Aktuálna činnosť

Vážení členovia základných odborových organizácií SOZ ZaSS, z dôvodu presťahovania sa do nových priestorov, prosíme Vás o zasielanie písomnej korešpondencie na adresu: Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bajkalská 29/B, 821 01  Bratislava.

28. september 2021

 • Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia od 10.00 h rokovania Snemu KOZ SR v hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Po jeho ukončení sa uskutoční rokovanie mimoriadneho zjazdu KOZ SR k jedinému bodu a to zmeny Stanov KOZ SR.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania výboru pre vonkajšie vzťahy EHSV. Diskutovať sa bude o akčnom pláne „Obchod a udržateľný rozvoj novej generácie.“ V popoludňajšom programe sú zaradené dve témy „Rámec východného partnerstva po roku 2020 – pripravený na budúcnosť“ a „Aké sú vyhliadky pre demokratické Bielorusko?“ Ukončenie rokovania je plánované na 16.00 h.

27. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní o 13.00 h rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktorá prerokuje okrem iného aj návrhy na zmeny v Zákonníku práce, v zákone o sociálnych službách, ale aj v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Celkovo je zaradených k prerokovaniu viac ako dvanásť zmien zákonov.

24. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h na STU v Bratislave diskusie k téme „Sociálne podnikanie a inovácie v starostlivosti o seniorov v pohraničnom regióne SK-AT.“ Akcia je organizovaná v rámci projektu Interreg Slovakia- Austria.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní počas víkendu AMO- Akadémie mladých odborárov 2021 poriadanej  Nadáciou Friedrich Ebert Stiftung vo Vysokých Tatrách v hoteli Sliezsky dom. Témy vzdelávania sú zamerané na kolektívne vyjednávanie a minimálnu mzdu. V piatok bude od 18.00 h diskusia o aktuálnych témach a dianí v odboroch. V sobotu a v nedeľu prebehnú argumentačné tréningy účastníkov vzdelávania. Za SOZ ZaSS sa vzdelávania zúčastní aj Ing. M. Gedaj.

23. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h druhého dňa rokovania 563. Plenárnej schôdze v Bruseli. V programe sú zaradené  k prerokovaniu stanoviská výboru k nariadeniam EK a EP. Problematike zabezpečenia slobody a rozmanitosti médií v Európe sa bude diskutovať s gen. tajomníkom Európskej federácie novinárov Ricardom Gutierrézom. Predpokladané ukončenie rokovania je o 13.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní Konferencie Zdravotníckych novín „Slovenské zdravotníctvo 2021“, ktorá sa bude konať vo vakcinačnom centre – národného futbalového štadiónu v Bratislave od 9.00 h.

22. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred rokovaním 563. Plenárnej schôdze, ktorá začne od 14.30 h v budove Európskeho parlamentu v Bruseli. Na Plenárnej schôdzi vystúpi od 15.00 h na tému „Politika súdržnosti“ komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira.

21. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 14.00 h zúčastní na Úrade vlády SR prvého kola vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2022. Vyjednávači KZVS za KOZ SR budú obhajovať texty predložených návrhov zamestnávateľom. Výsledky rokovania prinesieme na našej webovej stránke.
 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, 17. septembra 2021 uplynul termín návratnosti Prehľadu o základných údajoch základnej odborovej organizácie, prosíme Vás, ktorí ste prehľad ešte neposlali o jeho zaslanie na Úrad SOZ ZaSS. Ďakujeme.

17. september 2021

14. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10.00 h na Odborárskom nám. V programe rokovania je zaradená aj široká problematika prípravy rokovania X. zjazdu KOZ SR, ktorý sa má konať v októbri v Bratislave. Prítomní prediskutujú aj situáciu v kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2022, keď Úrad vlády listom oznámil sociálnym partnerom, že odmieta navrhnuté texty a pozýva ich na prvé rokovanie v utorok 21.9. 2021 na Úrad vlády SR od 14.00 h. O výsledkoch KV budeme následne informovať.

