 9.00 h zúčastní zasadania Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktoré sa bude konať na MPSVR SR.
 • Vedenie SOZ ZaSS sa stretne s hlavnou hygieničkou SR  MUDr. Mgr. Tatianou Červeňovou, MPH, MHA od 13.00 h na ÚVZ SR. Diskutovať budú o zámeroch vedenia v najbližšom období. V júni sa uskutoční seminár k problematike fungovania verejného zdravotníctva v SR a zabezpečovanie úloh v tejto oblasti v ČR, prediskutujeme témy prednášok a možnosti delegovania zástupcu ÚVZ SR na túto akciu spolu organizovanú nadáciou FES na Slovensku.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV od 9.30 h. V programe sú zaradené aj štyri stanoviská výboru a vypočutie v súvislosti s prácou na uznesení EHSV o voľbách do EP. Odznie aj prezentácia správ – Základné práva a právny štát o návštevách Estónska, Belgicka a Luxemburska. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.
 • Zasadnutia  Rady mladých KOZ SR, ktoré sa bude konať v dňoch 12.4. a 13.4.2024 v hoteli Lopušná Dolina Resort  vo Vysokých Tatrách sa zúčastní Ing. M. Gedaj.
 • Delegáti a delegátky Konferencie predsedov ZO a ich splnomocnených zástupcov sa stretnú v hoteli SOREA-Regia v Bratislave, kde od 10.00 h začne najvyššie rokovanie medzi zjazdami. V rámci programu sa očakávajú aj vystúpenia zástupcov MZ SR a MPSVR SR. V programe je zaradené aj  vystúpenie k téme účasti a dôležitosti volieb do európskeho parlamentu v júni 2024 na Slovensku. Fotky z Konferencie predsedov ZO sú zverejnené na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA a na FACEBOOKU SOZ ZaSS. Prezentácie predsedu Mgr. A. Szalaya na Konferencií predsedov k vyhodnotenia plnenia Programu zväzu za rok 2023 a Ing. M. Širhalovej, MBA, k dôležitosti účasti vo voľbách do európskeho parlamentu nielen na Slovensku, sú zverejnené na webovej stránke zväzu www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.
 • POZVÁNKA na rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2024 o 10.00 h v Hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave. SPLNOMOCNENIE a PRIHLÁŠKA DO DISKUSIE DOPRAVA.
 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu v Bratislave na svojom 20. rokovaní v zasadačke zväzu na Bajkalskej ul. Zaoberať sa budú aktuálnou prípravou rokovania Konferencie predsedov ZO, prediskutujú program spoločného stretnutia VV SOZ ZaSS a VR OSZaSP ČR. V ďalšom priebehu odznejú informácie o pripravovaných akciách KOZ SR v týždni osláv sviatku práce v máji. Budú sa zaoberať prípravou akcie mladých odborárov  na jeseň 2024.
 • Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov za rok 2023, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Dokumenty ako aj v dvojčísle Informačného bulletinu č. 26/2024.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe rokovania sú dve stanoviská výboru a prezentácia Štúdie zameranej na rodové rozčlenené údaje o energetickej chudobe, ktorú predloží Katharina Habersbrunner, z WEFC – ženy sa angažujú za spoločnú budúcnosť. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.30 h. V programe je aj stanovisko k Zapojeniu mládeže v EÚ a Spojenom kráľovstve a Nový plán rastu a nástroj na podporu reforiem a rastu na západnom Balkáne. Tretím diskutovaným stanoviskom bude Ochrana demokracie pred dezinformáciami. Popoludní bude diskusia s Davidom McAllisterom predsedom výboru AFET EP o dosiahnutých výsledkoch a výzvach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ukončenie rokovania bude o 17.30 h.
 • 25.3.2024 od 9.00 h  predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. Do programu sú zaradené návrhy zmien v zákonoch, návrhy nariadení vlády, ale aj ďalšie okruhy tém navrhnuté sociálnymi partnermi.
 • 25.3.2024 od 13.00 h sa uskutoční rokovanie Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Sorea – Regia. Prerokujú sa dosiahnuté hospodárske výsledky obchodných spoločností a JMF k 31.12. 2023 a tiež návrhy na podmienky k odpredaju nehnuteľností vo vlastníctve JMF. Ďalšie aktuálne témy dotýkajúce sa DK Prešov, DO Žilina, a prenájmu nehnuteľnosti v Senci.
 • 25.3.2024 od 14.30 h sa uskutoční na tom istom mieste rokovanie Dozornej rady a Predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra a. s. Trenčianske Teplice. Vyhodnotia sa výsledky hospodárenia za rok 2023 a príprava riadneho Valného zhromaždenia. Diskutovať sa bude aj o opravách a investíciách pre rok 2024. Oboch akcií sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.
 • 26.3.2024 od 10.30 h vedenie SOZ ZaSS sa na vlastnú žiadosť stretne na MZ SR s ministerkou zdravotníctva JUDr. Z. Dolinkovou. Máme zámer prediskutovať aktuálne okruhy tém. Predstavenie zväzu, jeho činnosti, činnosť v legislatívnom procese a pod. Financovanie rezortu, najmä nevydanie Vyhlášky k úhradám ZP do tohto obdobia a neuzatvorenie zmlúv medzi ANS a Zdravotnými poisťovňami bude diskutované tiež.
 • 27.3.2024 podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV Mgr. D. Hrnčiarová sa stretnú so zástupkyňami ZO pri Nemocnici vo Zvolene. Stretnutie od 13.00 h sa uskutoční na požiadanie vedenia zväzu z dôvodu uskutočnenia krokov pre znovu rozbehnutie činnosti ZO.
 • 28.3.2024 od 10.00 h predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS Mgr. I. Čomorová, p. K. Krištúfková a JUDr. Mgr. D. Žehnajová sa zúčastnia na pôde KOZ SR prezentácie Manifestu Európskej odborovej konfederácie určeného k voľbám do Európskeho parlamentu. V diskusii odznejú aj priority skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV na obdobie rokov 2023 – 2025. Diskutovať sa bude aj o argumentoch pre účasť vo voľbách 8.6. 2024 na Slovensku.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania 586. Plenárnej schôdze EHSV od 9.30 h. V programe rokovania je zaradených 9 stanovísk výboru k Smerniciam, nariadeniam EP a EK. Diskutovať bude aj Európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmidt na tému Silný sociálny program pre Európu. Ukončenie rokovania sa plánuje na 12.30 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania skupiny II. – zástupcov zamestnancov EHSV a následne prvého dňa rokovania 586. Plenárnej schôdze. Prvý deň sa uskutoční aj diskusia k Prezentácii správy o jednotnom trhu, ktorej sa zúčastní predseda inštitútu Jacquesa Delorsa p. Enrico Letta. Ukončenie prvého dňa rokovania je naplánované na 18.30 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a členovia VV SOZ ZaSS p. M. Krčik, p. P. Popelár a p. O. Vrbiniak sa zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR, ktorý sa uskutoční v HOTELI NIVY v Bratislave od 10.00 h. V programe rokovania sú zaradené aktuálne informácie z diania odborov  na Slovensku a tiež pripravované akcie pri príležitosti osláv Sviatku práce. Prítomní prerokujú Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2023 a aj Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2024.
 • Dávame Vám do pozornosti Zľavy pre členov odborov SOZ ZaSS, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.
 • Vedenie SOZ ZaSS sa stretne na MPSVR SR so štátnym tajomníkom Mgr. B. Ondrušom od 14.30 h. Cieľom stretnutia, o ktoré sme požiadali je prediskutovanie legislatívnych zámerov rezortu práce v oblasti poskytovania služieb občanom SR, ale aj stanovisko rezortu k predloženým návrhom Dodatkov ku KZVS pre štátnu a verejnú službu zo strany KOZ SR. Prediskutujeme aj aktuálnu situáciu v oblasti sociálneho dialógu na úrovni organizácií. Zamestnanci zariadení sociálnych služieb robia ťažkú prácu za ponižujúce platy, chceme to zmeniť.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania stáleho výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. Zaoberať sa budú mimo iného aj poznatkami zo zariadení poskytujúcich služby občanom navštívených v Paríži.
 • Druhým dňom pokračuje rokovanie skupiny II. EHSV v Bruseli. V programe je zaradená panelová diskusia na tému: Sociálna ochrana a úlohy sociálnych partnerov, diskutovať  budú zástupcovia rôznych odborových centrál z EÚ.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania zástupcov zamestnancov EHSV, pri predsedníctve Belgicka v Rade EÚ. So svojim prejavom vystúpia predseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a verejného zdravotníctva. Diskusia bude aj o prioritách a žiadaných stanoviskách počas obdobia prvého polroka 2024.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v zariadení Martinské bioptické centrum s.r.o. v Žiline za účasti vedenia organizácie a členov výboru ZO.
 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a zamestnanci SOZ ZaSS Ing. M. Gedaj a PhDr. E. Sýkorová sa od 8.00 h zúčastnia pracovného stretnutia so zástupcami NEW SCHOOL COMMUNICATIONS.
 • Dávame Vám do pozornosti Zľavy pre členov odborov SOZ ZaSS, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.
 • Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS sa zídu v Bratislave od 8.00 h  na svojom 19. rokovaní na Bajkalskej ul. 29/B v Bratislave. V programe rokovania sú informácie z diania v regiónoch, vyhodnotenie čerpania a tvorby rozpočtu za rok 2023 aj so stanoviskom revízoriek účtov. Prerokuje sa aj návrh rozpočtu na rok 2024 a stanovisko revízoriek. Návrhy na zastúpenie členmi SOZ ZaSS vo výboroch na ÚPSVR SR do ďalšieho obdobia sa preberú menovite a schvália sa k odoslaniu na KOZ SR. Prediskutuje sa program spoločného pracovného stretnutia členov VV SOZ ZaSS a členov VR OSZaSP ČR v máji  2024. Dôležitá bude aj diskusia o príprave a zabezpečení IX. Zjazdu SOZ ZaSS plánovaného na september 2025 v Bratislave. Prerokujú sa aj žiadosti o sociálnu výpomoc pre členov ZO.
 • Predseda zväzu  Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h. V programe rokovania sú zaradené aktuálna činnosť Konfederácie, vyhodnotenie rozpočtu za rok 2023, ale aj vyúčtovanie čerpania financií z 0,3% podielu členského. Prediskutuje sa návrh na poriadanie aktivít počas týždňa Sviatku práce a jeho finančné zabezpečenie. Prediskutuje sa aj návrh programu Snemu KOZ SR, ktorý bude 20. 3. 2024.
 • Revízorky účtov SOZ ZaSS Mgr. D. Grejtáková a Bc. J. Prčová dnes  od 8.00 h uskutočnia kontrolu hospodárenia zväzu za rok 2023. Ďalej sa budú zaoberať Návrhom rozpočtu zväzu na rok 2024. Spracujú svoje stanoviská k obom materiálom a tiež skontrolujú Plnenie odvodovej povinnosti ZO na SOZ ZaSS do konca roka 2023.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D Pochybová sa zúčastnia preberania agendy novým výborom ZO pri Univerzitnej nemocnici Bratislava – Staré mesto od 14.00 h.
 • V Nemocnici AGEL Bánovce, s. r. o. v Bánovciach nad Bebravou sa od 13.30 h uskutoční členská schôdza spojená s prednáškou o význame odborov v súčasnosti, ktorej sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu  Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová.
 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h v Bruseli rokovania Sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú Spoločnosť EHSV. Prerokovávať sa budú dve stanoviská výboru. Prvý je balík opatrení v oblasti veternej energie a druhým preskúmanie rámca práv cestujúcich. Diskutovať sa bude aj o stanovisku o ochrane demokracie pred dezinformáciami.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová poskytne metodickú pomoc funkcionárom ZO v zariadení Kysucká NsP v Čadci.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v zariadení Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin. 
 • Si mladý od 19 – 30 rokov? Neváhaj a využi skvelú ponuku od Hotelovej spoločnosti SOREA, ktorú si môžeš pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli od 9.30 h. V programe rokovania je vypočutie expertov v súvislosti s uznesením EHSV o voľbách do EP. Diskutovať sa bude aj o stanovisku k ochrane demokracie pred dezinformáciami. (TEN/830)  V ďalšom programe je zaradená diskusia k podpore dlhodobého inkluzívneho rastu reformami a investíciami. (ECO/630)
 • Datart pre členov SOZ ZaSS pripravil zaujímavú ponuku vo výške 5 € pri nákupe nad 50  €. Uvedená kampaň je platná od 28.2. do 7.3.2024 a platí iba pre členov VIP klubu registrovaných pod jedinečným kódom. Zľavový kód a VIP kód sú súčasťou informačného materiálu, ktorý nájdete na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Informácie pre predsedov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.30 h. V programe rokovania sú zaradené aj Priority belgického predsedníctva Rady EÚ v oblasti vonkajších vzťahov a obchodu, ku ktorým vystúpi riaditeľ Christophe Payot (MZV BE). Popoludní bude diskusia k oblasti medzinárodného obchodu a investíciám ako hnacej sily konkurencieschopnosti a udržateľnosti EÚ. Prezentáciu štúdie o kultúrnej diplomacii predstaví hlavná konzultantka Maria Mateeva- Kazakova z Inštitútu pre výskum, analýzu a stratégiu. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní stretnutia s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ing. Jurajom Blanárom od 11.00 h. Stretnutia sa zúčastnia členovia EHSV zo SR.
 • Druhým dňom pokračuje 585. Plenárna schôdza EHSV v Bruseli, ktorá prerokuje 13 stanovísk výboru k návrhom nariadení, smerníc, odporúčaní Európskeho Parlamentu a Rady. Podpredsedníčka EK a komisárka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica vystúpi v diskusii o občianskom dialógu. Diskutovať sa bude aj o iniciatíve  EHSV v kandidátskych krajinách (Albánsko a Čierna Hora). Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV- zástupcov zamestnancov od 9.30 h v Bruseli. Prerokujú sa stanoviská predložené do nasledujúcej Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h v budove EK Charlemange v Bruseli. V rámci programu vystúpi k Pracovnému programu a prioritám komisie na rok 2024  výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič. Ukončenie prvého dňa rokovania je naplánované na 18.30 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, v hoteli Sorea – Regia v Bratislave od 10.00 h. V programe sú okrem aktuálnej činnosti zaradené aj okruhy tém dotýkajúce sa návrhov dodatkov ku KZVS pre štátnu a verejnú službu do ďalšieho obdobia.
 • Vedenie SOZ ZaSS sa zúčastní od 13.00 h rokovania členskej schôdze základnej odborovej organizácie pri Univerzitnej nemocnici Bratislava – pracovisko Staré Mesto.
 • Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Rady ANS, kde sme opätovne požiadali o valorizáciu platov pre nezdravotníkov. Stanovisko ANS ostáva nezmenené,  pre nedostatok finančných prostriedkov budú výplatne termíny v nemocniciach ANS ohrozené už vo februári. Prišlo k zhode, že je nevyhnutne potrebné zvolať rokovanie Odvetvovej tripartity na ministerstve zdravotníctva o čo požiadame v najbližších hodinách.
 • Vedenie SOZ ZaSS sa stretne so zástupcom SLK Turčianske Teplice od 10.00 h v kúpeľoch. Prediskutujú vzájomnú spoluprácu pre pobyty členov odborového zväzu a ich rodinných príslušníkov a tiež otázky fungovania odborov v ich zariadení.
 • Vedenie SOZ ZaSS sa od 9.00 h stretne s vedením  UNB pracovisko Staré mesto na Mickiewiczovej ul. v Bratislave. Prediskutujú fungovanie odborovej organizácie na tomto pracovisku.
 • Predseda zväzu sa od 12.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Sorea- Regia v Bratislave. Prerokujú sa hospodárske výsledky obchodných spoločností k 30.11. 2023 a tiež odhad HV JMF za rok 2023.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní  zasadnutia  Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
 • RTVS 24 – Odborári chcú vyššie platy pre nezdravotníkov.
 • Hlavné správy TA3 – Buď odídu, alebo pôjdu do ulíc.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV  v Bruseli od 10.30 h. Diskutovať sa bude o vzťahoch medzi EÚ a strednou Áziou, na ktorej sa zúčastní veľvyslanec EÚ v Číne J.E. Jorge Toledo Albiňana. Témou je budúcnosť vzťahov EÚ a Číny po samite EÚ – Čína. Ako dosiahnuť úspešné uplatňovanie Samojskej dohody ( EÚ – Organizácia afrických, karibských a tichomorských štátov) bude v popoludňajších hodinách.
 • V zasadačke SOZ ZaSS na Bajkalskej ul. 29/B sa od 14.00 h uskutoční pracovné stretnutie zástupcov  5 ZO z UNB. Obsahom rokovania bude aktuálna situácia v kolektívnom  vyjednávaní, valorizácia platov pre nezdravotníkov a ďalšie otázky činnosti odborov. Za zväz sa stretnutia zúčastní predseda a zväzoví právnici.
 • Druhým dňom pokračuje 584. Plenárna schôdza EHSV v Bruseli, ktorá prerokuje 13 stanovísk výboru k návrhom nariadení, smerníc, odporúčaní Európskeho Parlamentu a Rady. V rámci programu budú odprezentované Priority belgického predsedníctva Rady  EÚ zástupcom/kyňou belgickej vlády. Ukončenie rokovania bude cca o 13.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania v Slovenských liečebných kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.
 • Dávame Vám do pozornosti januárové číslo Informačného bulletinu, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov od 9.30 h v Bruseli. Prerokujú sa stanoviská predložené do nasledujúcej Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h v budove EK Charlemange v Bruseli. Ukončenie prvého dňa rokovania je naplánované na 18.30 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a inšpektor BOZP  Ing. M. Gedaj budú kolektívne vyjednávať v NEMOCNICI Poprad a. s., za účasti  vedenia organizácie a výboru ZO.
 • Zástupcovia SOZ ZaSS – vyjednávači sa stretnú so zástupcami ANS na kolektívnom vyjednávaní od 10.00 h v hoteli Brix v  Bratislave. Vyjednávať sa bude o Dodatku č. 12 ku KZVS, v ktorom navrhujeme zvýšenie základných zložiek miezd nezdravotníckym pracovníkom v 84 členských nemocniciach ANS od 1.1. 2024. O záveroch rokovania budeme informovať. Závery kolektívneho vyjednávania s ANS.
 • Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS sa dnes o 8.00 h stretnú na 18. rokovaní VV SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného bude Žiadosť o sociálnu pomoc; Zhodnotenie Programových úloh SOZ ZaSS za rok 2023; Ročná správa o kontrolách v oblasti BOZP za rok 2023; Obsahová príprava Konferencie predsedov ZO, ktorá sa bude konať 11. apríla 2024; Priebeh a výsledky rokovania s ANS a s AŠN SR.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe rokovania sú zaradené dve stanoviská výboru a diskusia o výsledkoch konferencie COP28.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 10.00 h.
 • Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Informačného bulletinu, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.
 • Zástupcovia New School Communications prídu na pôdu SOZ ZaSS na 9.00 h., kde si prediskutujeme ďalšiu spoluprácu do budúceho obdobia a vyhodnotíme doterajšie výstupy médiám.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnici zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave od 13.30 h zúčastnia druhého kola kolektívneho vyjednávania so zástupcami Asociácie štátnych nemocníc SR o Dodatku č. 18 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a AŠN SR. Podpísaný Dodatok č. 18 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a AŠN SR je zverejnený na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Martine.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v dňoch 13. a 14. decembra 2023 zúčastní Plenárneho zasadnutia EHSV v Bruseli.
 • Dávame Vám do pozornosti Zľavy pre členov SOZ ZaSS, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave  od 11.00 h zúčastní kolektívneho vyjednávania so zástupcami  Asociácie štátnych nemocníc SR o Dodatku č. 18 ku KZVS. Dnešné kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 18 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a AŠN SR   bolo prerušené na základe skutočností, že zamestnávatelia nevyjadrili súhlas s navrhovanou úpravou základných platov od 1.1.2024 pre nezdravotníckych pracovníkov o 10 %. Po diskusii prišlo k vzájomnej dohode, že AŠN SR zváži všetky argumenty predložené SOZ ZaSS a osloví riaditeľov k prehodnoteniu stanoviska. Predpokladané pokračovanie bude v piatok 15.12.2023 v Bratislave.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a inšpektor BOZP  Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania so zástupcami vedenia nemocnice a so zástupcami ZO v Nemocnici v Poprade.
 • Zasadnutia výboru pre sociálny dialóg v sociálnych službách EPSU, ktoré  sa uskutoční od 8.30 h v budove v Albert Borschette Centre, 36 Rue Froissart v Bruseli sa zúčastní JUDr. Mgr. D. Žehnajová.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing D. Pochybová sa zúčastnia rokovania u predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. E Jurinovej.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR.
 • Zasadnutie Revízoriek účtov SOZ ZaSS  Mgr. D. Grejtákovej a Bc. J. Prčovej sa uskutoční od 08.00 h v miestnosti p. predsedu  SOZ ZaSS. Predmetom rokovania okrem iného bude kontrola uznesení, kontrola účtovných dokladov, stav na bankových účtoch SOZ ZaSS.
 • Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS sa zídu na svojom 17. rokovaní v Bratislave. Od 8.00 h sa budú zaoberať Programovými úlohami na rok 2024, Obsahovou náplňou rokovaní VV na prvý polrok 2024, zosumarizujú činnosť členov VV za rok 2023, oboznámia sa s dialógom zväzu so zamestnávateľskými asociáciami o dodatkoch ku KZVS na obdobie roka 2024.
 • Vedenie SOZ ZaSS  sa zúčastní o 9.30 h stretnutia zamestnancov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice v Žiari nad Hronom, ktorého sa zúčastní aj vedenie spoločnosti Agel Slovensko, a. s. Témou stretnutia budú pracovno-právne otázky zamestnancov a riešenie  ďalšieho pracovného zaradenia zamestnancov aj za účasti vedenia nemocnice.
 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa od 13.00 h zúčastnia rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR prvýkrát pod vedením ministerky zdravotníctva SR JUDr. Z. Dolinkovej prerokujú dôležité témy zaradené do programu. Prediskutuje sa aktuálny stav realizácie Plánu obnovy a odolnosti v rezorte, Optimalizácia siete nemocníc, Priority vedenia rezortu na najbližšie obdobie, Návrhy na riešenie zadĺženia koncových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dôležité budú tiež informácie o rozpočte pre rezort na rok 2024.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní členskej schôdze ZO v Kysuckej NsP v Čadci, na ktorej sa zároveň uskutočnia voľby nových funkcionárov výboru ZO.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členovia VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová, p. P. Popelár a p. O. Vrbiniak sa zúčastnia od 10.00 h v hoteli Nivy v Bratislave rokovania Snemu KOZ SR. V programe rokovania sú mimo iných zaradené aj aktuálne informácie z činnosti Konfederácie, Návrh rozpočtu na rok 2024 aj so stanoviskom revízoriek účtov a stav členskej základne odborových zväzov k 30.9. 2023 a počet mandátov. Diskutovať sa bude aj o odpočte plnenia Dohody medzi KOZ SR a politickou stranou Smer-SD.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a právnici zväzu JUDr.  Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v organizácii Kúpele Trenčianske Teplice a. s. za účasti vedenia spoločnosti a výboru ZO.
 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu o registrovaných pracovných úrazoch (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy BOZP za rok 2023. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS). Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich, resp. aj oni priamo poslať do 15. 12. 2023 na emailovú adresu: gedaj@sozzass.sk.  
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového seminára HSR SR a EHSV v Bratislave na tému „ Prepájanie EÚ“ venovanému voľbám do Europarlamentu v roku 2024. Akcia sa bude konať v budove ELA od 9.00 h. So svojimi príspevkami vystúpia predseda EHSV Oliver Rőpke, ale aj prezidentka KOZ SR PhDr. Monika Uhlerová, PhD. Druhý deň od 9.30 h sa uskutočnia panelové diskusie k téme: Občianska spoločnosť a voľby: získanie sŕdc a myslí európskych voličov. V ďalšom programe: Ako mobilizovať mladých ľudí okolo volieb. Ukončenie seminára je naplánované v piatok okolo 16.15 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h rokovania sekcie SOC – pre zamestnanosť sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe je zaradených sedem stanovísk výboru. Napr. Akčný plán na boj proti obchodovaniu s drogami, alebo Európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz. Ale aj Balík opatrení v oblasti mobility talentov, alebo Revízia smernice o právach obetí a ďalšie stanoviská, ktoré budú zaradené do programu Plenárnej schôdze v decembri.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov v Bruseli od 9.30 h. Diskutovať sa bude o Rokovacom poriadku, úprave pravidiel, začlenení nových povinností a zodpovednosti. V ďalšom programe sa prediskutuje štatút členov EHSV.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.30 h, ktoré sa bude zaoberať Posilnením multilateralizmu  a základných medzinárodných zásad poriadku založeného na pravidlách v rýchlo meniacom svete – významom príspevku občianskej spoločnosti k systému OSN. Popoludní je naplánovaná diskusia o celosvetovom boji proti mylným informáciám a dezinformáciám s generálnou riaditeľkou Agentúry USA pre globálne médiá. Po jej skončení nasleduje diskusia o obchode a udržateľnom rozvoji. Ukončenie rokovania je naplánované na 16.30 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová poskytne metodickú pomoc v Univerzitnej nemocnici v Martine.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje aktuálne informácie z činnosti KOZ SR. Ďalej sa bude zaoberať Návrhom rozpočtu na rok 2024 a prerokuje aj stanovisko revízoriek účtov k návrhu rozpočtu. Zaoberať sa bude aj stavom členskej základne jednotlivých odborových zväzov k 30. 9. 2023 a počtu mandátov OZ na Snem KOZ SR. Prerokujú sa aj priority KOZ SR do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 – 2027.
 • Dávame Vám do pozornosti novembrové číslo Informačného bulletinu, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com. Úpravu platov zdravotníkov od 1. januára 2024 sme zverejnili  aj na webovej stránke zväzu v časti DOKUMENTY (Štatistika).
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a JUDr. Mgr. D. Žehnajová, právnička SOZ ZaSS sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v zariadení Klinická biochémia s. r. o. v Žiline.

