Aktuálna činnosť

Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS, z dôvodu presťahovania sa do nových priestorov, prosíme Vás o zasielanie písomnej korešpondencie na adresu: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01  Bratislava.

1tóber 2021

19. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová, PhDr. E. Sýkorová a JUDr. D. Žehnajová budú mať od 9.00 h on line rokovanie so zástupcom spoločnosti DATART p. Danielom Černákom k prediskutovaniu ponuky pre členov odborového zväzu.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová, PhDr. E. Sýkorová a JUDr. D. Žehnajová budú mať od 13.00 h rokovanie so zástupcom spoločnosti ZENTYA CARE, s. r. o., Bc. Jozefom Kovačinom k prediskutovaniu ponuky pre členov odborového zväzu.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP sa o 8.30 h zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Záchrannej dopravnej zdravotnej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

18. október 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

14. október 2021

 • Workshop na tému „Vplyv krízy covid-19 na kolektívne zmluvy v Európe sa uskutoční on line a poriada ho CELSI ako úvodné stretnutie krajín V4 v rámci projektu č. VS/2021/0190 s názvom BARCOVID. Za náš zväz sa ho zúčastnia vedenie a právnici SOZ ZaSS. Workshop začína o 13.30 h.

13. október 2021

12. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Lindner Gallery Central od 14.00 h diskusie o rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2022. Okrúhly stôl organizuje MafraSlovakia. Diskutovať budú zástupcovia poisťovní, štátnej správy, mimovládnych organizácií, zdravotníckych organizácií a novinárska obec.

11. október 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová  sa zúčastní od 10.00 h rozporového konania on line na MZ SR k návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať predbežnými hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. 8. 2021.

7. október 2021

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom prvom zasadaní po VIII. zjazde v priestoroch sídla na Bajkalskej ul.29/B od 8.00 h. V programe rokovania sú zaradené návrhy vnútrozväzových poriadkov, obnovené nominácie na zastupovanie zväzu v orgánoch KOZ SR a v ďalších organizáciách. Oboznámia sa tiež s výsledkami kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2022.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 11.00 h. Tri stanoviská k problematike znižovania emisií uhlíka v letectve, ale aj ekologický vplyv  ekosystému 5G. Diskutovať sa bude o Národných plánoch obnovy a odolnosti, ale aj o boji proti energetickej chudobe. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.15 h.

6. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť,  sociálne veci a občianstvo EHSV od 9.30 h. V programe sú zaradené tri stanoviská a spoločná prezentácia činností stredísk pre trvalo udržateľný rozvoj a premonitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní od 15.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať postupom Konfederácie a odborových zväzov po odmietavom návrhu zamestnávateľov k predloženým KZVS pre VS a ŠS na rok 2022.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová absolvuje pracovné stretnutie na ÚVZ SR v Bratislave k návrhu novely NV SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Národnej transfúznej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

1. október 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line konferencie Dôchodky, ktorú organizuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.
 • Akadémie mladých odborárov v Liptovskej Štiavnici „Efektívne kampane pre nábor členov v post-covidovej spoločnosti,“ sa v dňoch 1.10.-3.10.2021 zúčastní p. K. Kertészová.

30. september 2021

 • Dávame Vám do pozornosti septembrové číslo Informačného bulletinu č. 1/2021, v ktorom sú zverejnené základné dokumenty SOZ ZaSS schválené VIII. zjazdom. Fotky z VIII. zjazdu si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes v čase od 10.00 do 12.00 h zúčastní on line rokovania zástupcov OZ združených v EPSU z regiónu Strednej Európy a Západného Balkánu. V programe sú zaradené okruhy tém zamerané k rozpočtu na rok 2022, výsledky kolektívneho vyjednávania v každej krajine, odznejú referáty zo všetkých zúčastnených desiatich krajín. Budú podané aj informácie o príprave Kongresu PSI. Diskutovať sa bude aj o povinnom očkovaní vo verejných službách áno či nie.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová bude rokovať na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici ohľadom verejného zdravotníctva.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová sa pracovne stretnú so zamestnancami organizácie ZELENÝ SEN, s.r.o., všeobecná nemocnica Banská Bystrica ohľadom založenia odborovej organizácie v zariadení.

29. september 2021

 • Vedenie SOZ ZaSS sa dnes od 8.00 h stretne so zástupcami VšZP. Stretnutia sa zúčastnia aj právnici zväzu. Diskutovať budú o návrhu zmluvy na pobyty členov v kúpeľoch.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na ÚVZ SR v Bratislave k návrhu novely NV SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

28. september 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia od 10.00 h rokovania Snemu KOZ SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Po jeho ukončení sa uskutoční rokovanie mimoriadneho zjazdu KOZ SR k jedinému bodu a to zmeny Stanov KOZ SR.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania výboru pre vonkajšie vzťahy EHSV. Diskutovať sa bude o akčnom pláne „Obchod a udržateľný rozvoj novej generácie.“ V popoludňajšom programe sú zaradené dve témy „Rámec východného partnerstva po roku 2020 – pripravený na budúcnosť“ a „Aké sú vyhliadky pre demokratické Bielorusko?“ Ukončenie rokovania je plánované na 16.00 h.

27. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní o 13.00 h rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktorá prerokuje okrem iného aj návrhy na zmeny v Zákonníku práce, v zákone o sociálnych službách, ale aj v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Celkovo je zaradených k prerokovaniu viac ako dvanásť zmien zákonov.

24. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h na STU v Bratislave diskusie k téme „Sociálne podnikanie a inovácie v starostlivosti o seniorov v pohraničnom regióne SK-AT.“ Akcia je organizovaná v rámci projektu Interreg Slovakia- Austria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní počas víkendu AMO- Akadémie mladých odborárov 2021 poriadanej  Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung vo Vysokých Tatrách v hoteli Sliezsky dom. Témy vzdelávania sú zamerané na kolektívne vyjednávanie a minimálnu mzdu. V piatok bude od 18.00 h diskusia o aktuálnych témach a dianí v odboroch. V sobotu a v nedeľu prebehnú argumentačné tréningy účastníkov vzdelávania. Za SOZ ZaSS sa vzdelávania zúčastní aj Ing. M. Gedaj.

23. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h druhého dňa rokovania 563. Plenárnej schôdze v Bruseli. V programe sú zaradené  k prerokovaniu stanoviská výboru k nariadeniam EK a EP. Problematike zabezpečenia slobody a rozmanitosti médií v Európe sa bude diskutovať s gen. tajomníkom Európskej federácie novinárov Ricardom Gutierrézom. Predpokladané ukončenie rokovania je o 13.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní Konferencie Zdravotníckych novín „Slovenské zdravotníctvo 2021“, ktorá sa bude konať vo vakcinačnom centre – národného futbalového štadiónu v Bratislave od 9.00 h.

22. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred rokovaním 563. Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. Na Plenárnej schôdzi vystúpi od 15.00 h na tému „Politika súdržnosti“ komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira.

21. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 14.00 h zúčastní na Úrade vlády SR prvého kola vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2022. Vyjednávači KZVS za KOZ SR budú obhajovať texty predložených návrhov zamestnávateľom. Výsledky rokovania prinesieme na našej webovej stránke.
 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, 17. septembra 2021 uplynul termín návratnosti Prehľadu o základných údajoch základnej odborovej organizácie, prosíme Vás, ktorí ste prehľad ešte neposlali o jeho zaslanie na Úrad SOZ ZaSS. Ďakujeme.

14. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h na Odborárskom nám. V programe rokovania je zaradená aj široká problematika prípravy rokovania X. zjazdu KOZ SR, ktorý sa má konať v októbri v Bratislave. Prítomní prediskutujú aj situáciu v kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2022, keď Úrad vlády listom oznámil sociálnym partnerom, že odmieta navrhnuté texty a pozýva ich na prvé rokovanie v utorok 21.9. 2021 na Úrad vlády SR od 14.00 h. O výsledkoch KV budeme následne informovať.

13. september 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania na MPSVR SR od 9.00 h. Naše zásadné pripomienky k nelegislatívnemu materiálu Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.

10. september 2021

 • Delegáti VIII. zjazdu SOZ ZaSS zvolili za predsedu SOZ ZaSS Mgr. Antona SZALAYA, za podpredsedníčku SOZ ZaSS Ing. Danielu POCHYBOVÚ za členku VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb Mgr. Renátu BIKSADSKÚ, za revízorky účtov Mgr. Dianu GREJTÁKOVÚ a Bc. Janu PRČOVÚ. Potvrdili výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO: za Bratislavský kraj p. Petra POPELÁRA, za Trnavský kraj MUDr. Ľubomíra UHERČÍKA, PhD., za Trenčiansky kraj p. Mariana KRČIKA, za Nitriansky kraj p. Ondreja VRBINIAKA, za Žilinský kraj p. Tomáša DROBKU, za Banskobystrický kraj Mgr. Dagmar HRNČIAROVÚ, za Prešovský kraj PhDr. Boženu SOKOLOVÚ, MHA, MPH a za Košický kraj p. Moniku POSYPANKOVÚ.
 • FOTKY z VIII. zjazdu SOZ ZaSS sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA.

9. september 2021

 • V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa bude konať VIII. zjazd Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6, v Bratislave. Delegáti zjazdu okrem iného budú voliť predsedu SOZ ZaSS, podpredsedníčku SOZ ZaSS, člena VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb, revízorky účtov a potvrdia výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO.

8. september 2021

 • Dnes od 12.00 h sa bude konať 47. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS v zasadacej miestnosti SOZ ZaSS na Bajkalskej 29/B v Bratislave.

7. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.30 h do 18.15 h zúčastní online rokovania EHSV sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo.

2. september 2021

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti tlačivá – Prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie, ktoré nájdete v informáciách pre predsedov. Termín návratnosti 17. september 2021.