13. september 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line rozporového konania na MPSVR SR od 9.00 h. Naše zásadné pripomienky k nelegislatívnemu materiálu Stratégia dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike.

10. september 2021

 • Delegáti VIII. zjazdu SOZ ZaSS zvolili za predsedu SOZ ZaSS Mgr. Antona SZALAYA, za podpredsedníčku SOZ ZaSS Ing. Danielu POCHYBOVÚ za členku VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb Mgr. Renátu BIKSADSKÚ, za revízorky účtov Mgr. Dianu GREJTÁKOVÚ a Bc. Janu PRČOVÚ. Potvrdili výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO: za Bratislavský kraj p. Petra POPELÁRA, za Trnavský kraj MUDr. Ľubomíra UHERČÍKA, PhD., za Trenčiansky kraj p. Mariana KRČIKA, za Nitriansky kraj p. Ondreja VRBINIAKA, za Žilinský kraj p. Tomáša DROBKU, za Banskobystrický kraj Mgr. Dagmar HRNČIAROVÚ, za Prešovský kraj PhDr. Boženu SOKOLOVÚ, MHA, MPH a za Košický kraj p. Moniku POSYPANKOVÚ.
 • FOTKY z VIII. zjazdu SOZ ZaSS sú zverejnené na webovej stránke www.sozzass.com v časti FOTOGALÉRIA.

9. september 2021

 • V dňoch 9. a 10. septembra 2021 sa bude konať VIII. zjazd Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie č. 6, v Bratislave. Delegáti zjazdu okrem iného budú voliť predsedu SOZ ZaSS, podpredsedníčku SOZ ZaSS, člena VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb, revízorky účtov a potvrdia výsledky volieb 8 zástupcov krajov za členov VV SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách predsedov ZO.

8. september 2021

 • Dnes od 12.00 h sa bude konať 47. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS v zasadacej miestnosti SOZ ZaSS na Bajkalskej 29/B v Bratislave.

7. september 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.30 h do 18.15 h zúčastní online rokovania EHSV sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo.

2. september 2021

 • Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti tlačivá – Prehľad o základných údajoch základnej odborovej organizácie, ktoré nájdete v informáciách pre predsedov. Termín návratnosti 17. september 2021.

25. august 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj vykonajú metodickú návštevu v Nemocnici Kežmarok, kde budú jednať s vedením organizácie a funkcionármi ZO.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia členskej schôdze  ZO v zariadení Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach.

23. august 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného rokovania na MPSVR SR v Bratislave k Plánu legislatívnych úloh vlády na mesiace jún až december 2021, predmetom rokovania budú zákony  č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, č. 124/2006 Z. z. o BOZP, č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa od 13,00 h. zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády ako poradca k bodu : „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.“.

20. august 2021

 • Oznam pre delegátky a delegátov VIII. zjazdu SOZ ZaSS, ktorý sa bude konať v dňoch 9.-10. 9. 2021 v hoteli Sorea- Regia v Bratislave. Tento týždeň boli odoslané podkladové materiály k rokovaniu, prosíme všetkých o dôsledné oboznámenie sa s nimi a tiež o kontaktovanie s Úradom zväzu podľa Organizačných pokynov. Ďakujeme a veríme v úspešný priebeh nášho zjazdu, ktorý sme opakovane museli odsúvať zo známych celospoločenských dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19.
 • Predstavenstvo KOZ SR sa na svojom rokovaní 18. 8. 2021 zaoberalo aj témou organizovania protestných aktivít. Napriek tomu, že termíny protestných zhromaždení plánované v septembri zrušilo, problematika protestov nie je uzatvorená, definitívne rozhodne Snem KOZ SR koncom septembra.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

19. august 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia rokovania na Prešovskom VÚC v súvislosti riešenia podnetov zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského SK. V popoludňajších hodinách sa zúčastnia pracovných stretnutí v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí s vedením ZO a riaditeľkou DSS.