13. november 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Detenčnom centre v Hronovciach zakladajúcej schôdze odborovej organizácie od 13.00 h. Schôdze sa zúčastní aj člen VV SOZ ZaSS za Nitriansky kraj p. Ondrej Vrbiniak.

10. november 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 10.00 h. Prerokuje sa prieskumné stanovisko – Vysielanie vodičov v európskom odvetví dopravy: výzvy a príležitosti a bude predložená štúdia : Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru a zapojenie občianskej spoločnosti. V ďalšom programe je zaradená téma: Pokrok a kvalita aktualizácií integrovaných národných energetických a klimatických plánov členskými štátmi EÚ.

9. november 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi  sa stretnú v budove Jednotného majetkového fondu v Banskej Bystrici so zástupcami ZO z nemocníc pôsobiacich v spoločnosti Agel Slovensko a. s. od 10.00 h. Cieľom stretnutia je výmena informácií z činnosti ZO. V druhej časti stretnutia aj za účasti zástupcov spoločnosti sa prediskutujú zámery spoločnosti v poskytovaní zdravotníckych služieb občanom SR a zámery v kolektívnom vyjednávaní. Ukončenie je plánované na 14.00 h.

8. november 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi  sa stretnú v budove Jednotného majetkového fondu v Banskej Bystrici so zástupcami ZO z nemocníc pôsobiacich v spoločnosti PentaHospitals a. s. od  10.00 h. Cieľom stretnutia je výmena informácií z činnosti ZO. V druhej časti stretnutia aj za účasti zástupcov spoločnosti sa prediskutujú zámery spoločnosti v poskytovaní zdravotníckych služieb občanom SR a zámery v kolektívnom vyjednávaní. Ukončenie je plánované na 14.00 h.

7. november 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay  sa zúčastní rokovania skupiny II. – zástupcov zamestnancov v EHSV v Bruseli od 9.00 h. Hlas za viac demokracie a participácii zamestnancov v sociálnom dialógu na pracoviskách.

6. november 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF ZO OZ SR v hoteli Sorea – Regia v Bratislave od 11.00 h. V programe sú zaradené aj témy: Hospodárske výsledky spoločností Dom odborov Žilina a Odborový dom kultúry Prešov. Hospodárske výsledky JMF a spoločnosti Sorea k 30. 9. 2023, ako aj hospodárenie hotela Flóra Trenčianske Teplice. Prerokuje sa aj Návrh finančného plánu JMF a Návrh investičného plánu na rok 2024.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, Ul. Rastislavova, v Košiciach.

30. október 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania skupiny II. – zástupcov zamestnancov EHSV v Madride. Pri príležitosti Španielskeho predsedníctva v Rade EÚ sa prediskutujú otázky pripravovaných stanovísk na ich požiadanie. Tiež bude diskusia o sociálnom dialógu a pracovných podmienkach a ďalšie oblasti odmeňovania zamestnancov.

26. október 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní Plenárnej schôdze v Bruseli, ktorá prerokuje stanoviská výboru k návrhom smerníc, nariadení EK a EP. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h. Počas doobedňajšieho programu sa uskutoční aj stretnutie členov EHSV s výkonným podpredsedom EK Marošom Šefčovičom.

25. október 2023

 • Októbrové číslo Informačného bulletinu č. 22/2023 si môžete prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Informačný bulletin.
 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania zástupcov zamestnancov – skupiny II. EHSV v Bruseli. V doobedňajšom programe je príprava stanovísk skupiny k nadchádzajúcej Plenárnej schôdzi, ktorá začne v budove EK od 14.30 h. Predtým sa uskutoční spoločný obed členov EHSV s europoslancami zo SR.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS poskytne od 10.00 h metodickú pomoc zamestnancom Fakultnej nemocnice AGEL Skalica, a. s.  na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave ohľadom rizikových faktorov v pracovnom prostredí.

24. október 2023

 • Pozývame Vás na Konferenciu: Budúcnosť práce v 21. storočí: 3+4>2+5, ktorá sa uskutoční 22. novembra 2023 v hoteli Saffron v Bratislave. Pozvánka a Registrácia. (Informáciu o prihlásení prosíme zaslať na e-mailovú adresu: sekretariat@sozzass.sk ).
 • Vedenie zväzu a právnici sa stretnú o 11.30 h s vedením Záchrannej zdravotnej služby Bratislava a zástupcami odborovej organizácie na pracovnom stretnutí na pôde SOZ ZaSS. Cieľom stretnutia je koordinácia kolektívneho vyjednávania novej KZ na ďalšie obdobie a vzájomné vzťahy sociálnych partnerov v tejto organizácii.

23. október 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h rokovania stáleho výboru pre otázky zdravotne postihnutých EHSV – on line. Predpokladané ukončenie je o 16.00 h.

20. október 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS  sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a JUDr. Mgr. D. Žehnajová, právnička SOZ ZaSS sa o 16.00 h zúčastnia členskej schôdze v ZO pri Klinická biochémia s. r. o. v Žiline.

19. október 2023

 • Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 16. rokovaní v Bratislave. Rokovanie začne o 8.00 h. Mimo iného sa budú schvaľovať  žiadosti o sociálnu pomoc zo ZO, diskutovať sa bude o postupe vyjednávania KZVS s AŠN SR a ANS na ďalšie obdobie. Dôležitou témou bude aj spracovanie štatistiky zloženia členskej základne zväzu k 30.9.2023 a tým aj výška odvodov na odborovú centrálu a zastúpenie zväzu v Sneme KOZ SR.

18. október 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR v Bratislave so začiatkom o 10.00 h. V programe sú zaradené aktuálne otázky činnosti Konfederácie a odborových zväzov SR.

17. október 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy  EHSV v Bruseli. Odznejú vystúpenia k vývoju demokracie v Afrike. Diskutovať sa bude aj o situácii v Náhornom Karabachu. V rámci Európskeho týždňa rodovej rovnosti vystúpi Florence RAES, riaditeľka bruselskej pobočky OSN Ženy.

16. október 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS vykoná metodickú návštevu v Dolnooravskej nemocnici L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

13. október 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 15.00 h rokovania Výkonného výboru  EPSU pred konaním Kongresu PSI v Ženeve.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v dňoch 14. – 16. 10. 2023 31. Kongresu svetovej organizácie verejných služieb PSI – v Ženeve.

9. október 2023

6. október 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie EHSV pre dopravu, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 10.00 h. Päť stanovísk bude diskutovaných aj v popoludňajších hodinách. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.00 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní Snemu Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorý sa bude konať v priestoroch hotela Magnólia v Piešťanoch.

5. október 2023

 • Rokovanie sekcie ECO a verejné diskusie o novej generácii vlastných zdrojov a environmentálnych, sociálnych a riadiacich hodnoteniach EHSV sa koná od 9.30 h do 13.00 h v budove EHSV v Bruseli. Rokovania sa zúčastní predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay.

4. október 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo  od 9.30 h. V programe je zaradená aj téma „Prevencia a oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – ako využiť jej plný potenciál.“ Tri stanoviská výboru budú prerokované po diskusii. Jedným z nich je: Vplyv vzdelávania na mzdy a produktivitu práce.

28. september 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe rokovania sú zaradené stanoviská výboru k Politike a stratégii v oblasti energetiky v európsko-stredozemnom regióne. Diskutovať sa bude o Vykonávaní akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu. Predseda sekcie NAT Peter Schmidt predloží správu z fóra OSN v New Yorku.

27. september 2023

 • Dávame Vám do pozornosti Zľavy pre členov SOZ ZaSS, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.
 • Vedenie SOZ ZaSS sa stretne v Martine s vedením ANS po rokovaní Rady ANS s cieľom prediskutovať aktuálne otázky vzájomných vzťahov a dohodnutie termínov pre uskutočnenie pracovných stretnutí so zástupcami zamestnancov z nemocníc v správe spoločností Agel a Svet zdravia v októbri 2023. Stretnutie sa uskutoční v popoludňajších hodinách.

25. september 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 12.00 h zúčastní rokovania Dozornej rady a Predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra a. s. Prediskutujú sa predbežné výsledky vyťaženosti hotela za obdobie 1.- 8. 2023 a HV za toto obdobie. Schvália sa aj návrhy na obnovu a nákup vybavenia. Prebehne aj voľba člena predstavenstva.
 • Následne sa predseda zväzu zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Sorea – Regia. Prerokujú sa hospodárske výsledky obchodných spoločností k 30. 6. 2023. Ďalej hospodárske výsledky JMF OZ SR a spoločnosti Sorea k 31. 7. 2023. Prerokujú sa ďalšie aktuálne okruhy tém v činnosti JMF OZ SR.
 • Septembrové číslo Informačného bulletinu č. 21/2023 si môžete prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Informačný bulletin.

22. september 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

21. september 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní druhého dňa rokovania 581. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli. Druhý deň sa začne rokovať od 9.30 h a potrvá do 13.00 h.

20. september 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. Prerokujú sa stanoviská k predloženým návrhom smerníc a nariadení EP a Rady na 581. Plenárnu schôdzu EHSV. Od 14.30 h  začne rokovanie Plenárnej schôdze a potrvá do 19.00 h.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania Rady predsedov KOZ SR v hoteli Saffron v Bratislave.
 • Veľkej predvolebnej debaty s lídrami politických strán: „ Zamestnanci rozhodnú!“ sa o 16.00 h v hoteli Saffron v Bratislave zúčastní podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a  zamestnankyňa Úradu SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorová. Video záznam.

19. september 2023

 • Ing.  D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a Mgr. D. Hrnčiarová , členka VV SOZ ZaSS absolvujú pracovné stretnutie so zástupcami VÚC v  Banskej Bystrici.
 • Zasadnutie Revízoriek účtov SOZ ZaSS  Mgr. D. Grejtákovej a Bc. J. Prčovej sa uskutoční od 10.00 h v zasadacej miestnosti SOZ ZaSS. Predmetom rokovania bude kontrola uznesení, kontrola účtovných dokladov, stav na bankových účtoch SOZ ZaSS ako aj čerpanie rozpočtu za I. polrok 2023.

14. september 2023

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom 15. rokovaní v tomto volebnom období. Od 8.00 h v zasadačke zväzu sa budú zaoberať aktuálnymi otázkami činnosti zväzu a v programe sú k schváleniu žiadosti o sociálnu pomoc členom ZO, informácia o tvorbe a čerpaní rozpočtu zväzu za prvý polrok 2023, vyhodnotenie XVI. stretnutia mladých odborárov, informácie o priebehu seminára FES s OSZaSP ČR, informácie o volejbalovom turnaji, informácie o plánovaných akciách do konca roka a schválenie termínu stretnutia s VR OSZaSP ČR v roku 2024. Určitej časti rokovania sa zúčastní aj minister zdravotníctva SR MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH.

11. september 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová, Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa v dňoch 11. a 12. septembra 2023 zúčastnia seminára „Sociálny dialóg v zariadeniach sociálnych služieb, odmeňovanie zamestnancov,“  v hoteli SOREA REGIA  v Bratislave, ktorý je poriadaný v spolupráci s FES. FOTKY zo seminára si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA a na FACEBOOKU SOZ ZaSS. PREZENTÁCIE zo seminára sú zverejnené na webovej stránke zväzu v časti Informácie pre predsedov po prihlásení.

8. september 2023

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti tlačivá – Prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie, ktoré Vám boli zaslané poštou a nájdete ich aj na webovej stránke zväzu v časti PRE PREDSEDOV ZO po prihlásení. Termín návratnosti 8. september 2023.

7. september 2023

 • Z dôvodu nízkeho záujmu členov SOZ ZaSS a nedostatočného počtu prihlásených družstiev sa volejbalový turnaj ruší. Záloha, ktorú ste zaplatili Vám bude poslaná na účet.
 • Milí kolegovia, priatelia, s blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú mať dôležitý vplyv na budúcnosť našej krajiny, organizuje KOZ SR najväčšiu odborársku predvolebnú debatu s predstaviteľmi politických strán a hnutí kandidujúcich do parlamentu. Veľká predvolebná debata s lídrami politických strán ZAMESTNANCI ROZHODNÚ sa uskutoční 20. septembra 2023 o 16.00 hod. v hoteli Saffron v Bratislave (Radlinského 27). Viac informácií o debate (priebežne aktualizované), ako aj možnosti registrácie na danú debatu, nájdete v priloženom linku: https://www.kozsr.sk/zamestnacirozhodnu/

6. septembra 2023

 • Predseda zväzu sa zúčastní zasadania sekcie pre sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe je zaradených osem stanovísk výboru, ukončenie rokovania bude o 18.30 h.

5. september 2023

 • Pre členov ZO SOZ ZaSS – prihláška s návratkou na vzdelávanie Prevencia v oblasti BOZP a prihláška na vzdelávanie Sociálny dialóg – kolektívne vyjednávanie, ktoré sa budú konať v termíne 02.-04. októbra 2023 v RZ CROCUS Kežmarské Žľaby. (Prihlášku s návratkou prosíme poslať aj na e-mailovú adresu zväzu: sekretariat@sozzass.sk v termíne do 15. septembra 2023).
 • Predseda zväzu sa zúčastní zasadania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli od 11.00 h. V programe je zaradených sedem stanovísk výboru, ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.

4. september 2023

28. august 2023

 • Právnička zväzu JUDr. Mgr. Danica Žehnajová sa zúčastní ustanovujúcej schôdze novej základnej odborovej organizácie v Centre pre deti a rodiny v Trnave. Schôdza začína o 14.00 h.

25. august 2023

 • Vážení členovia ZO zo zariadení sociálnych služieb, pozývame Vás na seminár na tému: “ Sociálny dialóg v zariadeniach sociálnych služieb, odmeňovanie zamestnancov“, ktorý sa bude konať v dňoch 11. a 12. septembra 2023 v hoteli SOREA-REGIA, Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave. Vyplnenú návratku prosíme zaslať na e-mailovú adresu: sekretariat@sozzass.sk do 31. augusta 2023. POZVÁNKA a NÁVRATKA a INFORMÁCIA O DOPRAVE NA SEMINÁR.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ a právnici zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi poskytnú metodickú pomoc zamestnancom z organizácie Centrum pre deti a rodiny Trnava na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave.

24. august 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ a právnici zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia pracovného stretnutia so zástupcami VÚC v Žiline.

22. august 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia so zástupcami sociálneho odboru z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

17. august 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a JUDr. Mgr.  D. Žehnajová, právnička zväzu sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v organizácii LIKAVA – Centrum sociálnych služieb v Likavke.

16. august 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní on line rokovania Rady predsedov KOZ SR.

11. august 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa od 8.00 h stretnú s ministrom zdravotníctva SR MUDr. Mgr. Michalom Palkovičom, PhD., MHA., MPH. Predmetom diskusie budú informácie ministra zdravotníctva  o pripravovanom rozpočte na rok 2024 pre rezort zdravotníctva a druhou témou bude informácia o optimalizácií nemocničnej siete.

