Aktuálna činnosť

Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS, z dôvodu presťahovania sa do nových priestorov, prosíme Vás o zasielanie písomnej korešpondencie na adresu: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01  Bratislava.

11. január 2022

20. január 2022

 • Od 10.00 h pokračuje rokovanie Plenárnej schôdze EHSV schvaľovaním šiestich stanovísk výboru. Diskusia na tému: Európsky rok mládeže 2022 sa zúčastní aj Miriam Teuma, predsedníčka Európskeho riadiaceho výboru pre mládež a ďalší pozvaní hostia. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.

19. január 2022

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h rokovania skupiny II. EHSV v Bruseli. Diskutovať sa bude o stanoviskách na 566. Plenárnu schôdzu, ktorá sa začne od 14.30 h v budove EK.
 • V programe prvého dňa Plenárnej schôdze je jedenásť stanovísk k predloženým návrhom smerníc a nariadení EP a ER. K prioritám francúzskeho predsedníctva Rady EÚ vystúpi štátny tajomník pre európske záležitosti francúzskej vlády Clément Beaune. Ukončenie prvého dňa rokovania je naplánované na 18.30 h.

17. január 2022

14. január 2022

 • Pripravili sme pre Vás januárové číslo Informačného bulletinu, môžete si ho prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.

10. január 2022

 • Januárový výpredaj pobytov v hotelovej spoločnosti SOREA od 9. januára 2022 si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Zľavy pre členov SOZ ZaSS.

20. december 2021

 • KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ŠTÁTNU A VEREJNÚ SLUŽBU PRE ROK 2022 SÚ PODPÍSANÉ.V Centrálnom registri zmlúv boli s účinnosťou od 18.12.2021 zverejnené DODATKY č. 1 ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2021 a Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu na rok 2022. Kolektívne zmluvy a spomínané dodatky zabezpečujú zamestnancom štátnej a verejnej služby 3-percentnú valorizáciu platov od 1.7.2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 euro, ktorá bude zamestnancom v štátnej službe vyplatená v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 budú mať spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše. Súčasťou kolektívnych zmlúv sú aj tzv. sociálne benefity. KZVS pre ŠS a VS na rok 2022 a Dodatky č. 1 ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2021 a USMERNENIE k vyplácaniu jednorazovej odmeny si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu www.sozzass.com v časti KOLEKTÍVNE ZMLUVY.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Rady členov JMF OZ SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave od 12.00 h. V programe rokovania je zaradený aj návrh finančného plánu JMF na rok 2022, návrh investičného plánu na rok 2022, aj návrh na odpredaj nehnuteľností.

17. december 2021

 • Pripravili sme pre Vás dvojčíslo Informačného bulletinu (november/december 2021), môžete si ho prečítať na webovej stránke zväzu www.sozzass.com.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 11.00 h do 18.15 h rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV.

16. december 2021

 • Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 16 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR podpísaný dňa 16. decembra 2021, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Kolektívne zmluvy s AŠN SR, ako aj aktualizovaný zoznam členov AŠN SR.
 • Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 9 ku KZVS medzi SOZ ZaSS a Asociáciou nemocníc Slovenska podpísaný dňa 2. decembra 2021, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Kolektívne zmluvy s ANS, ako aj aktualizovaný zoznam členov ANS.
 • Vyjednávači SOZ ZaSS sa dnes stretnú na pôde NÚSCH v Bratislave od 9.30 h s vedením AŠN SR na ďalšom kole vyjednávania Dodatku č.16 ku KZVS. O výsledkoch rokovania prinesieme informácie dnes popoludní. Za SOZ ZaSS sa s predsedom zväzu Mgr. A. Szalayom  zúčastnia aj právnici JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h  do 16.00 h on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. Prerokujú sa štyri stanoviská výboru.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre zamestnanosť na Úrade práce v Martine.

15. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v čase od 10.00 h do 16.30 h on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV.

13. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v čase od 9.00 h do 12.00 h zúčastní na KOZ SR podpisovania Dodatkov ku KZVS pre ŠS a VS na rok 2021 a nových návrhov oboch KZVS na rok 2022.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h on line rokovania HSR SR. V programe je zaradených viac ako 15 návrhov zákonov a informačných materiálov.

10. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 14.00 h v Hoteli SOREA REGIA v Bratislave mimoriadneho zasadania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice. Uskutočnia sa voľby orgánov spoločnosti a rozhodne sa o zmene Stanov spoločnosti.

9. december 2021

 • Od 9.30 h  pokračuje rokovanie Plenárnej schôdze EHSV. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa ho zúčastňuje on line. V dopoludňajšom programe vystúpia s prioritami EK a ich implementáciou predsedníčka Ursula Von Der Leyen a viceprezident EK Maroš Šefčovič.

8. december 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line rokovania skupiny II. EHSV zástupcov zamestnancov. Od 14.30 h začne 565. rokovanie Plenárnej schôdze EHSV. Dvojdňové rokovanie bude ukončené vo štvrtok o 17.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rokovania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR.

7. december 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa zúčastnia od 10.00 h v tíme vyjednávačov kolektívneho vyjednávania KZ na ďalšie obdobie v Nemocnici AGEL v Bánovciach nad Bebravou.

3. december 2021

2. december 2021

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 2. zasadnutí po VIII. zjazde zväzu. Rokovanie sa uskutoční on line od 10.00 h. V programe sú zaradené návrhy Smerníc, ktoré budú predložené na rokovanie Konferencie predsedov v marci 2022. Diskutovať sa bude o Rokovacom poriadku konferencie, poriadku právnej pomoci, odznejú informácie o priebehu kolektívneho vyjednávania s ANS, AŠN SR, ale aj o KZVS pre VS a ŠS na rok 2022. Rokovania Výkonného výboru SOZ ZaSS sa zúčastnia aj revízorky účtov SOZ ZaSS Ing. Diana Grejtáková a Bc. Jana Prčová.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní tretieho kola kolektívneho vyjednávania na Úrade vlády SR od 14.00 h. V KZVS pre VS a ŠS stále nie sú dohodnuté žiadne ustanovenia. Očakávame návrhy vlády k jednotlivým článkom obidvoch KZVS. O dosiahnutých záveroch budeme informovať ihneď po rokovaní.

30. november 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia on line rokovania Snemu KOZ SR, ktoré začne od 10.00 h. Po aktuálnych informáciách o činnosti odborov sa prerokuje Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2022. Uskutoční sa voľba zástupcov KOZ SR do Dozornej rady SP. Členovia Snemu preberú aj vývoj členskej základne a počet mandátov.

29. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa uskutoční v hoteli Regia v Bratislave od 12.00 h. V programe sú zaradené predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.10. 2021, návrh finančného plánu i návrh investičného plánu na rok 2022. Diskutovať sa bude aj o sťahovaní OZ do novej budovy na Bajkalskú č. 29/A, B v Bratislave II.

26. november 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového  konania na MPSVR SR v Bratislave k návrhu novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým  sa menia niektoré zákony.

25. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.00 h zúčastní pokračovania on line rokovania VV EPSU, odznejú informácie o príprave kongresu PSI v roku 2022. Spolupráca medzi EPSU a PSI bude predmetom diskusie v ďalšom priebehu rokovania. V programe sú ešte zaradené : finančná správa za prvý polrok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, personálne otázky, atď. Rokovanie bude ukončené o 12.00 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line  rozporového konania na MZ SR k návrhu novely NV SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

24. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania Výkonného výboru EPSU. V prvej časti rokovania je zaradená aj voľba viceprezidenta. Debata bude o digitalizácii a umelej inteligencii vo verejných službách. Popoludní sa preberie oblasť Európskeho piliera sociálnych práv, ale aj situácia v nábore nových členov. Diskusia bude o činnosti v oblastiach, ktorým sa aktívne venujú jednotlivé výbory. Ukončenie rokovania v prvý deň je o 16.30 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo. Prerokujú sa tri stanoviská výboru, ktoré budú predložené na Plenárnu schôdzu.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na MPSVR SR v Bratislave rozporového konania k návrhu novely zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