10. august 2023

9. august 2023

 • Vedenie zväzu sa od 10.00 h stretne so zástupcami Prešovského SK, na čele s podpredsedom PSK Jaroslavom Makaturom. Na stretnutí, ktoré inicioval SOZ ZaSS sa prediskutujú aktuálne otázky fungovania zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, niektoré okruhy tém diskutované v rámci kolektívneho vyjednávania a zámery kraja v tejto oblasti v tomto volebnom období.
 • Vedenie zväzu sa presunie do Košíc, kde na pôde Košického SK prediskutujú obdobné okruhy tém ako v Prešove. Stretnutie s podpredsedom SK Mgr. Ladislavom Lőrincom  je naplánované od 13.30 h. Stretnutia sa zúčastnia aj zástupcovia z odboru sociálnych služieb a odboru zdravotníctva SK.

8. august 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretnú s členmi výboru ZO pri Nemocnici v Poprade a. s. v rámci metodickej pomoci prediskutujú aktuálne témy nastolené zástupcami zamestnancov združených v našej odborovej organizácii. Stretnutie sa začne o 13.00 h.

7. august 2023

 • Na webovej stránke www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov si môžete pozrieť zľavy pre členov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb od DATARTU.

4. august 2023

 • Dvojčíslo Informačného bulletinu č. 20/2023 si môžete prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Informačný bulletin.

1. august 2023

31. júl 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyňa Úradu SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorová prerokujú so zástupcom New School Communications Mgr. M. Tettingerom vzájomnú spoluprácu do ďalšieho obdobia na pracovnom stretnutí u predsedu zväzu od 10.00 h.

25. júl 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. Mgr.  D. Žehnajová a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj vykonajú metodickú návštevu v Domove dôchodcov Dolné Saliby.

24. júl 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania výboru a komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

18. júl 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9,30 h. rokovania sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy v Bruseli. V programe rokovania sú štyri stanoviská výboru a výmena informácií s EK o hodnotení vonkajších finančných nástrojov EÚ za roky 2014 – 2020.

13. júl 2023

 • Rokovanie Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli pokračuje od 9.00 h  na tému „Budúca úloha občianskej spoločnosti v procese rozširovania“, ku ktorej vystúpi aj predseda ER Charles Michel. Druhou témou bude „Európska stratégia pre seniorov“, vypracovaná na žiadosť španielskeho predsedníctva v Rade EÚ. Ukončenie Plenárnej schôdze je naplánované na 13.00 h.
 • Od 13.15 h  sa stretnú zástupcovia zamestnancov v skupine II. zo SR s predsedníčkou skupiny Luciou Studničnou na jej pozvanie.

12. júl 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli v doobedňajších hodinách a popoludní sa začne rokovanie 580. Plenárnej schôdze EHSV, do dvojdňového programu je zaradených 27 stanovísk. Ukončenie rokovania prvého dňa je naplánované na 20.30 h.

11. júl 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zväzový právnik Mgr. E. Paradi sa zúčastnia od 10.00 h na rokovaní u riaditeľky odboru sociálnych vecí BSK PhDr. M. Šikovej, kde sa budú venovať problematike sociálneho dialógu a vyjednávania KZ v DSS Rozsutec v Bratislave. Prítomné budú i zástupkyne ZO a riaditeľka DSS.
 • Obaja zástupcovia SOZ ZaSS sa na zväze stretnú o 11.00 h so zástupkyňami ZO pri Onkologickom ústave Sv. Alžbety, kde sa prediskutuje pokračovanie fungovania ZO a priebeh KV KZ v tomto ústave.

10. júl 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania skupiny pre problematiku zdravotne postihnutých EHSV od 9.30 h. Bude verejné vypočutie na tému „ Zručnosti pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím“. Popoludní od 14.30 h odznie správa o účasti na Konferencii zmluvných štátov UNCRPD, ktorá sa konala v New Yorku v júni 2023. Systémom nezávislého života a komunitného života na Malte bude venovaný priestor následne. Stály výbor prerokuje aj priority pracovného programu na zvyšok roka 2023.

3. júl 2023

29. jún 2023

 • Na Donovaloch v zariadení  Villa Glória sa stretnú mladí odborári, vzdelávanie sa bude konať počas dvoch dní, (29.-30. 6.) na ktorom sa dozvedia podrobnosti aj o akcii v získavaní nových členov realizovanej partnerským OSZaSP ČR. S prezentáciou vystúpia Bc. V. Burda a V. Přibilík. O činnosti Rady mladých pri KOZ SR bude hovoriť jej predseda Ferdinand Chomo. Základné pojmy odborárskej terminológie vysvetlí právnička JUDr. Mgr. D. Žehnajová. Druhý deň oboznámi prítomných s aktivitami zväzu Ing. M. Gedaj. Za Úrad SOZ ZaSS sa stretnutia zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, zamestnanci zväzu p. K. Kertészová, JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Ing. M. Gedaj. FOTKY zo stretnutia mladých odborárov sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA.

28. jún 2023

 • ŠTATISTIKU priemerných platov za I. štvrťrok 2023 si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Dokumentyako aj v júnovom čísle Informačného bulletinu.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, na ktorom sa preberú aktuálne informácie z rokovaní o minimálnej mzde pre rok 2024 so zamestnávateľskými asociáciami a ďalšie okruhy tém z činnosti odborových zväzov.
 • V hoteli Sorea – Regia sa bude konať spoločné zasadnutie Dozornej rady a Predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra a. s. Trenčianske Teplice. Prerokuje sa účtovná závierka  za rok 2022, stanovisko audítora k riadnej individuálnej závierke a tiež rozdelenie zisku. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2023 bude predmetom rokovania následne. Taktiež sa uskutoční odvolanie a voľba člena Predstavenstva.
 • Predseda zväzu sa zúčastní Predstavenstva JMF OZ SR, na ktorom sa prerokujú  hospodárske výsledky obchodných spoločností k 31. 3. 2023. Prediskutuje sa aj výberové konanie na dodávku svetelnej reklamy na objekt na Bajkalskej ul. v Bratislave.

27. jún 2023

 • Na pozvanie českých kolegov z OSZaSP sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní v Zlíne pochodu proti zlým časom – za dôstojný život, ktorým sa protestuje proti znižovaniu tabuľkových platov a FKSP, proti neskoršiemu odchodu do dôchodku, proti zdaneniu zamestnaneckých benefitov a proti ďalším reštrikčným opatreniam vlády ČR. Pod heslom : „Sme odbory, sme solidárni a nikdy nebudeme ustupovať klamstvám, arogancii a bezpráviu,“ sa účastníci vydajú od Baťovej nemocnice na  Námestie mieru. Akcia začne v popoludňajších hodinách. Fotografie z pochodu proti zlým časom si môžete pozrieť TU!
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS, JUDr. Mgr.  D. Žehnajová, právnička zväzu budú kolektívne vyjednávať  v organizácii Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

26. jún 2023

 • Vážení členovia ZO SOZ ZaSS, Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb organizuje XIII. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev, ktorý sa bude konať v dňoch 22.-24.9.2023 v Športovo-rekreačnom zariadení Mošovce-Drienok. Záväznú prihlášku prosíme zaslať na e-mailovú adresu: gedaj@sozzass.sk do 7. septembra 2023. PROPOZÍCIEMAPA PRIHLÁŠKA.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV, na ktorom prerokujú stanoviská zamerané na energetickú odolnosť EÚ v základných hospodárskych odvetviach, ale aj na udržateľné a odolné vodohospodárske infraštruktúry a distribučné ciele.
 • Na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave  sa uskutoční pracovné stretnutie s predsedníčkou ZO pri organizácii Domov dôchodcov Dolné Saliby p. I.  Pukkaiovou za účasti podpredsedníčky SOZ ZaSS Ing. D. Pochybovej a právnikov SOZ ZaSS – JUDr. Mgr. D. Žehnajovej a Mgr. E. Paradiho.

22. jún 2023

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú v Bratislave na svojom 14. zasadaní od 8.00 h. K prerokovaniu budú mať otázky spojené s aktuálnou situáciou v legislatívnom procese, prípravu seminára pre zástupcov z oblasti sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční v septembri v Bratislave. Prediskutujú sa aj plánované zasadnutia v druhom polroku 2023 a ich obsahová náplň. Ukončenie rokovania je naplánované na 14.00 h.

21. jún 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. V programe je zaradená aj Stratégia EÚ pre starších ľudí, ale aj Opatrenia na zlepšenie duševného zdravia, ďalším okruhom diskusie bude Posilňovanie kolektívnej vyjednávacej sily v celej EÚ.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ a JUDr. Mgr. D. Žehnajová, právnička OZ sa zúčastnia kolektívneho  vyjednávania v organizácii Martinské bioptické centrum s. r. o., v Žiline za účasti vedenia organizácie a členov výboru ZO.

20. jún 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní on line zasadania Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR.
 • Na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave  sa uskutoční pracovné stretnutie predsedu SOZ ZaSS Mgr. A. Szalaya, podpredsedníčky SOZ ZaSS Ing. D. Pochybovej a právničky SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajovej s podpredsedníčkou Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Martinou Holečkovou ohľadom aktuálnych problémov v zariadeniach sociálnych služieb.

19. jún 2023

 • Vedenie zväzu sa stretne dnes predpoludním so zástupcom športového areálu v Mošovciach – Drienok k prediskutovaniu možnosti konania volejbalového turnaja o pohár SOZ ZaSS.

16. jún 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová,  sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Dolnooravskej nemocnici L. N. Jégeho v Dolnom Kubíne.

15. jún 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. Mgr.  D. Žehnajová a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v LIKAVA – Centrum sociálnych služieb Likavka.

14. jún 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania zástupcov zamestnancov EHSV v doobedňajších hodinách a popoludní sa začne rokovanie 579. Plenárnej schôdze EHSV, ktoré bude pokračovať aj vo štvrtok od 9.30 h v Bruseli.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. Mgr.  D. Žehnajová, Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj vykonajú metodickú návštevu v Kúpeľoch Trenčianske Teplice.

12. jún 2023

 • Vážení mladí odborári, Slovenský odborových zväz zdravotníctva a sociálnych služieb organizuje XVI. stretnutie mladých odborárov, ktoré sa bude konať v dňoch 29.-30.6.2023 na Donovaloch vo Villa Glória, Donovaly 102. Návratku prosíme zaslať na e-mailovú adresu: sekretariat@sozzass.sk do 12.6.2023. POZVÁNKA a PROGRAM a NÁVRATKA.

2. jún 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS  sa zúčastní pracovného stretnutia so zástupcami sociálneho odboru ŽSK v Žiline.

1. jún 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní diskusie poriadanej vydavateľstvom Mafra Slovakia s tieňovými ministrami zdravotníctva, ktorá sa uskutoční 1.6.2023 od 10.00 h, v hoteli Devín v Bratislave. Zúčastniť by sa mali zástupcovia strán : Hlas, Demokrati, SAS, KDH, PS a Smer.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli od 9.30 h. V programe je zaradených päť stanovísk výboru k žiadostiam španielskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré bude v druhom polroku 2023.

30. máj 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnanci Úradu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Ing. M. Gedaj, PhDr. E. Sýkorová a p. K. Kertészová prerokujú so zástupcami New School Communications Mgr. G. Tóthom, PhD. a Mgr. M. Tettingerom vzájomnú spoluprácu do ďalšieho obdobia na pracovnom stretnutí u predsedu zväzu od 9.00 h.

23. máj 2023

 • Májové číslo Informačného bulletinu si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Informačné bulletiny.

18. máj 2023

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 13. rokovaní na Bajkalskej ul. V programe rokovania sú aktuálne informácie z činnosti zväzu, vyhodnotenie konferencie predsedov ZO, ale aj vyhodnotenie seminára – sociálny dialóg v nemocničnom sektore, ktorý sa konal v Bratislave v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta. Prediskutuje sa aj realizácia spoločného stretnutia s českými kolegami plánované na jún 2023. Prerokuje sa aj návrh na uskutočnenie stretnutia mladých odborárov SOZ ZaSS do 35 rokov veku, ktoré sa plánuje na záver  júna. (29.-30.6.)

17. máj 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV. V dvoch blokoch sa bude diskutovať o príspevku občianskej spoločnosti k ochrane ľudských práv na celom svete – 75 rokov po Všeobecnej deklarácii ľudských práv a po obede bude prezentácia štúdie Afganistan – podpora demokracie, rozvoja a  bezpečnosti. Dr. Oz Hassan z katedry politík a medzinárodných štúdií Univerzity vo Warwicku. Ukončenie rokovania bude o 17.30 h.

16. máj 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 9.30 h. V programe je zaradených šesť stanovísk zameraných na reformu trhu s elektrinou, ale aj na vplyv energetickej krízy na európske hospodárstvo. Diskutovať sa bude aj o vodičských preukazoch a zákazoch riadenia motorových vozidiel. Téme uhlíkovej banky EÚ sa bude venovať Thomas Kattnig. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.

15. máj 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne od 10.00 h s prezidentkou SKSP a ASP Mgr. K. Mažárovou na jej žiadosť. Prediskutujú vzájomnú spoluprácu najmä v oblasti hľadania spôsobov zlepšovania postavenia a ochrany statusu profesie sociálneho pracovníka. Tiež  sa oboznámia s činnosťou organizácií a zámeroch do budúcnosti.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Sorea -Regia  54. zasadania Rady členov JMF od 13.00 h, ktoré prerokuje Výročnú správu JMF za rok 2022, účtovnú závierku a stanovisko Kontrolnej komisie JMF. Diskutovať sa bude aj o odpredaji nehnuteľnosti v Košiciach.

11. máj 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Štokholme dvojdňového rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v rámci Švédskeho predsedníctva v Rade EÚ. Začiatok rokovania je o 14.30 h. Druhý deň od 9.00 h  pokračuje diskusiou na tému sociálne rozmery vývoja v EÚ. Ukončenie zasadania je naplánované na 13.00 h.

10. máj 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR v hoteli Sorea-Regia. V programe je zaradená mimo iných aj problematika k diskusii o minimálnej mzde pre rok 2024. Vyhodnotia sa tiež realizované aktivity v rámci týždňa sviatku práce.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ  ZaSS sa zúčastní pracovného workshopu na MPSVR SR zameraného na problematiku dodatkovej dovolenky v nadväznosti na uplatňovanie § 106 Zákonníka práce.

5. máj 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ, JUDr. Mgr.  D. Žehnajová, právnička zväzu, Ing. M. Gedaj, inšpektor zväzu budú kolektívne vyjednávať  v organizácii LIKAVA – Centrum sociálnych služieb v Likavke za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

4. máj 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní Celoslovenského Snemu Slovenskej komory fyzioterapeutov v hoteli Saffron  v Bratislave.
 • Konferencie: „Budúcnosť práce v 21. storočí“, ktorá sa bude konať v hoteli Falkensteiner v Bratislave sa zúčastnia za Úrad SOZ ZaSS Ing. M. Gedaj,  p. K. Kertészová,  PhDr. E. Sýkorová a JUDr. Mgr. D. Žehnajová. Cieľom odbornej konferencie je posúdiť rozsah zmien a naznačiť možné scenáre budúceho vývoja pre pracujúcich. Fotky z konferencie sú zverejnené na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Fotogaléria.

2. máj 2023

 • Na webovej stránke www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov a na Facebooku SOZ ZaSS si môžete pozrieť Benefity pre členov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb od DATARTU.

28. apríl 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová a PhDr. E. Sýkorová sa stretnú o 13.00 h s obchodným manažérom spoločnosti Datart p. Danielom Černákom s cieľom vyhodnotiť spoluprácu za rok 2022 v oblasti benefitov pre členskú základňu SOZ ZaSS. Prediskutujú ďalšie možnosti spolupráce v roku 2023 pre členov základných odborových organizácií.
 • Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS, Ing. M. Gedaj – zväzový inšpektor budú prednášať pre zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť z Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove vo Vyšných Ružbachoch. Fotky zo školenia sú zverejnené na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Fotogaléria a na Facebooku SOZ ZaSS.

27. apríl 2023

 • Od 9.00 h bude pokračovať rokovanie 578. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli. Postupne budú prerokované aj Oznámenia Komisie EP a Rade a Výboru regiónov a tiež Akčné plány.
 • Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS, JUDr. Mgr. D. Žehnajová – právnička zväzu, Ing. M. Gedaj – zväzový inšpektor sa zúčastnia prerokovania o organizačnej zmene v zariadení DSS SYNNÓMIA v Žiline za účasti výboru ZO, štatutára a právnika organizácie.

26. apríl 2023

 • Predseda zväzu sa zúčastní rokovania 578. Plenárnej schôdze EHSV. Počas jej priebehu odovzdá doterajšia predsedníčka výboru Krista Schweng zo skupiny I. predsednícky post Oliverovi Ropkemu zo skupiny II. Následne sa budú prerokovávať stanoviská výboru k predloženým návrhom smerníc a nariadení EP a Rady a stanoviská z vlastnej iniciatívy.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line na rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo k vládnemu návrhu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.

25. apríl 2023

 • Aprílové číslo Informačného bulletinu si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Najnovšie číslo IB.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. Na rokovaní v polovici volebného obdobia sa budú potvrdzovať výsledky volieb zloženia výboru skupiny II. Prerokujú sa stanoviská k predloženým návrhom smerníc a nariadení EP a Rady na 578. Plenárnu schôdzu EHSV.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho v Dolnom Kubíne.

24. apríl 2023

 • Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS, JUDr. Mgr.  D. Žehnajová – právnička zväzu, Ing. M. Gedaj – zväzový inšpektor sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v organizácii LIKAVA – Centrum sociálnych služieb v Likavke za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

21. apríl 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

20. apríl 2023

 • Rokovanie Konferencie predsedov Základných odborových organizácií SOZ ZaSS sa bude konať  o 9.30 h v Hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave. Fotky z Konferencie sú zverejnené na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA a na FACEBOOKU SOZ ZaSS. Prezentácia predsedu Mgr. A. Szalaya na Konferencií predsedov k vyhodnotenia plnenia Programu zväzu za rok 2022 je zverejnená na webovej stránke zväzu www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

19. apríl 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretnú o 13.00 h s predsedníčkou Žilinského VÚC  Ing. Erikou Jurinovou, na vlastnú žiadosť na pôde Samosprávneho kraja. Diskutovať chceme aktuálne otázky fungovania zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Prediskutujeme aj podnety od členov odborov.

18. apríl 2023

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní o 13.00 h kolektívneho vyjednávania v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

17. apríl 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretne s predsedom Nitrianskeho VÚC  Ing. Branislavom Becíkom, PhD. na vlastnú žiadosť na pôde Samosprávneho kraja. Diskutovať sa bude o aktuálnych otázkach fungovania zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Prediskutujú sa aj podnety od členov odborov.

13. apríl 2023

12. apríl 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia o 10.00 h  kolektívneho  vyjednávania v „Ipeľ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa.

11. apríl 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretnú s predsedom Trnavského VÚC  Mgr. Jozefom Viskupičom na vlastnú žiadosť o 10.00 h na pôde Samosprávneho kraja. Diskutovať chceme aktuálne otázky fungovania zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Prediskutujeme aj podnety od členov odborov.

6. apríl 2023

5. apríl 2023

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a členovia VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová,  p. M. Krčik, p. P. Popelár  sa zúčastnia v hoteli SOREA Regia od 10.00 h rokovania Snemu KOZ SR. V programe sú zaradené aktuálne otázky činnosti Konfederácie.

3. apríl 2023

 • Dávame Vám do pozornosti VZOROVÉ KOLEKTÍVNE ZMLUVY NA ROK 2023, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní od 13.00 h na Úrade vlády SR 27. rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ako poradca KOZ SR. Program rokovania.

31. marec 2023

 • Dávame Vám do pozornosti pobyty so Štátnou účelovou dotáciou na rok 2023, ktoré pripravila Hotelová spoločnosť SOREA. Ponuku si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.

30. marec 2023

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykonajú metodickú návštevu v Univerzitnej nemocnici Martin ohľadom dochádzkového systému v organizácii.

28. marec 2023

 • KOZ SR sa dnes v súvislosti s legislatívnym chaosom v NR SR obrátila listom na prezidentku SR. Znenie listu.

27. marec 2023

 • ŠTATISTIKU priemerných platov za rok 2022 si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Dokumenty, ako aj v marcovom čísle Informačného bulletinu.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS poskytne metodickú pomoc pre zamestnancov a funkcionárov ZO v zariadení Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA Žilina.

24. marec 2023

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa o 10.00 h zúčastnia pracovného stretnutia so zástupcami Bratislavského VÚC. Diskutovať budeme o aktuálnych otázkach fungovania zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

23. marec 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní v dňoch 23.-24.3.2023 Stretnutia EPSU regiónu pre strednú Európu a západný Balkán, ktoré sa uskutoční v Budapešti v Maďarsku.

22. marec 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v dňoch 22.-23.3.2023  Plenárneho zasadnutia EHSV v Bruseli.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní o 11.30 h on line rozporového konania na MZ SR k návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe.

17. marec 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretnú s predsedom Nitrianskeho VÚC  Ing. B. Becíkom PhD. na vlastnú žiadosť o 10.00 h na pôde Samosprávneho kraja. Diskutovať chceme aktuálne otázky fungovania zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Prediskutujeme aj podnety od členov odborov.

16. marec 2023

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zúčastnia 12. rokovania v tomto volebnom období. Rokovanie začne o 8.00 h kontrolou plnenia uznesení, po ktorej nasleduje informovanie členov VV o dianí v regiónoch. Prediskutuje sa aj aktuálny stav prípravy rokovania Konferencie predsedov ZO v apríli 2023 v Bratislave. Členovia VV sa oboznámia so stanoviskami revízoriek účtov k rozpočtu za rok 2022 a k rozpočtu na rok 2023. Zaoberať sa budú aj spoločným zasadaním s partnerským OSZSP ČR v júni 2023.

15. marec 2023

 • POZVÁNKA na seminár na tému: „Sociálny dialóg v nemocničnom sektore, nedostatok personálu, odmeňovanie zamestnancov, financovanie systému,“ pre členov ZO zo zdravotníckych lôžkových zariadení, ktorý sa bude konať v dňoch 13. a 14. apríla 2023 v hoteli SOREA-REGIA, Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave. Vyplnenú NÁVRATKU so záväzným prihlásením na seminár prosíme zaslať do 15. marca 2023 a DOPRAVA.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h. V jeho programe sú zaradené aj aktuálne informácie z činnosti Konfederácie, vyhodnotenie tvorby a použitia rozpočtu za rok 2022, návrh na organizačné a  finančné zabezpečenie osláv sviatku práce, ale aj organizačná schéma kancelárie KOZ SR. Príprava rokovania Snemu KOZ SR bude taktiež diskutovaná.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.
 • Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová, p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj sa zúčastnia seminára:  „Čas pre kvalitné pracovné miesta“, ktorý sa bude konať v GDANSKU v Poľsku  v dňoch 15.-16.3.2023, v rámci európskeho projektu EOK, s regionálnym zameraním na krajiny v strednom a východoeurópskom regióne: Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Čechy, Slovensko. Správa zo seminára. Fotky sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria a na FACEBOOKU zväzu. Správa KOZ SR.

14. marec 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastnia od 10.00 h pracovného stretnutia so štátnou tajomníčkou MPSVR SR  PhDr. Soňou Gaborčákovou. Diskutovať budú spolu o podnetoch zamestnancov ZSS aj o zmenách zákonov, uznávaní praxe a ďalších aktuálnych otázkach činnosti zväzu v oblasti sociálnych služieb.

13. marec 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní zasadania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o činnosti výboru na druhú časť volebného obdobia, o obsadení riadiacich funkcií a o práci na stanoviskách. Ukončenie zasadania je naplánované na 17.00 h.

10. marec 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS bude mať rokovanie na MZ SR v Bratislave.

9. marec 2023

 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie a zaslanie zoznamu emailových adries na našich členov Vašich ZOčiek. Na koľko si uvedomujeme Vaše pracovné vyťaženie, radi by sme Vás odbremenili a priamo informovali našich členov o akciách zväzu. Tlačivo na emailové adresy si môžete stiahnuť TU! Vyplnený formulár obratom zašlite na adresu zväzu, alebo na sekretariat@sozzass.sk
 • Vedenie zväzu požiadalo o stretnutie hlavného hygienika SR. Stretnutie s PhDr. RNDr. MUDr. Jánom Mikasom, PhD., MPH sa uskutoční  od 10.30 h na ÚVZ SR v Bratislave. Prerokujeme podnety doručené na zväz z jednotlivých odborových organizácií.

8. marec 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV od 9.30 h v Bruseli. V programe  sú zaradené štyri stanoviská výboru a v popoludňajšom programe bude diskusia v súvislosti s Medzinárodným dňom žien od 14.30 h.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS poskytne metodickú pomoc predsedníčke ZO pri ZpS a DSS mesta Liptovský Mikuláš na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave.

7. marec 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe sú zaradené k prerokovaniu tri stanoviská výboru. Odznie aj správa o stave energetickej únie za rok 2022. Ukončenie rokovania bude o 18.00 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová má on line rokovanie Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR od 13.00 h.

6. marec 2023

 • Predseda zväzu sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli, kde sa od 11.00 h začne diskusia na tému Mobilizácia EÚ na pomoc obyvateľom Turecka a Sýrie po ničivom zemetrasení. Akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ bude predmetom rokovania v stanovisku č. 566. Popoludní budú predmetom diskusie dohoda EÚ s Indiou a odznejú správy monitorovacích výborov EÚ Západný Balkán, tiež EÚ Rusko a EÚ Ukrajina. Ukončenie rokovania je plánované na 17.30 h.

2. marec 2023

 • Vedenie SOZ ZaSS  Mgr. A. Szalay a Ing. D. Pochybová sa stretnú s riaditeľom n. o. Vitalita v Lehniciach Ing. J. Slovákom, MBA a predsedníčkou odborovej organizácie Mgr. H. Nagyovou s cieľom prediskutovať aktuálnu situáciu vo financovaní poskytovaných služieb v zariadení sociálnych služieb a v zdravotníckom zariadení v ktorých pôsobia. Stretnutie sa začína o 9.00 h.

28. február 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnanci Úradu SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorová a Ing. M. Gedaj prerokujú so zástupcami New School Communications Mgr. G. Tóthom, PhD. a Mgr. M. Tettingerom vzájomnú spoluprácu do ďalšieho obdobia na pracovnom stretnutí u predsedu zväzu od 9.00 h.
 • Predseda zväzu sa zúčastní od 12.00 h rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.12. 2022. Prerokujú aj ekonomické výsledky budovy služieb v Košiciach – Jumbo centrum. Zaoberať sa budú aj predpokladanou spotrebou energií strediska Bajkalská ul. v roku 2023.
 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a predsedníčka Základnej odborovej organizácie pri Záchrannej službe Bratislava MUDr. Z. Pukancová  sa na pôde NR SR stretnú s predsedom výboru  pre zdravotníctvo MUDr. M. Krajčím  od 14.00 h na vlastnú žiadosť. Prediskutovať by sme mali otázky novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 579/2004 Z. z. o ZZS.

24. február 2023

 • Februárové číslo Informačného bulletinu si môžete prečítať na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informačné bulletiny.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS  a Bc. J. Prčová, revízorka účtov SOZ ZaSS  vykonajú metodickú návštevu v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

23. február 2023

 • Kolektívne vyjednávanie s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktoré sa malo konať 21. februára 2023 sa neuskutočnilo. Preložilo sa na žiadosť Asociácie nemocníc na budúci týždeň.
 • Druhý deň rokovania začne od 9.30 h diskusiou k vystúpeniu Sviatlany Cichanovskej z Bieloruského demokratického hnutia. Z Centra občianskych slobôd vystúpi (UA) jeho vedúca Oleksandra  Matvijčuk a Lora Pappa k téme: Vplyv vojny na ľudí na Ukrajine a v  EÚ od 11.00 h. Ukončenie zasadania je naplánované na 13.00 h.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS vykoná metodickú návštevu v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

22. február 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV, zástupcov zamestnancov od 9.30 h v Bruseli. Od 14.30 h sa začne v priestoroch EP. V programe dvojdňového zasadania je zaradených 13 stanovísk výboru a tri diskusie. V stredu od 17.00 h to bude na tému:  Podpora vývoja na trhu práce, ako udržať zamestnanosť, zvýšiť produktivitu a rozvíjať zručnosti. K téme vystúpi riaditeľ pre zamestnanosť, prácu a sociálne veci OECD Stefano Scarpetta.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS  a Ing. M. Gedaj, zväzový inšpektor BOZP budú školiť zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v oblasti BOZP v UN L. Pasteura, Tr. SNP č. 1 v Košiciach.

21. február 2023

 • Právnici SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia od 13.00 h kolektívneho vyjednávania novej KZ v DSS Rozsutec v Bratislave.

20. február 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

17. február 2023

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay a členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová sa zúčastnia rokovania Konferencie ZO pri NTS od 11.00 h v penzióne BOCA v Banskej Bystrici.

16. február 2023

 • Revízorky účtov SOZ ZaSS Mgr. D. Grejtáková a Bc. J. Prčová sa zúčastnia od 8.00 h rokovania RÚ v kancelárií predsedu SOZ ZaSS.

15. február 2023

14. február 2023

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

13. február 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyňa SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorová sa  o 8.00 h stretnú so zástupkyňou vydavateľstva Mafra, redaktorkou Zdravotníckych novín Mgr. Monikou Toporcerovou k výstupom z rokovania Odvetvovej HSR, ktorá sa uskutočnila 7.2.2023 na pôde MZ SR.
 • V kancelárii predsedu zväzu sa o 10.00 h stretnú  zástupcovia OZ zo SR, združených v EPSU (6). Spoločne prerokujú aktuálne otázky členstva a aktivít európskej odborovej centrály verejných služieb. Diskutovať sa bude aj o zastúpení zväzov na rokovaniach v najbližšom období. (Brusel, Budapešť). Za SOZ ZaSS sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyňa SOZ ZaSS p. K. Kertészová. Fotografie z pracovného stretnutia si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti FOTOGALÉRIA.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa o 13.00 h stretne s Ing. Martou Kahancovou, PhD. Výskumnou koordinátorkou projektu DEFEN-CE v SR, zameraného na verejnú politiku a sociálny dialóg pre podporu zraniteľných skupín v súvislosti s pandémiou COVID-19 na národnej aj medzinárodnej úrovni.
 • Od 15.00 h sa v zasadačke zväzu stretnú zástupcovia našich ZO pôsobiacich v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnik SOZ ZaSS Mgr. E. Paradi prediskutujú postup ZO pri príprave a spracovaní  návrhu novej KZ.

10. február 2023

8. február 2023

 • Predseda zväzu sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR  od 10.00 h v hoteli Sorea – Regia. Diskutovať sa bude o aktuálnych aktivitách KOZ SR a OZ, prerokujú sa podnety OZ Kovo a IOZ na spoločné aktivity a legislatívne zmeny. Prediskutuje sa príprava osláv 1. mája.

7. február 2023

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú s vedením ANS na rokovaní o Dodatku ku KZVS v Bratislave o 12.30 h.
 • Sociálni partneri sa od 14.00 h stretnú na Ministerstve zdravotníctva SR na rokovaní Odvetvovej HSR. V programe sú zaradené informácie o štátnom rozpočte pre rezort zdravotníctva na tento rok, ale aj optimalizácia nemocničnej siete so zadefinovanými povinnosťami, ktoré budú zabezpečovať. Ďalej sa prediskutuje aktuálny stav Plánu obnovy a odolnosti v rezorte. V úvode rokovania budú prítomní aj zástupcovia zdravotných poisťovní k zmluvným podmienkam s poskytovateľmi.

2. február 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 9.30 h. V programe je diskusia na tému: Udržateľnosť transformácie energeticky náročných priemyselných odvetví. Druhá časť rokovania sa bude venovať koridorom solidarity s Ukrajinou a tiež prezentáciou IT nástrojov Navigate o stanoviskách EHSV.

31. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.00 h. V doobedňajšom programe je zaradená diskusia na tému: Rok po ruskej invázii, odolnosť občianskej spoločnosti a podpora EÚ. Popoludní je diskusia zameraná na Posilnenie spojenectiev medzi EÚ a Latinskou Amerikou.

30. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe sú zaradené dve stanoviská výboru a diskusia na tému: Ako udržať zamestnanosť, zvýšiť produktivitu a rozvíjať zručnosti.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj a právnička zväzu JUDr. Mgr.  D. Žehnajová sa zúčastnia v ZSS IPEĽ v obci Leľa konzultácií a prípravy návrhu KZ s členkami výboru ZO od 14.00 h.
 • Aktualizovaný Zoznam základných odborových organizácií SOZ ZaSS je zverejnený na webovej stránke www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

26. január 2023

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka zväzu sa zúčastní založenia odborovej organizácie v zariadení Dopravná zdravotná služba v Levoči.

25. január 2023

 • Od 9.30 h bude rokovanie Plenárnej schôdze EHSV pokračovať diskusiou na tému: Reakcie EÚ na geo politické výzvy v roku 2023 s predsedníčkou EP Robertou Metsola. Po diskusii vystúpi Margrethe Vestager – výkonná podpredsedníčka EK s témou: 30 rokov jednotného trhu, náš najväčší úspech, ale aj najväčšia výzva pre mladú generáciu.

24. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov od 9.30 h v Bruseli. Od 14.30 h sa začne rokovanie 575. Plenárnej schôdze, v jej programe je 14 stanovísk výboru k predloženým smerniciam a stratégiám EK a EP. S prioritami švédskeho predsedníctva v RE vystúpi švédska ministerka pre záležitosti EÚ. Prvý deň rokovania bude ukončený o cca 18.30 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová  vykoná metodickú návštevu v Kysuckej NsP v Čadci za prítomnosti funkcionárov ZO a zamestnancov.

23. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude konať v hoteli Sorea- Regia od 12.00 h. Diskutovať sa bude mimo iného aj o návrhu na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve JMF, o príprave rokovaní VZ obchodných spoločností a o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za rok 2022.
 • Po jeho ukončení sa uskutočnia VZ spol. s r.o. SOREA, ODK Prešov, DO Žilina. Od 14.30 h sa bude konať spoločné zasadnutie DR a Predstavenstva hotela Flóra Trenčianske Teplice.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

20. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyňa Úradu SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorová dnes o 10.15 h budú mať pracovné stretnutie s redaktorkou Zdravotníckych novín Mgr. Monikou Toporcerovou, ohľadom stabilizačného príspevku a započítavania rokov praxe.

19. január 2023

 • Od 8.00 h sa bude konať 11. rokovanie Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb. Predmetom rokovania okrem iného bude Vyhodnotenie Programových úloh SOZ ZaSS za rok 2022, Ročná správa o kontrolách v oblasti BOZP za rok 2022, Vyhodnotenie čerpania rozpočtu SOZ ZaSS za rok 2022, Návrh rozpočtu SOZ ZaSS na rok 2023, Obsahová príprava Konferencie predsedov ZO, ktorá sa bude konať 20. apríla 2023.

16. január 2023

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová a inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v organizácii KLINICKÁ BIOCHÉMIA s. r. o., Žilina za účasti vedenia zariadenia a funkcionárov ZO.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne so JUDr. Zuzanou Homer, LL.M., vedúcou kancelárie Friedrich-Ebert-Stiftung v Bratislave. Predmetom pracovného stretnutia bude plán spoločných akcií na rok 2023.

13. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa o 14.00 h zúčastní pracovného stretnutia s osobnou bankárkou p. Ruženou Štiglicovou v SLSP.

12. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastnia pracovného stretnutia s Ing. Evou Havasovou – Senior privátny bankár Privat banky.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ, JUDr. Mgr. D. Žehnajová, právnička zväzu a Ing. M. Gedaj, inšpektor zväzu sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v organizácii Martinské bioptické centrum s. r. o. v Žiline, za účasti funkcionárov ZO a vedenia zariadenia.

11. január 2023

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli.

10. január 2023

5. január 2023

 • Januárové číslo Informačného bulletinu si môžete prečítať na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informačné bulletiny.

20. december 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli. Prerokujú sa štyri stanoviská výboru a diskutovať sa bude  o Správe Komisie o vykonávaní a presadzovaní obchodných dohôd EÚ. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.

19. december 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia schôdze členov odborovej organizácie pri Alzhaimer centre v Piešťanoch vo večerných hodinách.

16. december 2022

15. december 2022

 • Druhý deň rokovania Plenárnej schôdze začne od 9.30 h v Bruseli, slávnostným udelením ceny pre občiansku spoločnosť. Európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, k téme: Mladí ľudia a trh práce v kontexte Európskeho roka mládeže 2022 a Európskeho roka zručností 2023. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

14. december 2022

 • ŠTATISTIKU priemerných platov za tretí štvrťrok 2022 si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Dokumenty, ako aj v decembrovom čísle Informačného bulletinu.
 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV od 9.30 h v Bruseli, na ktoré nadväzuje rokovanie 575. Plenárnej schôdze. V programe je zaradených 25 stanovísk výboru k návrhom EK a EP. Rokovanie prvého dňa bude ukončené o 18.30 h. V diskusii k investíciám v oblasti rodovej rovnosti vystúpi výkonný riaditeľ Eurofound Ivailo Kalfin a Kinga Stanislawska, zakladateľka European Women in VC (Venture Capital).

13. december 2022

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR od 13.00 h v hoteli Sorea – Regia. Prerokujú sa predbežné výsledky hospodárenia JMF a obchodných spoločností k 30.9. a k 31.10. 2022. V programe je zaradený aj návrh Finančného plánu JMF a tiež Investičného plánu na rok 2023.
 • Od 14.00 h  sa zídu v tých istých priestoroch zástupcovia odborových zväzov na 53. zasadnutí Rady členov JMF, ktoré prerokuje uvedené materiály z Predstavenstva JMF.

12. december 2022

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní ustanovujúcej schôdze novej základnej odborovej organizácie v zariadení sociálnych služieb v obci Leľa v okr. Nové Zámky. Zariadenie IPEĽ je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a poskytuje služby sedemdesiatke klientov v domove aj v špecializovanom zariadení. Schôdza začína o 14.00 h v zariadení Ipeľ.

9. december 2022

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay a právnik SOZ ZaSS Mgr. E. Paradi sa dnes o 13.30 h zúčastnia rokovania na Ministerstve zdravotníctva SR. Predmetom rokovania bude stabilizačný príspevok pre zdravotníkov a uznávanie praxe sestier, ktoré pracovali v Zariadeniach sociálnych služieb v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z.
 • Právnici SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi dnes o 11.30 h budú rokovať s predsedníčkou ZO ZSS ROSA Bratislava o pracovno-právnych problémoch.

8. december 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o výsledkoch občianskeho energetického fóra 2022. Druhou témou bude Hospodársky prístup k budúcnosti energetickej politiky EÚ. Prezentácia štúdie CCMI na tému Vodík pre dekarbonizáciu zdrojov a energeticky náročných priemyselných odvetví  bude v závere rokovania. Ukončenie rokovania je naplánované na popoludňajšie hodiny.

7. december 2022

 • Poslanci NR SR dnes podvečer schválili novelu Zákonníka práce týkajúcu sa „rozmrazenia“ príplatkov. Reakcia KOZ SR.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní vysielania ranných správ RTVS v čase od 7.45 h k téme: Stabilizačné príspevky pre zdravotníkov schválené vládou SR.
 • Právnička SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajovej sa zúčastní v dňoch   6.-7. decembra 2022 v Bruseli na  Sociálnom dialógu  v sociálnych službách –  pracovnoprávne vzťahy, trh práce, sociálni aktéri v opatrovateľských službách.

6. december 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay vystúpi k téme: Stabilizačné príspevky pre zdravotníkov schválené vládou SR v Teleráne Markízy od 6.15 h.
 • Revízorky účtov Mgr. D. Grejtáková a Bc. J. Prčová sa zídu v Bratislave na svojom zasadaní pri kontrole hospodárenia SOZ ZaSS za predchádzajúcich 11 mesiacov roka. Počas dvoch dní sa budú zaoberať aj investíciami zväzu, zhodnocovaním financií a tiež sa oboznámia s aktuálnymi odvodmi ZO na účet zväzu.
 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zúčastnia na svojom 10. rokovaní v zasadačke zväzu, na ktorom sa budú zaoberať mimo iného aj Programovými úlohami na rok 2023, Návrhom plánu akcií na rok 2023. Obsahová náplň rokovaní VV na prvý polrok bude tiež predmetom diskusie. Vyhodnotenie uskutočnených školení funkcionárov ZO realizovaných v novembri 2022 bude v programe v stredu, v druhý deň rokovania. Prerokujú sa aj žiadosti ZO o poskytnutie sociálnej pomoci členkám ZO. Ukončenie je naplánované na 13.00 h spolu so zasadaním revízoriek účtov.