23. november 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú so zástupcami AŠN SR na kolektívnom vyjednávaní KZVS na ďalšie obdobie. O ďalšom Dodatku ku KZVS budú rokovať na pôde NÚSCH v Bratislave od 13.00 h. Za zväz sa kolektívneho vyjednávania zúčastnia vedenie a právnici zväzu.

22. november 2021

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, DATART pripravil exkluzívny benefit len pre členov SOZ ZaSS, aké výhody Vás čakajú sa dozviete na webovej stránke zväzu www.sozzass.com po prihlásení v časti Informácie pre predsedov. DATART pre Vás tiež pripravil vianočnú súťaž vo VIP programe DATART.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová  sa zúčastní zasadania  komisie Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

19. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV. V programe je zaradená diskusia na tému: Úloha priemyselnej politiky, predvídanie zmien a CCMI pri zabezpečovaní spravodlivej transformácie. Prehľad práce CCMI a ako posilniť koordináciu v rámci CCMI a EHSV je zaradený na popoludňajší blok.

18. november 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Univerzitnej nemocnici Martin, stretnutie bude s výborom ZO a niektorými zamestnancami zariadenia.

17. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré sa bude konať v čase od 10.00 do 17.30 h. V programe sú zaradené stanoviská k obchodným vzťahom EÚ s jej partnermi v južnom Stredomorí. Ďalšou témou je Transatlantický dialóg v rámci EÚ – USA pre obchod a technológie.

15. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay uskutoční pracovnú návštevu na Slovenskom pozemkovom fonde k riešeniu žiadosti ZO pri FNsP FDR v Banskej Bystrici.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay uskutoční počas dňa pracovné stretnutia v pobočke SLSP ohľadom zmeny Stanov SOZ ZaSS a sídla zväzu. Obdobne bude riešiť uvedené aj v pobočke Slovenskej pošty.

11. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov v EHSV, ktoré sa uskutoční v Lisabone. V úvode rokovania vystúpi portugalská ministerka práce, Ana Mendes  Godinho a primátor Lisabonu Filipe Anacoreta Correira. Druhý deň sa uskutoční diskusia na tému „ Akú budúcnosť pre Európu chceme?“ Ukončenie rokovania je naplánované v piatok o 13.00 h.
 • Školenie zástupcov zamestnancov pôsobiacich v oblasti BOZP sa uskutoční na pôde NÚDCH v Bratislave. Prednášať budú podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj. Vzdelávací seminár začína o 9.00 h v posluchárni v NÚDCH, Limbová č. 1 v Bratislave.

10. november 2021

9. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 9.30 h. V programe je zaradených šesť stanovísk a diskusia na tému rodovej rovnosti v odvetviach v pôsobnosti výboru TEN. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.30 h.

8. november 2021

4. november 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová a Inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia v tíme vyjednávačov v nemocnici v Zlatých Moravciach od 10.00 h kolektívneho vyjednávania KZ pre ďalšie obdobie.

3. november 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h. V programe sú zaradené aktuálne otázky činnosti KOZ SR, ale aj Návrh rozpočtu Konfederácie na rok 2022 a stanovisko revízorov účtov. Ďalším bodom je diskusia k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov na výkon odborovej kontroly v oblasti BOZP.

29. október 2021

27. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v čase od 9.30 h do 13.00 h on line debaty EHSV na tému Hlas pracovníkov za demokratickejšiu účasť.

26. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v čase od 10.00 h do 17.30 h  on line mimoriadneho rokovania skupiny II – zástupcov zamestnancov EHSV. Témou diskusie bude mimo iného aj kolektívne vyjednávanie a verejné obstarávanie.

25. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line stretnutia so zástupcami EPSU k téme náboru a získavaniu nových členov do odborov. Diskutovať sa bude o situácii na Slovensku, ale aj o skúsenostiach odborov v rámci Európskej federácie verejných služieb. Akcie so začiatkom o 10.00 h sa za SOZ ZaSS zúčastní aj  p. K. Kertészová.
 • Od 13.00 h. začne na Úrade vlády SR rokovanie HSR SR, ktorého sa zúčastní aj predseda zväzu, ktorý zaujme stanovisko k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti…., ktoré predkladá MZ SR. V programe je zaradených 5 návrhov a diskusia k navrhovaným zvýšeniam cien energií.

22. október 2021

21. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní druhého dňa rokovania v Bruseli, ktoré pokračuje od 9.30 h kedy sa uskutoční diskusia na tému Nová priemyselná stratégia a tiež debata o dlhodobej stratégii pre vidiecke oblasti s komisárom Januszom Wojciechowskim. Prerokuje sa zvyšných päť stanovísk výboru. Ukončenie rokovania je plánované na 13.00 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa  v dňoch 21.-22.10.2021 zúčastní rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci projektu: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, ktoré sa bude konať v Demänovskej doline.

20. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania 564. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli. Predchádzať jej bude v stredu predpoludním rokovanie skupiny II. zástupcov zamestnancov. Popoludní členovia EHSV si vypočujú vystúpenie zástupcu riaditeľky Svetovej obchodnej organizácie Jean-Marie Paugam k téme: Budúcnosť obchodnej politiky EÚ v meniacom sa celosvetovom kontexte. Prerokuje sa aj 24 stanovísk výboru. Ukončenie rokovania prvého dňa je plánované na 20.00 h.

19. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová, PhDr. E. Sýkorová a JUDr. D. Žehnajová budú mať od 9.00 h on line rokovanie so zástupcom spoločnosti DATART p. Danielom Černákom k prediskutovaniu ponuky pre členov odborového zväzu.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS p. K. Kertészová, PhDr. E. Sýkorová a JUDr. D. Žehnajová budú mať od 13.00 h rokovanie so zástupcom spoločnosti ZENTYA CARE, s. r. o., Bc. Jozefom Kovačinom k prediskutovaniu ponuky pre členov odborového zväzu.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a Inšpektor BOZP sa o 8.30 h zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Záchrannej dopravnej zdravotnej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

18. október 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

14. október 2021

 • Workshop na tému „Vplyv krízy covid-19 na kolektívne zmluvy v Európe sa uskutoční on line a poriada ho CELSI ako úvodné stretnutie krajín V4 v rámci projektu č. VS/2021/0190 s názvom BARCOVID. Za náš zväz sa ho zúčastnia vedenie a právnici SOZ ZaSS. Workshop začína o 13.30 h.

13. október 2021

12. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Lindner Gallery Central od 14.00 h diskusie o rozpočte pre zdravotníctvo na rok 2022. Okrúhly stôl organizuje MafraSlovakia. Diskutovať budú zástupcovia poisťovní, štátnej správy, mimovládnych organizácií, zdravotníckych organizácií a novinárska obec.

11. október 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová  sa zúčastní od 10.00 h rozporového konania on line na MZ SR k návrhu novely zákona č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať predbežnými hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. 8. 2021.

7. október 2021

 • Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom prvom zasadaní po VIII. zjazde v priestoroch sídla na Bajkalskej ul.29/B od 8.00 h. V programe rokovania sú zaradené návrhy vnútrozväzových poriadkov, obnovené nominácie na zastupovanie zväzu v orgánoch KOZ SR a v ďalších organizáciách. Oboznámia sa tiež s výsledkami kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2022.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV od 11.00 h. Tri stanoviská k problematike znižovania emisií uhlíka v letectve, ale aj ekologický vplyv  ekosystému 5G. Diskutovať sa bude o Národných plánoch obnovy a odolnosti, ale aj o boji proti energetickej chudobe. Ukončenie rokovania je naplánované na 18.15 h.