5. december 2022

 • Predseda SOZ ZaSS  Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV v Bruseli. 
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia na kolektívnom vyjednávaní v organizácii LIKAVA – Centrum sociálnych služieb Likavka za účasti výboru ZO, vedenia organizácie a zástupcov VÚC Žilina.

2. december 2022

 • Dodatok č. 17 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR bol dnes podpísaný a je zverejnený na webovej stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy spolu so zoznamom členov Asociácie štátnych nemocníc SR ku dňu 2. 12. 2022.
 • Vyjednávači SOZ ZaSS sa zúčastnia od 10.00 h na pôde NÚSCH v Bratislave KV o Dodatku č. 17 ku KZVS s AŠN SR. V návrhu požadujeme mimo iného aj zvýšenie základných platov pre nezdravotníckych pracovníkov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnanci PhDr. E. Sýkorová a Ing. M. Gedaj sa dnes o 8.30 h stretnú so zástupcami Katedry komunikácie s cieľom prediskutovať vzájomnú spoluprácu, vyhodnotiť doterajšie mediálne výstupy a dohodnúť ďalší postup.

1. december 2022

 • Prezentácie zo školenia zameraného na zvýšenie právneho povedomia funkcionárskeho aktívu nášho zväzu, ktoré sa konalo vo Svite a v Bratislave sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička JUDr. Mgr. D. Žehnajová sa zúčastnia na národnom seminári od 13.00 h  na Stálom zastúpení  EK na Slovensku k projektu Sowell zameraného na dlhodobú starostlivosť a úlohe sociálnych partnerov v týchto službách. Ukončenie seminára je naplánované na 16.00 h.

30. november 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR, ktorý sa uskutoční v hoteli Nivy v Bratislave od 10.00 h. Do programu rokovania sú zaradené k schváleniu aj Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2023, Vyhodnotenie rozpočtu XI. Zjazdu Konfederácie, Návrhy rokovacích poriadkov orgánov KOZ SR, Návrhy na zloženie Rozhodcovského senátu KOZ SR, ale aj informácie o Regionálnych radách KOZ SR, Rady mladých. Uskutočnia sa voľby na člena Predstavenstva KOZ SR za výrobné zväzy a odznejú aktuálne informácie z činnosti KOZ SR.

29. november 2022

 • Dávame Vám do pozornosti novembrové číslo Informačného bulletinu, ktoré si môžete prečítať na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informačné bulletiny.
 • Predseda SOZ ZaSS  Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV v Paríži. Rokovanie sa bude konať v priestoroch Francúzskej hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady. Panelové diskusie budú zamerané na : „Diskriminácia v Európe: tvárou v tvár dôkazom o neúspechu, aké sú vyhliadky na konanie teraz?“  „Participatívna demokracia: je účasť občanov hrozbou alebo príležitosťou pre EHSV?“  „Reflexia o účasti občanov. Výzvy a príležitosti pre EHSV.“ Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.

25. november 2022

 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu o registrovaných pracovných úrazoch (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy BOZP za rok 2022. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS). Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich, resp. aj oni priamo poslať do 15. 12. 2022 na emailovú adresu:  gedaj@sozzass.sk.  

24. november 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, zväzový inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj, právnici zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi budú v Bratislave školiť funkcionárov ZO počas dvoch dní. Školenie v hoteli Sorea- Regia, Kráľovské údolie 6 v Bratislave bude ukončené v piatok 25. 11. 2022 obedom. FOTKY zo školenia si môžete pozrieť na webovej stránke SOZ ZaSS v časti Fotogaléria.
 • Prezentácie zo školenia zameraného na zvýšenie právneho povedomia funkcionárskeho aktívu nášho zväzu, ktoré sa konalo vo Svite a v Bratislave sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

23. november 2022

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe je zaradených šesť stanovísk výboru a diskusia k téme: Zlepšenie prístupu podnikateliek k financovaniu v EÚ, ku ktorej vystúpi aj zástupkyňa EIB p. Carmen Niethammer. Predpokladané ukončenie rokovania je na 17.00 h.

22. november 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie na MPSVR SR v Bratislave.

21. november 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová a inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v organizácii KLINICKÁ BIOCHÉMIA s. r. o., Žilina.

16. november 2022

 • Predseda SOZ ZaSS  Mgr. A. Szalay sa v Bruseli zúčastní od 10.00 h rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy  EHSV. Okrem schvaľovania troch stanovísk sa bude diskutovať o „Pohľade žien“ na vývoj rodovej rovnosti v Latinskej Amerike a v druhom bloku bude diskusia o sociálno-ekonomickej situácii v tejto oblasti a o možnostiach a úlohách občianskej spoločnosti v procese obnovy. Ukončenie je naplánované na 17.30 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v zariadení LIKAVA  – centrum sociálnych služieb v Likavke. Riešiť sa bude organizačná štruktúra zariadenia, sociálny fond, spolupráca s PZS, postavenie odborovej organizácie a vzťah ZO a zamestnávateľa.

15. november 2022

 • Vážení funkcionári ZO SOZ ZaSS, prosíme Vás, aby ste sa z kapacitných dôvodov už ďalej neprihlasovali na dvojdňové školenie, ktoré sa bude konať 24.-25.11.2022 v Hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Za pochopenie ďakujeme.

14. november 2022

 • Vedenie SOZ ZaSS sa stretne  so zástupcami ZO Univerzitnej nemocnice v Bratislave dnes o 13.00 h v zasadačke SOZ ZaSS. Predmetom rokovania bude aktuálna situácia v rezorte zdravotníctva a jej dosah na zamestnancov.

10. november 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa na pozvanie predsedníčky OSZaSP ČR Bc. Dagmar Žitníkovej zúčastní  v hoteli Olšanka v Prahe v dňoch 10.-11.11. 2022 už IX. zjazdu nášho partnerského OZ v ČR. Dvojdňové rokovanie bude ukončené v piatok obedom.

9. november 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe rokovania sú zaradené témy: Ženy v energetickej chudobe, Ako ďalej po pláne REPowerEÚ – kroky na dosiahnutie energetickej transformácie. Ukončenie schôdze je naplánované v popoludňajších hodinách.

8. november 2022

 • V hoteli Spolcentrum vo Svite sa uskutoční dvojdňové školenie pre prihlásených funkcionárov ZO združených v SOZ ZaSS so začiatkom od 12.00 h. Akcia pokračuje od 8.30 h aj v stredu. Plánované ukončenie je o 14.00 h.  Za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnici SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová, Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj. Fotky zo školenia si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti FOTOGALÉRIA.
 • Prezentácie zo školenia zameraného na zvýšenie právneho povedomia funkcionárskeho aktívu nášho zväzu, ktoré sa konalo vo Svite sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

7. november 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní  schôdze Hlas pracovníkov za demokratickejšiu účasť – skupiny II. EHSV v Bruseli.

4. november 2022

2. november 2022

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS vykoná metodickú návštevu v zariadení KLINICKÁ Biochémia s. r. o. Žilina, kde sa uskutoční pracovné stretnutie  s vedením spoločnosti.

28. október 2022

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní pracovného stretnutia v NR SR v Bratislave s členmi Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a so zástupcami zdravotníckeho sektora, téma rokovania bude: Aktuálna situácia v slovenskom zdravotníctve, výpovede lekárov.

27. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní druhého dňa Plenárnej schôdze od 9.00 h v ktorej v úvodnej diskusii vystúpi podpredseda EK Maroš Šefčovič k Obnovenému protokolu o spolupráci medzi EK a EHSV, ako aj k pracovnému programu EK. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.

26. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní druhého dňa rokovania VV EPSU. Následne sa presunie na rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV v Bruseli. Kde sa bude konať príprava na rokovanie Plenárnej schôdze. Od 14.30 h začne Plenárna schôdza EHSV, ktorá prerokuje celkom 32 stanovísk výboru k smerniciam a nariadeniam EK a EP. Ukončenie prvého rokovacieho dňa je naplánované na 19.30 h.

25. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h 69. rokovania VV EPSU v Bruseli. V programe dvojdňového rokovania sú informácie z činnosti stálych výborov, prijímanie nových OZ za členov EPSU. Činnosť odborovej centrály verejných služieb od ostatného rokovania bude prezentovať Jan Willem Goudriaan. Oblasti sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania zase Richard Pond. Ukončenie prvého dňa je naplánované na 17.30 h.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní pracovného stretnutia v NR SR v Bratislave s členmi Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a so zástupcami zdravotníckeho sektora, téma rokovania bude: Aktuálna situácia v slovenskom zdravotníctve, výpovede lekárov.

24. október 2022

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Výboru pre otázky zamestnanosti v Martine.
 • Dávame Vám do pozornosti októbrové číslo Informačného bulletinu, ktoré si môžete prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.

21. október 2022

 • Akadémie mladých odborárov KOZ SR od 21.10. do 23.10.2022 v hoteli Sliezsky Dom vo Vysokých Tatrách sa zúčastnia za Úrad SOZ ZaSS p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj.

20. október 2022

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu od 8.00 h na svojom 9. rokovaní na pôde zväzu. V programe rokovania sú aj návrhy dodatkov ku KZVS s ANS a AŠN SR do ďalšieho obdobia, vyhodnotenie účasti našich členov na demonštrácii proti chudobe, informácie o prijatom zákone na odmeňovanie zdravotníkov, ale aj o situácii so štátnym rozpočtom na budúci rok v kapitole zdravotníctvo.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní prijatia u prezidentky SR v delegácii KOZ SR od 15.00 h.

19. október 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa  stretnú v zasadačke zväzu s vedením spoločnosti Agel Slovensko. Na stretnutí budú diskutovať o aktuálnej situácii v nemocniciach, ako aj o sociálnom dialógu, pracovných podmienkach a ustanoveniach kolektívnych zmlúv. Cieľom stretnutia je aj hľadanie vzájomnej spolupráce v komunikácii zástupcov zamestnancov s vedeniami nemocníc.

17. október 2022

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania o 9.00 h na MH SR k Vyhláške MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa danej do MPK.

14. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnanci PhDr. E. Sýkorová a Ing. M. Gedaj sa dnes o 12.00 h stretnú so zástupcami Katedry komunikácie s cieľom prediskutovať vzájomnú spoluprácu, vyhodnotiť doterajšie mediálne výstupy a dohodnúť ďalší postup.

12. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h rokovania Predstavenstva KOZ SR v budove na Bajkalskej ul. Diskutovať sa bude o aktuálnych otázkach činnosti odborov, vyhodnotí sa Demonštrácia proti chudobe, ktorá sa konala v sobotu 8.10.2022 v Bratislave. Zaoberať sa budeme aj Výzvou zamestnancov Slovenskej pošty a. s. adresovanej vedeniu spoločnosti k problematike stabilizácie zamestnancov, ich odmeňovania a udržania pracovných podmienok.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 13.00 h zúčastní mimoriadneho rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. Diskutovať sa bude o Návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2023- 2025.

11. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho rokovania skupiny II. – zástupcov zamestnancov EHSV v Prahe. Predmetom jednodňového rokovania budú priority a program českého predsedníctva v rade EÚ. Ďalšou témou bude v panelovej diskusii Sociálny dialóg v spojení s ekologickou transformáciou a v druhej časti Zelená dohoda a jej výzvy, prekážky a realizácia. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní Okrúhleho stola s ministrom zdravotníctva a zástupcami z iných organizácií na MZ SR v Bratislave.

8. október 2022

 • Účastníci Demonštrácie proti chudobe sa stretnú v Bratislave na Nám. SNP krátko pred obedom. O 12.05 h začne demonštrácia vystúpením prezidentky KOZ SR PhDr. M. Uhlerovej, PhD. Stretneme sa na námestí, verím že odošleme svoj názor na aktuálnu situáciu na Slovensku pri zdražovaní cien potravín, energií, PHM a ďalších komodít potrebných pre život pracujúcich a ich rodín. Rád Vás a Vašich blízkych stretnem pred tribúnou, šťastnú cestu do Bratislavy.

7. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Snemu Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov v Trenčíne v hoteli Elizabeth.  V jeho úvodnej časti sa zúčastní panelovej diskusie s delegátmi Snemu a bude ich informovať o pripravovaných zmenách v odmeňovaní zdravotníkov v nemocniciach.

6. október 2022

 • Vzhľadom na nízky počet prihlásených na volejbalový turnaj a na konanie demonštrácie proti chudobe 8. októbra 2022 sa volejbalový turnaj ruší. Zálohy Vám budú vrátené späť na Vaše účty.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová uskutočnia v rámci metodickej pomoci návštevy a rokovania v Galante. Najskôr stretnutie so zamestnancami v RÚVZ, následne sa stretnú so zástupcami zamestnancov v zariadení pre deti, kde si chcú založiť novú odborovú organizáciu. Následne sa stretnú s členmi výboru ZO pri Nemocnici, kde sa budú zaoberať aktuálnou situáciou fungovania odborovej organizácie.

5. október 2022

 • Vedenie zväzu sa stretne s mladými odborármi pri VV SOZ ZaSS v našej zasadačke aj za účasti viceprezidenta KOZ SR p. Františka Gajdoša a špecialistu KOZ SR pre zahraničné vzťahy p. Miroslava Hajnoša. Diskutovať sa bude o zapájaní mladých do činností ZO, ale aj o zastúpení zväzu v komisii pri KOZ SR. Stretnutie sa začne o 11.00 h. Fotky zo stretnutia si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti GALÉRIA.

4. október 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe je k diskusii a k schvaľovaniu predložených päť stanovísk. Ukončenie rokovania je naplánované o 18.15 h.

3. október 2022

 • Štatistiku priemerných platov za 1. polrok 2022 si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Dokumenty alebo v dvojčísle Informačného bulletinu august/september 2022.

30. september 2022

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti tlačivá – Prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie, ktoré Vám boli zaslané poštou a nájdete ich aj na webovej stránke zväzu v časti PRE PREDSEDOV ZO po prihlásení. Termín návratnosti bol 16. september 2022.
 • Dovoľujeme si Vás informovať o špeciálnej súťaži, ktorú DATART pripravil pre členov  VIP programu. Súťaž bude prebiehať od 1. 10. 2022 do 31. 1. 2023 a každý týždeň bude vylosovaný 1 výherca, ktorý sa môže tešiť na VIP nákup vo výške 2 000 €. Viac informácií o letnej súťaži nájdete v letáku, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informácie pre predsedov po prihlásení.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. Počas dňa sa uskutočnia voľby predsedu EHSV na druhú časť volebného obdobia do septembra 2025. Diskutovať sa bude o Smerniciach a nariadeniach pri ich uplatňovaní. Jedná sa najmä o Smernicu o minimálnych mzdových nárokoch.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS poskytne metodickú pomoc funkcionárom ZO pri DSS Sabinov, pracovné stretnutie sa uskutoční v Poprade.

29. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o 7 stanoviskách  výboru. Napr. Rodinní príslušníci starajúci sa o osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby, ale aj Zlepšenie mobility pracovnej sily na podporu oživenia hospodárstva, alebo Legálna migrácia – balík na podporu zručností a talentov.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní v dňoch 29.-30.9.2022 rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci NP: „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce“, ktoré sa bude konať v Novom Smokovci.

27. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR v hoteli Trigan vo Vysokých Tatrách. Diskutovať sa bude aj o príprave demonštrácie „Proti chudobe“, ktorá sa bude konať v Bratislave v sobotu 8.10.2022 o 12.05 h. Aktuálne otázky činnosti Konfederácie a odborov budú prerokovávané aj v stredu 28.9. 2022 v doobedňajšom čase.

26. september 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia na MZ SR rokovania Odvetvovej HSR od 10.00 h. V programe rokovania sú zaradené okruhy tém :  Plán obnovy a odolnosti, Úprava koeficientov pre odmeňovanie zdravotníkov v zákone č.578/2004 Z. z., Vyhláška o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, Zmena organizácie detských ambulantných pohotovostných služieb a ďalšie témy.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní na Úrade vlády SR od 13.00 h rokovania HSR SR. V programe rokovania sú zaradené aj zmeny zákonov: Zákon č.5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti, Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach…., celkom je na rokovanie zaradených 12 návrhov a správ predkladaných Vládou SR.

22. september 2022

 • Vo štvrtok pokračuje rokovanie Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli.  Od 9.00 h  sa uskutoční diskusia na tému Dosiahnutie efektívnych a prístupných politík v oblasti zdravia a starostlivosti v EÚ pripravených na budúce výzvy, ktorej sa zúčastní podpredseda EK Margaritis Schinas. 28 stanovísk výboru k smerniciam  a nariadeniam EP a EK bude doplnené aj stanoviskami z vlastnej iniciatívy a tiež na podnet českého predsedníctva v Rade EÚ. Ukončenie je naplánované na 13.00 h.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS a JUDr. Mgr. D. Žehnajová, právnička zväzu poskytnú metodickú pomoc zástupcovi zamestnancov organizácie Alzheimer centrum Piešťany ohľadom založenia ZO na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS poskytne metodickú pomoc funkcionárom ZO – Záchranná dopravná zdravotná služba Bratislava pri rokovaní na Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave, za účasti štátnej tajomníčky MZ SR.

21. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. Prerokujú sa stanoviská skupiny pred Plenárnou schôdzou, ktorá sa začne od 14.30 h v budove EP. Prvý rokovací deň 572. Plenárnej schôdze EHSV bude ukončený o 19.30 h.

20. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní o 9.00 h on line stretnutia EPSU pre strednú Európu a západný Balkán 2022. Ukončenie je plánované o 10.30 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnik Mgr. E. Paradi sa dnes od 14.30 h zúčastnia rozporového konania k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Odvetvovej HSR na MZ SR.  
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

19. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h rokovania Predstavenstva JMF OZ v hoteli Sorea-Regia v Bratislave. V programe sú zaradené Hospodárske výsledky JMF, Sorea a obchodných spoločností Dom odborov Žilina a Odborový dom kultúry Prešov k 30.6. 2022. Diskutovať sa bude aj o podmienkach návrhov na predaj nehnuteľností. Prerokujú sa návrhy na niektoré investície objektov JMF. Dôležitou témou bude i situácia v energetike a zvyšovaní nákladov na prevádzku budov JMF a Sorea.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS poskytne metodickú pomoc funkcionárom ZO v organizácii Klinická biochémia  s. r. o. Žilina.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS poskytne metodickú pomoc funkcionárom ZO v organizácii Martinské bioptické centrum s. r. o. Martin, pracovisko Žilina.

16. september 2022

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

14. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.00 h. V programe rokovania sa bude diskutovať a budú sa  prijímať závery k štyrom stanoviskám. Diskutovať bude aj poslankyňa EP, predsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie Sabine Verheryen.

13. september 2022

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS vykoná metodickú návštevu v organizácii LIKAVA – centrum sociálnych služieb Likavka, pracovné stretnutie bude za účasti výboru ZO.

12. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva a Dozornej rady hotela Flóra v Trenčianskych Tepliciach. Prerokujú sa hospodárske výsledky spoločnosti za obdobie 1-7/2022, ďalej sa preberie problematika premeny akcií zo zaknihovaných na listinné, ale aj investičné zámery.

8. september 2022

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu v Bratislave na svojom 8. zasadaní, na ktorom sa budú zaoberať aktuálnymi otázkami činnosti zväzu. Rokovania sa zúčastní k problematike odmeňovania zamestnancov aj minister zdravotníctva SR V. Lengvarský. V programe rokovania sú zaradené aj návrhy na školenia a akcie v druhom polroku 2022. Vyhodnotí sa plnenie rozpočtu zväzu za prvý polrok a schvália sa nominácie na zástupcov zväzu v rámci KOZ SR. Ukončenie je plánované na 14.30h.

7. september 2022

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na MZ SR v Bratislave on line rozporového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2022/446).
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe je zaradených päť stanovísk výboru. Ukončenie je naplánované na 18.15 h.

6. september 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené k prerokovaniu štyri stanoviská výboru. Ukončenie je naplánované na 17.00 h.

30. august 2022

 • Podpredsedníčka SOZ  ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania na MPSVR v Bratislave k návrhu novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.

25. august 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes o 10.00 h na Ministerstve zdravotníctva SR zúčastní rokovania s ministrom zdravotníctva SR MUDr. Vladimírom Lengvarským, MPH ohľadom platov zdravotníckych pracovníkov.

24. august 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay dokončí pracovné stretnutie v Sanatóriu v Tatranskej Kotline diskusiou s výborom ZO a riaditeľom zariadenia.

23. august 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay uskutoční metodickú návštevu v ZO pri Sanatóriu v Tatranskej Kotline, kde sa uskutoční aj členská schôdza a voľby nového vedenia organizácie, uskutoční stretnutie s riaditeľom Sanatória a bude diskutovať s vedením ZO o príprave novej KZ v tomto zariadení ako aj o získavaní nových členov do odborov.