6. október 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť,  sociálne veci a občianstvo EHSV od 9.30 h. V programe sú zaradené tri stanoviská a spoločná prezentácia činností stredísk pre trvalo udržateľný rozvoj a premonitorovanie digitálnej transformácie a jednotného trhu.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay zúčastní od 15.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať postupom Konfederácie a odborových zväzov po odmietavom návrhu zamestnávateľov k predloženým KZVS pre VS a ŠS na rok 2022.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová absolvuje pracovné stretnutie na ÚVZ SR v Bratislave k návrhu novely NV SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnik zväzu Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Národnej transfúznej službe v Bratislave za účasti vedenia organizácie a výboru ZO.

1. október 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line konferencie Dôchodky, ktorú organizuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.
 • Akadémie mladých odborárov v Liptovskej Štiavnici „Efektívne kampane pre nábor členov v post-covidovej spoločnosti,“ sa v dňoch 1.10.-3.10.2021 zúčastní p. K. Kertészová.

30. september 2021

 • Dávame Vám do pozornosti septembrové číslo Informačného bulletinu č. 1/2021, v ktorom sú zverejnené základné dokumenty SOZ ZaSS schválené VIII. zjazdom. Fotky z VIII. zjazdu si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Fotogaléria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes v čase od 10.00 do 12.00 h zúčastní on line rokovania zástupcov OZ združených v EPSU z regiónu Strednej Európy a Západného Balkánu. V programe sú zaradené okruhy tém zamerané k rozpočtu na rok 2022, výsledky kolektívneho vyjednávania v každej krajine, odznejú referáty zo všetkých zúčastnených desiatich krajín. Budú podané aj informácie o príprave Kongresu PSI. Diskutovať sa bude aj o povinnom očkovaní vo verejných službách áno či nie.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová bude rokovať na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici ohľadom verejného zdravotníctva.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová sa pracovne stretnú so zamestnancami organizácie ZELENÝ SEN, s.r.o., všeobecná nemocnica Banská Bystrica ohľadom založenia odborovej organizácie v zariadení.

29. september 2021

 • Vedenie SOZ ZaSS sa dnes od 8.00 h stretne so zástupcami VšZP. Stretnutia sa zúčastnia aj právnici zväzu. Diskutovať budú o návrhu zmluvy na pobyty členov v kúpeľoch.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na ÚVZ SR v Bratislave k návrhu novely NV SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

28. september 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia od 10.00 h rokovania Snemu KOZ SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Po jeho ukončení sa uskutoční rokovanie mimoriadneho zjazdu KOZ SR k jedinému bodu a to zmeny Stanov KOZ SR.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania výboru pre vonkajšie vzťahy EHSV. Diskutovať sa bude o akčnom pláne „Obchod a udržateľný rozvoj novej generácie.“ V popoludňajšom programe sú zaradené dve témy „Rámec východného partnerstva po roku 2020 – pripravený na budúcnosť“ a „Aké sú vyhliadky pre demokratické Bielorusko?“ Ukončenie rokovania je plánované na 16.00 h.

27. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní o 13.00 h rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktorá prerokuje okrem iného aj návrhy na zmeny v Zákonníku práce, v zákone o sociálnych službách, ale aj v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Celkovo je zaradených k prerokovaniu viac ako dvanásť zmien zákonov.

24. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h na STU v Bratislave diskusie k téme „Sociálne podnikanie a inovácie v starostlivosti o seniorov v pohraničnom regióne SK-AT.“ Akcia je organizovaná v rámci projektu Interreg Slovakia- Austria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní počas víkendu AMO- Akadémie mladých odborárov 2021 poriadanej  Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung vo Vysokých Tatrách v hoteli Sliezsky dom. Témy vzdelávania sú zamerané na kolektívne vyjednávanie a minimálnu mzdu. V piatok bude od 18.00 h diskusia o aktuálnych témach a dianí v odboroch. V sobotu a v nedeľu prebehnú argumentačné tréningy účastníkov vzdelávania. Za SOZ ZaSS sa vzdelávania zúčastní aj Ing. M. Gedaj.

23. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h druhého dňa rokovania 563. Plenárnej schôdze v Bruseli. V programe sú zaradené  k prerokovaniu stanoviská výboru k nariadeniam EK a EP. Problematike zabezpečenia slobody a rozmanitosti médií v Európe sa bude diskutovať s gen. tajomníkom Európskej federácie novinárov Ricardom Gutierrézom. Predpokladané ukončenie rokovania je o 13.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní Konferencie Zdravotníckych novín „Slovenské zdravotníctvo 2021“, ktorá sa bude konať vo vakcinačnom centre – národného futbalového štadiónu v Bratislave od 9.00 h.

22. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred rokovaním 563. Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. Na Plenárnej schôdzi vystúpi od 15.00 h na tému „Politika súdržnosti“ komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira.

21. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 14.00 h zúčastní na Úrade vlády SR prvého kola vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2022. Vyjednávači KZVS za KOZ SR budú obhajovať texty predložených návrhov zamestnávateľom. Výsledky rokovania prinesieme na našej webovej stránke.
 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, 17. septembra 2021 uplynul termín návratnosti Prehľadu o základných údajoch základnej odborovej organizácie, prosíme Vás, ktorí ste prehľad ešte neposlali o jeho zaslanie na Úrad SOZ ZaSS. Ďakujeme.

14. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h na Odborárskom nám. V programe rokovania je zaradená aj široká problematika prípravy rokovania X. zjazdu KOZ SR, ktorý sa má konať v októbri v Bratislave. Prítomní prediskutujú aj situáciu v kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2022, keď Úrad vlády listom oznámil sociálnym partnerom, že odmieta navrhnuté texty a pozýva ich na prvé rokovanie v utorok 21.9. 2021 na Úrad vlády SR od 14.00 h. O výsledkoch KV budeme následne informovať.

13. september 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania na MPSVR SR od 9.00 h. Naše zásadné pripomienky k nelegislatívnemu materiálu Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.

10. september 2021

 • Delegáti VIII. zjazdu SOZ ZaSS zvolili za predsedu SOZ ZaSS Mgr. Antona SZALAYA, za podpredsedníčku SOZ ZaSS Ing. Danielu POCHYBOVÚ za členku VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb Mgr. Renátu BIKSADSKÚ, za revízorky účtov Mgr. Dianu GREJTÁKOVÚ a Bc. Janu PRČOVÚ. Potvrdili výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO: za Bratislavský kraj p. Petra POPELÁRA, za Trnavský kraj MUDr. Ľubomíra UHERČÍKA, PhD., za Trenčiansky kraj p. Mariana KRČIKA, za Nitriansky kraj p. Ondreja VRBINIAKA, za Žilinský kraj p. Tomáša DROBKU, za Banskobystrický kraj Mgr. Dagmar HRNČIAROVÚ, za Prešovský kraj PhDr. Boženu SOKOLOVÚ, MHA, MPH a za Košický kraj p. Moniku POSYPANKOVÚ.
 • FOTKY z VIII. zjazdu SOZ ZaSS sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA.

9. september 2021

 • V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa bude konať VIII. zjazd Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6, v Bratislave. Delegáti zjazdu okrem iného budú voliť predsedu SOZ ZaSS, podpredsedníčku SOZ ZaSS, člena VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb, revízorky účtov a potvrdia výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO.

8. september 2021

 • Dnes od 12.00 h sa bude konať 47. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS v zasadacej miestnosti SOZ ZaSS na Bajkalskej 29/B v Bratislave.

7. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.30 h do 18.15 h zúčastní online rokovania EHSV sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo.

2. september 2021

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti tlačivá – Prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie, ktoré nájdete v informáciách pre predsedov. Termín návratnosti 17. september 2021.