22. august 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa na Úrade vlády SR zúčastní rokovania HSR SR od 13.00 h. V programe rokovania je zaradených 17 bodov – návrhov zákonov a správa o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2021. V bode rôzne bude diskusia o odmeňovaní zdravotníkov, ku ktorej sa rokovania zúčastní aj predseda vlády SR.

18. august 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa o 9.00 h  zúčastní pracovného stretnutia s ministrom zdravotníctva SR  MUDr. V. Lengvarským, MPH.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová uskutoční metodickú návštevu v Domove sociálnych služieb v Sabinove.

15. august 2022

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS uskutoční pracovné stretnutie so zamestnancami MBC s. r. o.  v Žiline ohľadom založenia ZO v tomto zariadení.

11. august 2022

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti tlačivá – Prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie, ktoré Vám boli zaslané poštou a nájdete ich aj na webovej stránke zväzu v časti PRE PREDSEDOV ZO po prihlásení. Termín návratnosti 16. september 2022.

9. august 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay dnes vystúpi  v TA3 na tému: „Päťsto eurové odmeny nie sú podľa zdravotníkov adekvátne. Budú ich požiadavky vypočuté?“

8. august 2022

 • Ponuku od hotelovej spoločnosti SOREA pre seniorov si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.

4. august 2022

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS absolvuje pracovné stretnutie so zamestnancom zdravotníckeho zariadenia Alzheimercentrum Piešťany n. o. ohľadom založenia ZO.

1. august 2022

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa stretne v Žiline s prípravným výborom k založeniu odborovej organizácie a prediskutuje postup k získavaniu nových členov ako aj registráciu na MV SR a pridelenie IČO.

25. júl 2022

 • Pripravili sme pre Vás júlové číslo Informačného bulletinu, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.

20. júl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne o 10.30 h so zástupkyňou Nadácie FES v SR JUDr. Zuzanou Homer, LL.M. Cieľom stretnutia je prediskutovanie možností vzájomnej spolupráce pri poriadaní seminárov, konferencií v roku 2023.

19. júl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Krakove Konferencie o pomoci a obnove Ukrajiny a jej európskej perspektíve v rámci sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV. V popoludňajšom programe sa uskutoční diskusia k pomoci a rekonštrukcií Ukrajiny. Ukončenie rokovania je o 17.30 h.

14. júl 2022

 • Vážení členovia SOZ ZaSS, vychutnajte si nezabudnuteľnú letnú dovolenku v hoteloch SOREA. Ponuku si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti ZĽAVY PRE ČLENOV SOZ ZaSS.
 • Druhým dňom od 9.00 h pokračuje Plenárna schôdza EHSV v Bruseli, ktorej sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Prezentáciu priorít českého predsedníctva Rady EÚ predloží zástupca ČR. Prezentáciu priorít Európskeho výboru regiónov predloží jeho novo zvolený predseda Vasco Alves Cordeiro. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.

13. júl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV. Na rokovaní sa prediskutujú stanoviská skupiny k predloženým materiálom.
 • Od 14.30 h začne rokovanie 571. Plenárnej schôdze EHSV, ktorá bude schvaľovať stanoviská k navrhovaným Smerniciam a nariadeniam EK a ER. Rokovanie bude v prvý deň ukončené o 19.00 h.

11. júl 2022

 • P. podpredsedníčka Ing. D. Pochybová v termíne od 11.7. do 29.7.2022 si bude čerpať riadnu dovolenku, v prípade nutnosti volajte sekretariát zväzu 02/502 40 321.

8. júl 2022

 • Dovoľujeme si Vás informovať o špeciálnej letnej súťaži, ktorú DATART pripravil pre členov  VIP programu. Súťaž bude prebiehať od 1. 7. do 31. 8. 2022 a každý mesiac budú vylosovaní 3 výhercovia, ktorí sa môžu tešiť na skvelé ceny. Vyhrať môžete elektrokolobežku Xiaomi Essential, hodinky Samsung Galaxy Watch4 40 mm alebo prenosný reproduktor JBL FLIP 5. Stačí, ak si iba kúpite akýkoľvek tovar pod svojím VIP účtom v čase konania akcie na webe DATART.sk alebo v predajni DATART a DATART Vás  automaticky zapojí do súťaže o hodnotné ceny. Viac informácií o letnej súťaži nájdete v letáku, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informácie pre predsedov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyňa zväzu PhDr. E. Sýkorová sa stretnú od 10.00 h so zástupcami spoločnosti Katedra komunikácie s cieľom prediskutovať vzájomnú spoluprácu, vyhodnotiť doterajšie mediálne výstupy a dohodnúť ďalší postup.

7. júl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 11.00 h  zúčastní v budove Stáleho zastúpenia EK na Slovensku diskusie na tému o základných právach a zásadách právneho štátu na Slovensku. Členovia skupiny EHSV pre základné práva a právny štát sa budú zaujímať napr. o slobodu združovania a slobodu zhromažďovania, slobodu prejavu a slobodu médií, ale aj o práve na nediskrimináciu.
 • O 15.00 h sa stretnú sociálni partneri za KOZ SR so zástupcami vlády a zamestnávateľov na Úrade vlády SR na druhom kole vyjednávania dodatkov ku KZVS pre VS a ŠS na tento rok, kde sa bude rokovať o valorizácii tabuliek.

6. júl 2022

1. júl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay príjme o 9.00 h zástupcov zamestnancov zo zariadenia sociálnych služieb na Staromyjavskej ul. z Myjavy, ktorí požiadali listom prezidentku KOZ SR PhDr. M. Uhlerovú, PhD. o riešenie odmeňovania zamestnancov v oblasti sociálnych služieb na Slovensku. Svoje požiadavky zhutnili do troch bodov, ktoré budú predmetom diskusie na stretnutí na pôde nášho zväzu. Za Úrad SOZ ZaSS sa rokovania zúčastní aj právnička zväzu JUDr. Mgr. D. Žehnajová. Fotky z rokovania si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria, ako aj na facebookovej stránke SOZ ZaSS.

30. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h v hoteli SOREA REGIA rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať Plánom na obdobie rokov 2022 – 2024, tiež investíciami do hotelov Trigan a Stará Ľubovňa. Rekonštrukcia objektu Morava v Tatranskej Lomnici a informácie o nadobudnutí  akcií spol. s r. o. hotel Flóra v Trenčianskych Tepliciach sú tiež zaradené na rokovanie.
 • Od 11.30 h sa tiež v hoteli SOREA REGIA uskutoční Riadne valné zhromaždenie, ktoré prerokuje všetky potrebné náležitosti v zmysle zákonov vrátane správy audítora a podnikateľského zámeru pre ďalšie obdobie.
 • Od 13.00 h  sa uskutoční 52. zasadnutie Rady členov JMF, ktoré prerokuje informácie o Stanovách spoločnosti, rokovacom poriadku, plánovaných krokoch na obdobie 2022-2024 a tiež vyhodnotí plnenie prijatých úloh.

29. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Prvé rokovanie Predstavenstva po XI. zjazde KOZ SR sa bude zaoberať aktuálnymi otázkami činnosti odborov. Jedná sa napr. o výšku minimálnej mzdy na rok 2023, alebo o KV KZVS pre VS a ŠS na rok 2023.
 • Od 11.00 h  začne v tých istých priestoroch rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré okrem uvedených okruhov tém z Predstavenstva prediskutuje aj plán RP do konca roka 2022.

28. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v tíme vyjednávačov KOZ SR vyjednávania o Dodatku č.1 ku KZVS pre VS a ŠS na rok 2022. Vyjednávanie na Úrade vlády SR začne o 14.00 h. Požiadavka znie na 10% valorizáciu tabuliek pre všetkých zamestnancov v štátnej i verejnej službe.

27. jún 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní  v dňoch 27.-28. júna 2022 rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v Poprade, v rámci Národného projektu: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR.

24. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 12.30 h on line pracovného stretnutia vyjednávačov KZVS pre VS a ŠS. Predmetom diskusie bude hľadanie stanoviska KOZ SR k návrhom predložených vládou v stredu na Úrade vlády SR.
 • Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastní on-line meetingu stáleho výboru ETUC, ktorý sa bude konať od 9.00 h. Organizátorom meetingu je ETUC.

23. jún 2022

 • Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov za I. štvrťrok 2022, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Dokumenty a v podkapitole Štatistika – platy ako aj v najnovšom dvojčísle Informačného bulletinu č. 8, ktorý je tiež zverejnený na webovej stránke zväzu.

22. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. Tri stanoviská výboru sa prerokujú v čase od 9.30 h do  13.00 h.

21. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV. V dvoch blokoch sa prerokujú štyri stanoviská výboru, v čase od 10.30 h do 18.15 h.

20. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní zasadania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV on line. Diskutovať sa bude  o väčšom vplyve zamestnancov pri formovaní demokracie v EÚ. Stretnutie začne od 14.30 h.

16. jún 2022

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom 7. zasadaní, ktoré sa uskutoční na Bajkalskej ul. v sídle zväzu od 8.00 h. Prerokujú aktuálne otázky činnosti zväzu vrátane informácií z rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR z pondelka 13. 6. 2022.
 • Delegáti za SOZ ZaSS sa následne presunú do hotela Saffron, kde sa zúčastnia rokovania XI. Zjazdu KOZ SR, ktorý začne o 10.00 h. Dvojdňové rokovanie rozhodne o Programe, zložení vedenia Konfederácie, ale aj o zmenách v Stanovách a činnosti odborov na Slovensku. Ukončenie rokovania bude v piatok pred 13.00 h po ktorej bude nasledovať tlačová konferencia.

15. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. Od 14.30 h sa zúčastní 570. Plenárnej schôdze EHSV. Prvý deň sa prerokuje 12 stanovísk výboru a uskutoční sa diskusia na tému: Budúcnosť Európy.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová, zamestnanci Úradu SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorová a Ing. M. Gedaj sa v Bratislave zúčastnia protestu poriadaného OZPŠaV na Slovensku na Nám. SNP  od 13.30 h.

14. jún 2022

 • Dávame Vám do pozornosti, NÁVRHY Dodatku č. 1 ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2022, ktoré boli predložené na Úrad vlády SR a môžete si ich pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli SOREA RÉGIA od 11.00 h Valného zhromaždenia Majetkovej Únie Odborových Zväzov SR.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní on line rozporového konania na MZ SR k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (LP/2022/315).

13. jún 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia od 10.00 h rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR. Na základe požiadavky zväzu sú v programe k prerokovaniu okruhy tém ako napr. Plán obnovy a odolnosti pre oblasť zdravotníctva, Stav oddlženia nemocníc, odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov zvyšovanie koeficientov a informácia o optimalizácii nemocníc.

9. jún 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 9.30 h. Predstavenstvo sa bude zaoberať aktuálnymi informáciami prípravy XI. Zjazdu KOZ SR, ktorý sa uskutoční v hoteli Saffron v Bratislave v dňoch 16.-17.6. 2022.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV. V programe sú zaradené tri stanoviská výboru a diskusia k vývoju politiky rozširovania EÚ. Rokovanie bude ukončené o 16.30 h.

6. jún 2022

2. jún 2022

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D Pochybová sa zúčastní schôdze zamestnancov na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši.
 • Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj sa dnes od 12.00 h zúčastnia Strategického workshopu EPSU pre odborových lídrov v oblasti náboru a organizácie (online) „Organizačná stratégia pre organizujúce odbory“ – individuálne konzultácie s pracovnými skupinami o ich organizačnej a náborovej stratégii.

30. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h v Bruseli rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. Prerokovávať sa budú stanoviská výboru k Smerniciam a nariadeniam EK a ER. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania k návrhu novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení na MZ SR.

28. máj 2022

 • V sobotu bude ukončené spoločné rokovanie partnerských odborových zväzov v Prahe. Naši zástupcovia sa vrátia na Slovensko.

27. máj 2022

 • Spoločné pracovné stretnutie v Prahe pokračuje druhým rokovacím dňom. Po takmer troch rokoch od ostatného stretnutia sa bude diskutovať o vývoji v oblastiach zdravotnej starostlivosti, oblasti sociálnych služieb, kúpeľníctva, vzdelávania na zdravotníckych školách a v oblasti verejného zdravia aj s dopadmi pandémie na pracovný trh v týchto oblastiach.

26. máj 2022

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú v Bratislave na svojom  6. rokovaní v tomto volebnom období. Po jeho ukončení sa premiestnia do Prahy, kde v popoludňajších hodinách začne v hoteli Olšanka spoločné pracovné stretnutie riadiacich orgánov SOZ ZaSS spolu s VR OSZaSP ČR.

25. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h rokovania vyjednávačov KZVS pre VS a ŠS za KOZ SR. Stretnutie zvolala  hlavná vyjednávačka PhDr. M. Uhlerová, PhD.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní  pracovného stretnutia s funkcionármi ZO a vedením organizácie v UN v Bratislave.

23. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. V programe je zaradených desať návrhov zákonov, nariadení vlády, ale aj vyhodnotenie plnenia stratégie bezpečnosti a ochrany pri práci za rok 2021. Jednou z tém je Implementácia európskych štrukturálnych fondov k 30.4. 2022. Členovia HSR sa budú zaoberať aj podporou potravinárskeho priemyslu.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
 • Zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS JUDr. Mgr. D. Žehnajová a Mgr. I. Čomorová sa zúčastnia vzdelávania „E-learning cez LMS Moodle“, ktoré sa bude konať  v dňoch od 23.5. do 25.5.2022 od 8.30 h na Bajkalskej 29, v Bratislave.

20. máj 2022

 • Vedenie zväzu uskutoční výskumný rozhovor k projektu SOWELL, ktorý je zameraný na služby k dlhodobej starostlivosti  pre stredoeurópsky inštitút pre výskum trhu práce Celsi. Uskutoční sa on line od 9.00 h.

19. máj 2022

 • Školenie pre hospodárky/rov a revízorky/rov účtov sa bude konať dnes od 10.00 h v Bratislave v Budove odborov na Bajkalskej  č.29  vo veľkej zasadačke. Za Úrad SOZ ZaSS sa školenia zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnanci Mgr. I. Čomorová, Ing. M. Gedaj, p. K. Kertészová, Mgr. E. Paradi, PhDr. E. Sýkorová. Fotky zo školenia si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria a na facebooku SOZ ZaSS. (Podkladový materiál je zverejnený na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informácie pre predsedov po prihlásení).

18. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania zástupcov zamestnancov – skupiny II. EHSV v Bruseli. Od 14.30 h sa začne rokovanie 369. Plenárnej schôdze. Do programu bolo zaradených 24 stanovísk, ktoré sa prerokujú aj vo štvrtok 19.5.2022. Po ich prerokovaní nasleduje diskusia s predsedom ER Charlesom Michelom o cieľoch ER v oblasti hospodárstva a spoločnosti v kontexte súčasnej geopolitickej situácie. Ukončenie Plenárnej schôdze bude pred 13.00 h.

17. máj 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS : predseda zväzu Mgr. A. Szalay  a členovia VV SOZ ZaSS Mgr. R. Biksadská, Mgr. D. Hrnčiarová, p. P. Popelár a p. O. Vrbiniak sa zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR, ktorý sa uskutoční v hoteli Sorea – Regia od 10.00 h. V programe rokovania sú materiály súvisiace s pripravovaným XI. Zjazdom KOZ SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17.6. 2022 v Bratislave.
 • Školenie pre hospodárky/rov a revízorky/rov účtov sa bude konať dnes od 10.00 h v Košiciach v UNLP Tr. SNP 1  v Klube  zamestnancov v Poliklinike. Za Úrad SOZ ZaSS sa školenia zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnanci Mgr. I. Čomorová a Ing. M. Gedaj. Fotky zo školenia si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria a na facebooku SOZ ZaSS. (Podkladový materiál je zverejnený na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informácie pre predsedov po prihlásení).

16. máj 2022

 • Od 9.00 h sa stretne predseda zväzu Mgr. A. Szalay so zástupcom spoločnosti DATART p. D. Černákom k prediskutovaniu doterajšej spolupráce s poskytovaním zliav na nákupy členov SOZ ZaSS v tejto obchodnej sieti. Stretnutia sa zúčastnia aj p. K. Kertészová a PhDr. E. Sýkorová.
 • Školenie pre hospodárky/rov a revízorky/rov účtov sa bude konať dnes od 10.00 h v Banskej Bystrici v budove JMF, ul. ČSA č. 25 vo veľkej zasadačke. Za Úrad SOZ ZaSS sa školenia zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnanci Mgr. I. Čomorová a Ing. M. Gedaj. Fotky zo školenia si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria a na facebooku SOZ ZaSS. (Podkladový materiál je zverejnený na webovej stránke www.sozzass.com v časti Informácie pre predsedov po prihlásení).

13. máj 2022

12. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV v Bruseli od 10.15 h., ktoré prerokuje stanoviská výboru k problematike zneužívania migrantov. Vyhodnotí sa aj dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Diskutovať sa bude o dosahu migrácie na všetky hranice EÚ a o azylovej politike. Ukončenie rokovania je naplánované na 16.30 h.

11. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV v Bruseli od 9.30 h. Celodenné rokovanie sa bude zaoberať budúcnosťou Európy. K téme vystúpia aj generálny tajomník EOK Luca Visentini, spolupredseda VV Cofoe EP Guy Verhofstadt. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby  k zapracovaniu vznesených pripomienok k Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov v rámci NP: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v spoločnosti TREXIMA v Bratislave.

10. máj 2022

 • Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay, zamestnanci Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj sa dnes od 9.30 h do 14.00 h zúčastnia Strategického workshopu EPSU pre odborových lídrov v oblasti náboru a organizácie (online) „Organizačná stratégia pre organizujúce odbory“.

9. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SOREA. Po jeho ukončení budú pokračovať VZ obchodných spoločností Dom odborov Žilina, Dom kultúry Prešov, Hotela Flóra Trenčianske Teplice. Uskutoční sa aj rokovanie Predstavenstva JMF OZ SR. Rada členov JMF bude mať svoje 51. zasadanie od 13.00 h., na ktorom sa prerokuje Výročná správa za rok 2021, účtovná závierka, ale aj odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve JMF. Všetky rokovania sa konajú v hoteli Regia v Bratislave.

7. máj 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia Protestného zhromaždenia a pochodu občanov v Trnave od 13.00 h, (stretneme sa pod zástavami SOZ ZaSS) kde budú prezentovať svoju nespokojnosť so súčasnou situáciou na Slovensku. Vysoká miera inflácie, takmer žiadne opatrenia v prospech ľudí, neriešenie odmeňovania zdravotníkov, zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a ostatnej verejnej službe a zhoršovanie pre život občanov sú základom pre účasť našich zástupcov na tejto akcii organizovanej OZ KOVO ku ktorej sme sa pridali i my. Budeme radi, ak prídete podporiť svojou účasťou rady odborárov a občanov. Akcia potrvá do 2 hodín.

6. máj 2022

5. máj 2022

 • Druhým dňom pokračuje od 8.30 h rokovanie VV EPSU prejednávaním aktualít z prípravy Kongresu PSI (október 2023). Prítomní sa budú zaoberať prípravou dňa verejných služieb 23. júna, ale aj finančnými záležitosťami ako napr. úhradou členských poplatkov, žiadosťami o členstvo v EPSU, ale aj personálnymi otázkami a správou audítorov. Ukončenie VV EPSU bude o 13.30 h.

4. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Výkonného výboru EPSU v Bruseli od 9.00 – 17.30 h. Do programu rokovania je zaradených na dva rokovacie dni 14 okruhov tém. Budú podané správy z jednotlivých stálych výborov. Schvaľovať sa bude správa o činnosti EPSU za rok 2021, Aktualizácia pracovného programu na roky 2019 – 2024. V rozprave vystúpi aj generálny tajomník EOK Luca Visentini.

3. máj 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli od 10.00 h. Predmetom schvaľovania bude šesť stanovísk výboru. Ukončenie je naplánované na 17.30 h.

2. máj 2022

 • Dávame Vám do pozornosti FACEBOOK Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe rokovania, ktoré začína od 11.00 h sú zaradené štyri stanoviská výboru. Bude podaná aj správa o stave energetickej únie za rok 2021. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.15 h.

30. apríl 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia Protestného zhromaždenia a pochodu občanov v Žiline od 13,00 h., kde budú prezentovať svoju nespokojnosť so súčasnou situáciou na Slovensku. Vysoká miera inflácie, takmer žiadne opatrenia v prospech ľudí, neriešenie odmeňovania zdravotníkov, zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a ostatnej verejnej službe a zhoršovanie pre život občanov sú základom pre účasť našich zástupcov na tejto akcii organizovanej OZ KOVO ku ktorej sme sa pridali i my. Budeme radi, ak prídete podporiť svojou účasťou rady odborárov a občanov.
 • Akcia potrvá 2 hodiny.

29. apríl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v RTVS od 7,30 h. ranných správ, v ktorých bude hovoriť o nedostatočnej valorizácii platov zdravotníkov na Slovensku oproti rastom platov v okolitých krajinách.

19. apríl 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi, zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj absolvujú metodickú návštevu a poskytnú  metodickú pomoc funkcionárom ZO a zamestnancom zariadenia v DSS SYNNÓMIA v Žiline.

13. apríl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.00 h. zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe sú zaradené okruhy tém súvisiace s prípravou XI. zjazdu KOZ SR. Diskutovať sa bude o aktuálnych činnostiach KOZ SR, o Správe odborovej kontroly v oblasti BOZP za rok 2021 a o Návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na BOZP na rok 2022.

12. apríl 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h. zúčastní online rokovania sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy. Diskutovať sa bude o Strategickom kompase EÚ v náročných časoch ako nástroja na posilnenie zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Prerokujú sa i dve stanoviská výboru. Ukončenie rokovania je naplánované na 16.30 h.

8. apríl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Snemu komory fyzioterapeutov v hoteli Saffron v Bratislave od 10.00 h.

7. apríl 2022

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, spoločnosť HEALIE, s. r. o. pripravil exkluzívny benefit pre členov odborov, aké výhody Vás čakajú sa dozviete na webovej stránke zväzu www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.
 • O  9.30 h sa uskutoční pracovné stretnutie so zástupcami katedry komunikácie k prediskutovaniu vzájomnej spolupráce. Stretnutia sa zúčastní predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a zamestnanci Úradu SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorová a Ing. M. Gedaj.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.30 h zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV on line. V programe rokovania je zaradená aktuálna problematika: Ako zabezpečiť pre Európu cenovo dostupnú a udržateľnú energiu a aká je úloha zemného plynu a jadrovej energie. Prerokuje sa aj stanovisko výboru k Novému rámcu EÚ pre mestskú mobilitu. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.00 h.

6. apríl 2022

 • Na pôde SOZ ZaSS sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov OZ zo SR združených v EPSU od 9.00 h. Prítomní prediskutujú závery z rokovania regiónu SE a ZB, ktoré sa uskutočnilo v stredu 30.3. 2022 on line. Ďalej sa budú zaoberať plánovanými vzdelávacími akciami EPSU v najbližšom období a májovým programom rokovania VV EPSU, ktorý je naplánovaný na 4.-5.5. 2022 v Bruseli. Prerokujú aj návrh na voľbu predsedu regiónu SE  a ZB po odchode Borisa Plešu z Chorvátska do dôchodku. Stretnutia sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyňa p. K. Kertészová.

5. apríl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní schôdze zamestnancov v Dome seniorov v Sečovciach, kde odprezentuje činnosť zväzu. Diskutovať bude o úlohách odborov a fungovaní ZO.

4. apríl 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 13.00 h zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. Do programu dnešného zasadania je zaradených  9 návrhov zákonov, 1 koncepcia, 1 návrh nariadenia a Národný program reforiem. V bode rôzne je ďalších 5 okruhov tém. SOZ ZaSS zaujal zásadné pripomienky k Návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,…..

31. marec 2022

 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní on line na konferencii, ktorá je zavŕšením BARMIG projektu o právach a pracovných podmienkach pracovníkov z tretích krajín v strednej a východnej Európe, ktorú zastrešuje CELSI.

30. marec 2022

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa od 11.00 h zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR v hoteli Sorea -Regia v Bratislave. Delegáti prerokujú pripravované materiály k zvolaniu XI. zjazdu KOZ SR, ale aj vyhodnotenie čerpania rozpočtu KOZ SR za rok 2021 so stanoviskom revízoriek účtov. Aktuálne dianie v spoločnosti a činnosť KOZ SR predstaví prezident KOZ SR.

29. marec 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR v Bratislave.
 • Od 13.00 h sa uskutoční pracovné stretnutie Občianskej spoločnosti, ktoré zvolal Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík. Stretnutia sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

28. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h rokovania Predstavenstva JMF OZ SR na Bajkalskej ul. V programe sú zaradené mimo iného aj hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.12. 2021. Zmeny v nájomnej zmluve FY Adeli centre v Piešťanoch sú tiež dané na diskusiu členom Predstavenstva JMF.

24. marec 2022

 • Druhým dňom pokračuje 568. Plenárna schôdza EHSV v Bruseli, celkom sa má počas dvoch dní prerokovať dvadsaťsedem stanovísk EHSV. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.

23. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli. Od 9.30 h prerokujú stanoviská k rokovaniu Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h v budove EK. K téme „Nový európsky Bauhaus“ vystúpi na nej komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel. Ukončenie prvého dňa je o 19.00 h.
 • Služobná cesta zástupcov SOZ ZaSS pokračuje do Košíc, kde sa na pôde SZŠ na Moyzesovej ul. stretnú s vedením organizácie a riaditeľkou SZŠ k prerokovaniu podnetu zamestnankyne.  Uskutoční sa aj stretnutie na VÚC v Košiciach s vedúcim odboru školstva.

22. marec 2022

 • Dávame Vám do pozornosti marcové číslo Informačného bulletinu, ktorý je zverejnený na webovej stránke zväzu www.sozzass.com. V tomto vydaní sa zameriavame na zverejnenie vnútrozväzových smerníc a zásad potrebných pre našu ďalšiu činnosť, schválených delegátmi konferencie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave dňa 17. marca 2022.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho on line rokovania HSR SR od 13.00 h k predloženému Návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, ktorý predkladá Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia pracovného stretnutia so zástupcami zamestnancov v Nemocnici v Rožňave k založeniu ZO. Za zväz budú prítomní  podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj.

21. marec 2022

18. marec 2022

 • Ponuka rekreačných pobytov so Štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov na rok 2022 je zverejnená na webovej stránke www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.

17. marec 2022

 • Všetci zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sa zúčastnia od 10.00 h rokovania Konferencie predsedov ZO, alebo ich zástupcov v hoteli Sorea- Regia v Bratislave. V programe sú zaradené všetky vnútrozväzové smernice a zásady pre činnosť odborového zväzu a základných organizácií. Vyhodnotí sa tvorba a čerpanie rozpočtu za rok 2021 a Návrh rozpočtu pre tento rok. Ukončenie rokovania je naplánované na 14.00 h.

16. marec 2022

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu o 13.00 h  v Bratislave na svojom 5. rokovaní, ktoré predchádza rokovaniu Konferencie predsedov ZO. Budú sa zaoberať aktuálnymi závermi rokovania ODT na MZ SR, ale aj prípravou radu školení pre hospodárky a revízorky ZO pripravované na máj 2022.

15. marec 2022

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa v dňoch 15.3.-16.3.2022  zúčastní rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci NP: „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce“, ktoré sa bude konať v Dolnom Kubíne.

14. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa od 13.00 h  zúčastnia rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR pod vedením ministra zdravotníctva SR  MUDr. V. Lengvarského, MPH. V programe rokovania sú zaradené všetky oblasti, ktoré sme požadovali. Sociálni partneri prediskutujú postup vedenia rezortu najmä v riešení financovania poskytovateľov, zdravotných poisťovní ale aj riešení nedostatku odborníkov v ambulanciách a nemocniciach v SR. Odznie aj informácia o Pláne obnovy a odolnosti SR pre zdravotníctvo.

10. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV. Rokovanie začína o 11.00 h a v programe je zaradených 5 stanovísk. Diskutovať sa bude aj o revíziách smerníc EÚ o koridoroch železničnej nákladnej dopravy a o inteligentných dopravných systémoch. Popoludní sa prerokuje stanovisko na tému : Podmienky spoločenskej akceptovateľnosti energetickej a nízkouhlíkovej transformácie. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.15 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

9. marec 2022

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, BLACKMUD pripravil exkluzívny benefit pre členov odborov, aké výhody Vás čakajú sa dozviete na webovej stránke zväzu www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV od 10.00 h. V programe sú zaradené dve stanoviská  a diskusia na tému Zlepšenie schopnosti EÚ reagovať na mimoriadne udalosti mimo svojho územia. Po obede sa uskutoční diskusia k Stratégii EÚ pre indicko-tichomorský región, výzvy a úloha občianskej spoločnosti. Rokovanie bude ukončené o 16.30 h.

8. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 11.00 h kde sa prerokuje čerpanie rozpočtu KOZ SR za rok 2021, stanovisko revízoriek k nemu, ako aj použitie prostriedkov na činnosť v oblasti BOZP za rok 2021. Prediskutuje sa aktuálna činnosť.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Dolnooravskej NsP MUDr. L. Nadaši  Jégého v Dolnom Kubíne, kde sa uskutoční  stretnutie so zamestnancami organizácie, na ktorom budú zamestnanci informovaní prečo byť v odboroch, aké výhody a benefity je možné dohodnúť so zamestnávateľom, o odmeňovaní a podobne.   

7. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v Bruseli rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. Rokovanie začne o 10.15 h diskutovať sa bude o 5 stanoviskách a tiež o aktuálnej situácii na Ukrajine. Plánované ukončenie rokovania je o 17.30 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú pomoc v organizácii Centrum pre deti a rodiny v Martine, ktorá sa bude týkať kolektívnej zmluvy, vstupu zamestnancov do ZO a podobne.

4. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay požiadal vedenie rezortu o zabezpečenie účasti zástupcu MF SR na rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR, ktoré sa uskutoční v pondelok 14.3. 2022. Mailom sme požiadali o prítomnosť ministra financií, alebo štátneho tajomníka p. M. Klimeka na základe nedostatočných  objemov financií pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti až po samotné fungovanie poskytovateľov. Rast cien energií a nízka platba štátu za svojich poistencov musia byť zo strany štátu bezpodmienečne kompenzované a to čím skôr.
 • Dávame Vám do pozornosti VZOROVÉ KOLEKTÍVNE ZMLUVY, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy a po prihlásení  v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

3. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastnia pracovnej cesty do B. Bystrice, kde budú na pôde obce Králiky rokovať so starostom obce I. Škamlom a predsedom ZO pri FNsP F.D. Roosevelta J. Hankom na tému riešenia prístupu ku chate ZO pri FNsP F.D. Roosevelta B. Bystrica. Stretnutie sa uskutoční od 9.00 h.

2. marec 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní zasadania Rady mladých odborárov KOZ SR, kde bude diskutovať o aktuálnych otázkach fungovania odborov, o získavaní nových členov a o vyjednávaní KZVS a ďalších témach odborárskej problematiky od 17.00 h na pôde KOZ SR.

1. marec 2022

 • o 8.20 h sa bude konať rokovanie vedenia SOZ ZaSS p. predsedu Mgr. A. Szalaya, p. podpredsedníčky Ing. D. Pochybovej a zamestnancov SOZ ZaSS PhDr. E. Sýkorovej a Ing. M. Gedaja so zástupcami digitálnej PR a PA agentúry Katedry komunikácie s cieľom zvýšiť mediálne pokrytie aktivít odborového zväzu, výraznejší hlas SOZ ZaSS na odborných fórach a proaktívnejšia komunikácia na vybraných stakeholderov a cieľové skupiny.
 • KOZ SR organizuje zasadnutie Rady mladých KOZ SR zamerané na prípravu možných projektov a definíciu cieľov na rok 2022 a školenie o budovaní kapacít o zelených kompetenciách v dňoch od 1. marca 2022 do 3. marca 2022 v Hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Zasadnutia RM KOZ SR sa zúčastnia p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj.

24. február 2022

 • 567. Plenárna schôdza EHSV v Bruseli pokračuje od 10.00 h diskusiou na tému: Fit for 55, plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite. Ukončenie schôdze je naplánované na 13.00 h.

23. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV v Bruseli od 9.30 h. Prerokujú sa stanoviská predložené na Plenárnu schôdzu EHSV, ktorá začne od 14.30 h. Sedemnásť stanovísk k návrhom odporúčaní, oznámeniam a smerníc sa prerokuje počas dvoch dní. V popoludňajších hodinách vystúpi podpredsedníčka EK Věra Jourová k téme: Vplyv pandémie covid-19 na základné práva a právny štát v celej EÚ a budúcnosť demokracie. K téme: Ako môžeme vytvoriť odolnejší, inovatívnejší a udržateľný cestovný ruch? Vystúpi aj Claudia Monteiro  De Aguiar poslankyňa EP. Rokuje sa do 19.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová,  právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová a zväzový inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa stretnú s vedením odborovej organizácie Zariadenia sociálnych služieb v Osadnom. Druhý deň od 10.00 h sa zúčastnia ustanovujúcej schôdze novovytváranej ZO pri CSS v Snine.
 • Zamestnankyňa Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová sa zúčastní on-line  8. webinára náborovej a organizačnej siete EPSU na tému „Používanie sociálnych médií a členských databázových systémov v rámci náboru a organizovania“.

22. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h mimoriadneho rokovania Predstavenstva JMF OZ SR. Prerokujú sa otázky súvisiace s ďalším fungovaním spoločnosti SOREA spol. s r. o. Ďalšou témou je prehľad štátnych dotácií a príspevkov obchodných spoločností JMF za rok 2021.
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní  on line zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR.

21. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV troch krajín ČR, SR a Maďarska. Diskutovať sa bude o formovaní politiky v oblastiach sekcie do ďalšieho obdobia. Ďalšou témou je Plán obnovy a odolnosti v týchto krajinách.
 • Od 13.00 h sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania HSR SR. Do programu boli zaradené návrhy zákonov z MPSVR a MZ SR. Prerokuje sa aj plán práce HSR na rok 2022. Diskutovať sa bude aj o Digitálnej chudobe a digitálnej inklúzii na Slovensku (MIRRI). Preberie sa aj balíček opatrení na úpravu cestovných náhrad v súvislosti s poskytovaním peňažného plnenia pri vyslaní a balíčkom mobility (RÚZ).
 • Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní  zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

17. február 2022

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú v Bratislave na svojom 4. zasadaní, ktoré začne o 8.00 h v zasadačke zväzu. V programe rokovania sú zaradené okrem iného aj Vyhodnotenie tvorby a čerpania rozpočtu zväzu za rok 2021, Návrh rozpočtu na rok 2022, ale aj žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci a príprava školenia pre funkcionárov ZO.

16. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR od 10.00 h. V programe sú zaradené aktuálne témy dotýkajúce sa činnosti Konfederácie.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní   pracovného  stretnutia k stratégii a vývojovým trendom v oblasti verejného zdravotníctva v spoločnosti TREXIMA Bratislava spol. s. r. o. v rámci národného projektu: „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce – Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby“.

15. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV. V čase od 9.30 do 17.30 h. V programe sa bude diskutovať o Rokovacom poriadku EHSV. Spravodlivá a udržateľná Európa prezentácia štúdie skupiny II. na tému „Od mimoriadnych opatrení COVID-19 na ochranu zamestnanosti a zdravia a bezpečnosti na pracoviskách po nový posilnený systém pracovnoprávnych vzťahov“ bude diskutovaná následne. Spravodlivý prechod ku klimatickej neutralite a Ako zlepšiť kvalitu práce budú predmetom ďalšieho programu. V závere sa bude diskutovať na tému „Nerovnaká Európa – riešenie regionálnych disparít v Európe“.
 • Od 8.00 h sa na pôde SOZ ZaSS uskutoční prvé zasadanie revízoriek účtov nášho zväzu. Zamerajú sa na kontrolu účtovných dokladov, stav financií na účtoch v bankových inštitúciách, zaujmú stanovisko k vyhodnoteniu tvorby a použitia rozpočtu za rok 2021 a zaujmú stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022.

10. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV od 9.30 h. V programe sú zaradené tri stanoviská výboru a diskusia k stanovisku SOC/704 k Stratégii EÚ pre boj proti antisemitizmu. Bude podaná výročná správa Základné práva a právny štát za rok 2021. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.

7. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa na vlastnú žiadosť stretne na MZ SR s Ing. Martinou Verešovou, generálnou riaditeľkou Sekcie financovania Ministerstva zdravotníctva od 13.30 h. Predmetom diskusie budú okruhy financovania plnenia záväzkov KZVS pre VS a ŠS na rok 2022, vyplácanie covid príplatku (7€), ale aj otázka zvyšovania koeficientov pre zdravotníckych pracovníkov v zákone č. 578/2004 Z. z. INFORMÁCIA Z DISKUSIE.

4. február 2022

3. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay požiadal ministra zdravotníctva MUDr. V. Lengvarského, MPH o zvolanie rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR, v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku, v čo najkratšom možnom termíne vzhľadom na aktuálnu situáciu v rezorte.

2. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 11.00 h on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV. Prerokujú sa tri stanoviská: Výzvy pre udržateľnú námornú a riečnu dopravu, Nový európsky Bauhaus a Ceny energie. Ukončenie rokovania bude o 18.15 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania so štátnou tajomníčkou MPSVR SR PhDr. Soňou Gaborčákovou k novelizácii zákona o inšpekcii v sociálnych veciach od 9.00 h.

1. február 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV. V celodennom programe je zahrnutých viacero diskusií. Pred obedom to bude na tému: STRATEGICKÝ VÝHĽAD: VYTVORENIE NOVEJ VÍZIE PRE BUDÚCNOSŤ EURÓPY, EÚ ako nový globálny aktér a úloha občianskej spoločnosti. Popoludní sa bude diskutovať o Prognostike v multipolárnom svete a o Strategickom výhľade – úloha občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán. Ukončenie rokovania je naplánované na 17.30 h.
 • Od 13.00 h sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR na Bajkalskej ul. 29. V programe sú zaradené Predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31. 12. 2021. Riešenie finančnej výpomoci pre Hotel Flóra a. s. Trenčianske Teplice.

27. január 2022

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu v Bratislave na 3. rokovaní už ráno o 8.00 h. V programe rokovania sú zaradené okrem iného aj: Ročná správa o kontrolách v oblasti BOZP za rok 2021, Smernica pre poskytovanie sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS, Smernica pre uhrádzanie nákladov a odmeňovanie členov orgánov SOZ ZaSS. Prerokujú sa aj Plán akcií na rok 2022 a Rozpracované programové úlohy na tento rok. Diskutovať sa bude aj o aktivizácii komisie mladých odborárov pri VV SOZ ZaSS a príprave rokovania Konferencie predsedov ZO. Zaoberať sa budeme aj plánom kontrol v oblasti BOZP v ZO na prvý polrok 2022.

25. január 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré začne o 10.00 h. V programe sú zaradené aktuálne informácie o činnosti  KOZ SR.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania s MPSVR SR od 11.00 h k Návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a zmene a doplnení niektorých zákonov.

24. január 2022

 • Dávame Vám do pozornosti na webovej stránke zväzu www.sozzass.com časť ZĽAVY PRE ČLENOV SOZ ZaSS. V tejto časti pre Vás ponúkame zaujímavé pobyty s výhodnými zľavami.

20. január 2022

 • Od 10.00 h pokračuje rokovanie Plenárnej schôdze EHSV schvaľovaním šiestich stanovísk výboru. Diskusia na tému: Európsky rok mládeže 2022 sa zúčastní aj Miriam Teuma, predsedníčka Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a ďalší pozvaní hostia. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.

19. január 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h rokovania skupiny II. EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o stanoviskách na 566. Plenárnu schôdzu, ktorá sa začne od 14.30 h v budove EK.
 • V programe prvého dňa Plenárnej schôdze je jedenásť stanovísk k predloženým návrhom smerníc a nariadení EP a ER. K prioritám francúzskeho predsedníctva Rady EÚ vystúpi štátny tajomník pre európske záležitosti francúzskej vlády Clément Beaune. Ukončenie prvého dňa rokovania je naplánované na 18.30 h.

14. január 2022

 • Pripravili sme pre Vás januárové číslo Informačného bulletinu, môžete si ho prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.

10. január 2022

 • Januárový výpredaj pobytov v hotelovej spoločnosti SOREA od 9. januára 2022 si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.

20. december 2021

 • KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ŠTÁTNU A VEREJNÚ SLUŽBU PRE ROK 2022 SÚ PODPÍSANÉ.V Centrálnom registri zmlúv boli s účinnosťou od 18.12.2021 zverejnené DODATKY č. 1 ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2021 a Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2022. Kolektívne zmluvy a spomínané dodatky zabezpečujú zamestnancom štátnej a verejnej služby 3-percentnú valorizáciu platov od 1.7.2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 euro, ktorá bude zamestnancom v štátnej službe vyplatená v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 budú mať spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše. Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj tzv. sociálne benefity. KZVS pre ŠS a VS na rok 2022 a Dodatky č. 1 ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2021 a USMERNENIE k vyplácaniu jednorazovej odmeny si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti KOLEKTÍVNE ZMLUVY.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Rady členov JMF OZ SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave od 12.00 h. V programe rokovania je zaradený aj návrh finančného plánu JMF na rok 2022, návrh investičného plánu na rok 2022, aj návrh na odpredaj nehnuteľností.

17. december 2021

 • Pripravili sme pre Vás dvojčíslo Informačného bulletinu (november/december 2021), môžete si ho prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 11.00 h do 18.15 h rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV.

16. december 2021

 • Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 16 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR podpísaný dňa 16. decembra 2021, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Kolektívne zmluvy s AŠN SR, ako aj aktualizovaný zoznam členov AŠN SR.
 • Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 9 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a Asociáciou nemocníc Slovenska podpísaný dňa 2. decembra 2021, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Kolektívne zmluvy s ANS, ako aj aktualizovaný zoznam členov ANS.
 • Vyjednávači SOZ ZaSS sa dnes stretnú na pôde NÚSCH v Bratislave od 9.30 h s vedením AŠN SR na ďalšom kole vyjednávania Dodatku č.16 ku KZVS. O výsledkoch rokovania prinesieme informácie dnes popoludní. Za SOZ ZaSS sa s predsedom zväzu Mgr. A. Szalayom  zúčastnia aj právnici JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h  do 16.00 h on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. Prerokujú sa štyri stanoviská výboru.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre zamestnanosť na Úrade práce v Martine.

15. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v čase od 10.00 h do 16.30 h on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV.

13. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v čase od 9.00 h do 12.00 h zúčastní na KOZ SR podpisovania Dodatkov ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2021 a nových návrhov oboch KZVS na rok 2022.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h on line rokovania HSR SR. V programe je zaradených viac ako 15 návrhov zákonov a informačných materiálov.

10. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 14.00 h v Hoteli SOREA REGIA v Bratislave mimoriadneho zasadania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice. Uskutočnia sa voľby orgánov spoločnosti a rozhodne sa o zmene Stanov spoločnosti.

9. december 2021

 • Od 9.30 h  pokračuje rokovanie Plenárnej schôdze EHSV. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa ho zúčastňuje on line. V dopoludňajšom programe vystúpia s prioritami EK a ich implementáciou predsedníčka Ursula Von Der Leyen a viceprezident EK Maroš Šefčovič.

8. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line rokovania skupiny II. EHSV zástupcov zamestnancov. Od 14.30 h začne 565. rokovanie Plenárnej schôdze EHSV. Dvojdňové rokovanie bude ukončené vo štvrtok o 17.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rokovania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR.

7. december 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa zúčastnia od 10.00 h v tíme vyjednávačov kolektívneho vyjednávania KZ na ďalšie obdobie v Nemocnici AGEL v Bánovciach nad Bebravou.

3. december 2021

2. december 2021

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 2. zasadnutí po VIII. zjazde zväzu. Rokovanie sa uskutoční on line od 10.00 h. V programe sú zaradené návrhy Smerníc, ktoré budú predložené na rokovanie Konferencie predsedov v marci 2022. Diskutovať sa bude o Rokovacom poriadku konferencie, poriadku právnej pomoci, odznejú informácie o priebehu kolektívneho vyjednávania s ANS, AŠN SR, ale aj o KZVS pre VS a ŠS na rok 2022. Rokovania Výkonného výboru SOZ ZaSS sa zúčastnia aj revízorky účtov SOZ ZaSS Ing. Diana Grejtáková a Bc. Jana Prčová.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní tretieho kola kolektívneho vyjednávania na Úrade vlády SR od 14.00 h. V KZVS pre VS a ŠS stále nie sú dohodnuté žiadne ustanovenia. Očakávame návrhy vlády k jednotlivým článkom obidvoch KZVS. O dosiahnutých záveroch budeme informovať ihneď po rokovaní.

30. november 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia on line rokovania Snemu KOZ SR, ktoré začne od 10.00 h. Po aktuálnych informáciách o činnosti odborov sa prerokuje Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2022. Uskutoční sa voľba zástupcov KOZ SR do Dozornej rady SP. Členovia Snemu preberú aj vývoj členskej základne a počet mandátov.

29. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa uskutoční v hoteli Regia v Bratislave od 12.00 h. V programe sú zaradené predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.10. 2021, návrh finančného plánu i návrh investičného plánu na rok 2022. Diskutovať sa bude aj o sťahovaní OZ do novej budovy na Bajkalskú č. 29/A, B v Bratislave II.

26. november 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového  konania na MPSVR SR v Bratislave k návrhu novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým  sa menia niektoré zákony.

25. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.00 h zúčastní pokračovania on line rokovania VV EPSU, odznejú informácie o príprave kongresu PSI v roku 2022. Spolupráca medzi EPSU a PSI bude predmetom diskusie v ďalšom priebehu rokovania. V programe sú ešte zaradené : finančná správa za prvý polrok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, personálne otázky, atď. Rokovanie bude ukončené o 12.00 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line  rozporového konania na MZ SR k návrhu novely NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

24. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania Výkonného výboru EPSU. V prvej časti rokovania je zaradená aj voľba viceprezidenta. Debata bude o digitalizácii a umelej inteligencii vo verejných službách. Popoludní sa preberie oblasť Európskeho piliera sociálnych práv, ale aj situácia v nábore nových členov. Diskusia bude o činnosti v oblastiach, ktorým sa aktívne venujú jednotlivé výbory. Ukončenie rokovania v prvý deň je o 16.30 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo. Prerokujú sa tri stanoviská výboru, ktoré budú predložené na Plenárnu schôdzu.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na MPSVR SR v Bratislave rozporového konania k návrhu novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

23. november 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú so zástupcami AŠN SR na kolektívnom vyjednávaní KZVS na ďalšie obdobie. O ďalšom Dodatku ku KZVS budú rokovať na pôde NÚSCH v Bratislave od 13.00 h. Za zväz sa kolektívneho vyjednávania zúčastnia vedenie a právnici zväzu.

22. november 2021

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, DATART pripravil exkluzívny benefit len pre členov SOZ ZaSS, aké výhody Vás čakajú sa dozviete na webovej stránke zväzu www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov. DATART pre Vás tiež pripravil vianočnú súťaž vo VIP programe DATART.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová  sa zúčastní zasadania  komisie Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

19. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV. V programe je zaradená diskusia na tému: Úloha priemyselnej politiky, predvídanie zmien a CCMI pri zabezpečovaní spravodlivej transformácie. Prehľad práce CCMI a ako posilniť koordináciu v rámci CCMI a EHSV je zaradený na popoludňajší blok.

18. november 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Univerzitnej nemocnici Martin, stretnutie bude s výborom ZO a niektorými zamestnancami zariadenia.

17. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré sa bude konať v čase od 10.00 do 17.30 h. V programe sú zaradené stanoviská k obchodným vzťahom EÚ s jej partnermi v južnom Stredomorí. Ďalšou témou je Transatlantický dialóg v rámci EÚ – USA pre obchod a technológie.

15. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay uskutoční pracovnú návštevu na Slovenskom pozemkovom fonde k riešeniu žiadosti ZO pri FNsP FDR v Banskej Bystrici.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay uskutoční počas dňa pracovné stretnutia v pobočke SLSP ohľadom zmeny Stanov SOZ ZaSS a sídla zväzu. Obdobne bude riešiť uvedené aj v pobočke Slovenskej pošty.

11. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV, ktoré sa uskutoční v Lisabone. V úvode rokovania vystúpi portugalská ministerka práce, Ana Mendes  Godinho a primátor Lisabonu Filipe Anacoreta Correira. Druhý deň sa uskutoční diskusia na tému „ Akú budúcnosť pre Európu chceme?“ Ukončenie rokovania je naplánované v piatok o 13.00 h.
 • Školenie zástupcov zamestnancov pôsobiacich v oblasti BOZP sa uskutoční na pôde NÚDCH v Bratislave. Prednášať budú podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj. Vzdelávací seminár začína o 9.00 h v posluchárni v NÚDCH, Limbová č. 1 v Bratislave.

10. november 2021

9. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 9.30 h. V programe je zaradených šesť stanovísk a diskusia na tému rodovej rovnosti v odvetviach v pôsobnosti výboru TEN. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.30 h.

8. november 2021

4. november 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia v tíme vyjednávačov v nemocnici v Zlatých Moravciach od 10.00 h kolektívneho vyjednávania KZ pre ďalšie obdobie.

3. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h. V programe sú zaradené aktuálne otázky činnosti KOZ SR, ale aj Návrh rozpočtu Konfederácie na rok 2022 a stanovisko revízorov účtov. Ďalším bodom je diskusia k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov na výkon odborovej kontroly v oblasti BOZP.

29. október 2021

27. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v čase od 9.30 h do 13.00 h on line debaty EHSV na tému Hlas pracovníkov za demokratickejšiu účasť.

26. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v čase od 10.00 h do 17.30 h  on line mimoriadneho rokovania skupiny II – zástupcov zamestnancov EHSV. Témou diskusie bude mimo iného aj kolektívne vyjednávanie a verejné obstarávanie.

25. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line stretnutia so zástupcami EPSU k téme náboru a získavaniu nových členov do odborov. Diskutovať sa bude o situácii na Slovensku, ale aj o skúsenostiach odborov v rámci Európskej federácie verejných služieb. Akcie so začiatkom o 10.00 h sa za SOZ ZaSS zúčastní aj  p. K. Kertészová.
 • Od 13.00 h. začne na Úrade vlády SR rokovanie HSR SR, ktorého sa zúčastní aj predseda zväzu, ktorý zaujme stanovisko k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti…., ktoré predkladá MZ SR. V programe je zaradených 5 návrhov a diskusia k navrhovaným zvýšeniam cien energií.

22. október 2021

21. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní druhého dňa rokovania v Bruseli, ktoré pokračuje od 9.30 h kedy sa uskutoční diskusia na tému Nová priemyselná stratégia a tiež debata o dlhodobej stratégii pre vidiecke oblasti s komisárom Januszom Wojciechowskim. Prerokuje sa zvyšných päť stanovísk výboru. Ukončenie rokovania je plánované na 13.00 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa  v dňoch 21.-22.10.2021 zúčastní rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci projektu: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, ktoré sa bude konať v Demänovskej doline.

20. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania 564. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli. Predchádzať jej bude v stredu predpoludním rokovanie skupiny II. zástupcov zamestnancov. Popoludní členovia EHSV si vypočujú vystúpenie zástupcu riaditeľky Svetovej obchodnej organizácie Jean-Marie Paugam k téme: Budúcnosť obchodnej politiky EÚ v meniacom sa celosvetovom kontexte. Prerokuje sa aj 24 stanovísk výboru. Ukončenie rokovania prvého dňa je plánované na 20.00 h.

19. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová, PhDr. E. Sýkorová a JUDr. D. Žehnajová budú mať od 9.00 h on line rokovanie so zástupcom spoločnosti DATART p. Danielom Černákom k prediskutovaniu ponuky pre členov odborového zväzu.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová, PhDr. E. Sýkorová a JUDr. D. Žehnajová budú mať od 13.00 h rokovanie so zástupcom spoločnosti ZENTYA CARE, s. r. o., Bc. Jozefom Kovačinom k prediskutovaniu ponuky pre členov odborového zväzu.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP sa o 8.30 h zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Záchrannej dopravnej zdravotnej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

18. október 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

14. október 2021

 • Workshop na tému „Vplyv krízy covid-19 na kolektívne zmluvy v Európe sa uskutoční on line a poriada ho CELSI ako úvodné stretnutie krajín V4 v rámci projektu č. VS/2021/0190 s názvom BARCOVID. Za náš zväz sa ho zúčastnia vedenie a právnici SOZ ZaSS. Workshop začína o 13.30 h.

13. október 2021

12. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Lindner Gallery Central od 14.00 h diskusie o rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2022. Okrúhly stôl organizuje MafraSlovakia. Diskutovať budú zástupcovia poisťovní, štátnej správy, mimovládnych organizácií, zdravotníckych organizácií a novinárska obec.

11. október 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová  sa zúčastní od 10.00 h rozporového konania on line na MZ SR k návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať predbežnými hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. 8. 2021.

7. október 2021

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom prvom zasadaní po VIII. zjazde v priestoroch sídla na Bajkalskej ul.29/B od 8.00 h. V programe rokovania sú zaradené návrhy vnútrozväzových poriadkov, obnovené nominácie na zastupovanie zväzu v orgánoch KOZ SR a v ďalších organizáciách. Oboznámia sa tiež s výsledkami kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2022.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 11.00 h. Tri stanoviská k problematike znižovania emisií uhlíka v letectve, ale aj ekologický vplyv  ekosystému 5G. Diskutovať sa bude o Národných plánoch obnovy a odolnosti, ale aj o boji proti energetickej chudobe. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.15 h.

6. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť,  sociálne veci a občianstvo EHSV od 9.30 h. V programe sú zaradené tri stanoviská a spoločná prezentácia činností stredísk pre trvalo udržateľný rozvoj a premonitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní od 15.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať postupom Konfederácie a odborových zväzov po odmietavom návrhu zamestnávateľov k predloženým KZVS pre VS a ŠS na rok 2022.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová absolvuje pracovné stretnutie na ÚVZ SR v Bratislave k návrhu novely NV SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Národnej transfúznej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

1. október 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line konferencie Dôchodky, ktorú organizuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.
 • Akadémie mladých odborárov v Liptovskej Štiavnici „Efektívne kampane pre nábor členov v post-covidovej spoločnosti,“ sa v dňoch 1.10.-3.10.2021 zúčastní p. K. Kertészová.

30. september 2021

 • Dávame Vám do pozornosti septembrové číslo Informačného bulletinu č. 1/2021, v ktorom sú zverejnené základné dokumenty SOZ ZaSS schválené VIII. zjazdom. Fotky z VIII. zjazdu si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes v čase od 10.00 do 12.00 h zúčastní on line rokovania zástupcov OZ združených v EPSU z regiónu Strednej Európy a Západného Balkánu. V programe sú zaradené okruhy tém zamerané k rozpočtu na rok 2022, výsledky kolektívneho vyjednávania v každej krajine, odznejú referáty zo všetkých zúčastnených desiatich krajín. Budú podané aj informácie o príprave Kongresu PSI. Diskutovať sa bude aj o povinnom očkovaní vo verejných službách áno či nie.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová bude rokovať na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici ohľadom verejného zdravotníctva.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová sa pracovne stretnú so zamestnancami organizácie ZELENÝ SEN, s.r.o., všeobecná nemocnica Banská Bystrica ohľadom založenia odborovej organizácie v zariadení.

29. september 2021

 • Vedenie SOZ ZaSS sa dnes od 8.00 h stretne so zástupcami VšZP. Stretnutia sa zúčastnia aj právnici zväzu. Diskutovať budú o návrhu zmluvy na pobyty členov v kúpeľoch.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na ÚVZ SR v Bratislave k návrhu novely NV SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

28. september 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia od 10.00 h rokovania Snemu KOZ SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Po jeho ukončení sa uskutoční rokovanie mimoriadneho zjazdu KOZ SR k jedinému bodu a to zmeny Stanov KOZ SR.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania výboru pre vonkajšie vzťahy EHSV. Diskutovať sa bude o akčnom pláne „Obchod a udržateľný rozvoj novej generácie.“ V popoludňajšom programe sú zaradené dve témy „Rámec východného partnerstva po roku 2020 – pripravený na budúcnosť“ a „Aké sú vyhliadky pre demokratické Bielorusko?“ Ukončenie rokovania je plánované na 16.00 h.

27. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní o 13.00 h rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktorá prerokuje okrem iného aj návrhy na zmeny v Zákonníku práce, v zákone o sociálnych službách, ale aj v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Celkovo je zaradených k prerokovaniu viac ako dvanásť zmien zákonov.

24. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h na STU v Bratislave diskusie k téme „Sociálne podnikanie a inovácie v starostlivosti o seniorov v pohraničnom regióne SK-AT.“ Akcia je organizovaná v rámci projektu Interreg Slovakia- Austria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní počas víkendu AMO- Akadémie mladých odborárov 2021 poriadanej  Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung vo Vysokých Tatrách v hoteli Sliezsky dom. Témy vzdelávania sú zamerané na kolektívne vyjednávanie a minimálnu mzdu. V piatok bude od 18.00 h diskusia o aktuálnych témach a dianí v odboroch. V sobotu a v nedeľu prebehnú argumentačné tréningy účastníkov vzdelávania. Za SOZ ZaSS sa vzdelávania zúčastní aj Ing. M. Gedaj.

23. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h druhého dňa rokovania 563. Plenárnej schôdze v Bruseli. V programe sú zaradené  k prerokovaniu stanoviská výboru k nariadeniam EK a EP. Problematike zabezpečenia slobody a rozmanitosti médií v Európe sa bude diskutovať s gen. tajomníkom Európskej federácie novinárov Ricardom Gutierrézom. Predpokladané ukončenie rokovania je o 13.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní Konferencie Zdravotníckych novín „Slovenské zdravotníctvo 2021“, ktorá sa bude konať vo vakcinačnom centre – národného futbalového štadiónu v Bratislave od 9.00 h.

22. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred rokovaním 563. Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. Na Plenárnej schôdzi vystúpi od 15.00 h na tému „Politika súdržnosti“ komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira.

21. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 14.00 h zúčastní na Úrade vlády SR prvého kola vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2022. Vyjednávači KZVS za KOZ SR budú obhajovať texty predložených návrhov zamestnávateľom. Výsledky rokovania prinesieme na našej webovej stránke.
 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, 17. septembra 2021 uplynul termín návratnosti Prehľadu o základných údajoch základnej odborovej organizácie, prosíme Vás, ktorí ste prehľad ešte neposlali o jeho zaslanie na Úrad SOZ ZaSS. Ďakujeme.

14. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h na Odborárskom nám. V programe rokovania je zaradená aj široká problematika prípravy rokovania X. zjazdu KOZ SR, ktorý sa má konať v októbri v Bratislave. Prítomní prediskutujú aj situáciu v kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2022, keď Úrad vlády listom oznámil sociálnym partnerom, že odmieta navrhnuté texty a pozýva ich na prvé rokovanie v utorok 21.9. 2021 na Úrad vlády SR od 14.00 h. O výsledkoch KV budeme následne informovať.

13. september 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania na MPSVR SR od 9.00 h. Naše zásadné pripomienky k nelegislatívnemu materiálu Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.

10. september 2021

 • Delegáti VIII. zjazdu SOZ ZaSS zvolili za predsedu SOZ ZaSS Mgr. Antona SZALAYA, za podpredsedníčku SOZ ZaSS Ing. Danielu POCHYBOVÚ za členku VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb Mgr. Renátu BIKSADSKÚ, za revízorky účtov Mgr. Dianu GREJTÁKOVÚ a Bc. Janu PRČOVÚ. Potvrdili výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO: za Bratislavský kraj p. Petra POPELÁRA, za Trnavský kraj MUDr. Ľubomíra UHERČÍKA, PhD., za Trenčiansky kraj p. Mariana KRČIKA, za Nitriansky kraj p. Ondreja VRBINIAKA, za Žilinský kraj p. Tomáša DROBKU, za Banskobystrický kraj Mgr. Dagmar HRNČIAROVÚ, za Prešovský kraj PhDr. Boženu SOKOLOVÚ, MHA, MPH a za Košický kraj p. Moniku POSYPANKOVÚ.
 • FOTKY z VIII. zjazdu SOZ ZaSS sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA.

9. september 2021

 • V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa bude konať VIII. zjazd Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6, v Bratislave. Delegáti zjazdu okrem iného budú voliť predsedu SOZ ZaSS, podpredsedníčku SOZ ZaSS, člena VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb, revízorky účtov a potvrdia výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO.

8. september 2021

 • Dnes od 12.00 h sa bude konať 47. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS v zasadacej miestnosti SOZ ZaSS na Bajkalskej 29/B v Bratislave.

7. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.30 h do 18.15 h zúčastní online rokovania EHSV sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo.

2. september 2021

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti tlačivá – Prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie, ktoré nájdete v informáciách pre predsedov. Termín návratnosti 17. september 2021.