18. august 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 10,00 h. , ktoré sa bude zaoberať mimo iného aj pripravovanými protestmi.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi a zväzový inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia rokovania s výborom ZO pri Domove v Poloninách v Novej Sedlici a následne sa stretnú s riaditeľkou tohto zariadenia. Predmetom rokovaní bude zachovanie funkčnosti odborovej organizácie.

17. august 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní spoločného zasadania Dozornej rady a Predstavenstva hotela Flóra a.s. Trenčianske Teplice, ktoré sa uskutoční v sídle JMF OZ SR v Bratislave od 12,30 h. Prerokuje sa hospodárenie spoločnosti za prvý polrok 2021 a bude podaná informácia o priebehu ponuky na prevzatie vlastných akcií.

16. august 2021

 • Revízorky účtov SOZ ZaSS uskutočnia v Bratislave kontrolu hospodárenia zväzu za prvý polrok 2021. Budú sa zaoberať spracovaním správy za volebné obdobie 2015 – 2021 a vyhodnotia plnenie svojich úloh ku konaniu VIII. zjazdu SOZ ZaSS.

13. august 2021

27. júl 2021

26. júl 2021

 • Dávame Vám do pozornosti ŠTATISTIKU priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za 1. Q. 2021, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti Dokumenty a v podkapitole ŠTATISTIKA ako aj v najnovšom čísle Informačného bulletinu č. 68.

22. júl 2021

 • 22. júla 2021 od 8.30 h sa bude konať 46. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS  v zasadacej miestnosti na Bajkalskej 29/B v Bratislave. Programom rokovania bude okrem iného aj vyhodnotenie rokovaní krajských konferencií predsedov ZO jún/júl 2021, informácie o rokovaniach KOZ SR o výške minimálnej mzdy pre rok 2022,  informácie o kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2022, príprava VIII. zjazdu SOZ ZaSS ako aj prehliadka nového sídla Úradu SOZ ZaSS.

21. júl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR.

16. júl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní stretnutia členov EHSV k Future of Europe on line.

15. júl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV on line. Program rokovania je zameraný na Geopolitiku migrácie, kde sa nachádzame? (EÚ), ale aj o spolupráci v kontexte vonkajších vzťahov EÚ.

9. júl 2021

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, týmto dávame na vedomie, že Úrad SOZ ZaSS sa počas najbližších dní sťahuje do nových priestorov na Bajkalskú ul. 29/A. V tomto období (28.týždeň) budeme bez internetu, bez možnosti telefonického kontaktu, mimo predsedu zväzu. Po napojení telefónnej ústredne budete môcť kontaktovať zamestnancov Úradu SOZ ZaSS na číslach zverejnených na našej webovej stránke. Preto v prípade potreby riešenia podnetov, otázok, alebo iných záležitostí kontaktujte predsedu zväzu. Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová čerpá dovolenku od 12. 7. do konca júla 2021.

8. júl 2021

 • Druhý deň rokovania Plenárnej schôdze pokračuje od 10.00 h. Minister zahraničných vecí Slovinska Anže Logar odprezentuje Priority Slovinského predsedníctva Rady EÚ. Dôležitou súčasťou rokovania bude Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv. Predpokladané ukončenie rokovania je o 13.00 h.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia základných odborových organizácií, pozývame Vás na rokovanie Krajskej konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS. Pozvánky na rokovanie a splnomocnenie pre zástupcu ZO, z ktorej sa nemôže zúčastniť rokovania predseda, zverejňujeme podľa krajov v nasledujúcich súboroch: Trnavský a Trenčiansky kraj; Bratislavský kraj; Banskobystrický kraj; Košický kraj; Prešovský kraj; Žilinský kraj; Nitriansky júl 2021

7. júl 2021

 • Krajská konferencia predsedov ZO Nitrianskeho kraja sa bude konať dňa 7. júla 2021 od 10.00 h v zasadačke RÚVZ v Nitre, Štefánikova trieda 58. Krajskej konferencie sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyne zväzu PhDr. E. Sýkorová a p. K. Kertészová.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania 562. Plenárnej schôdze EHSV on line od 14.30 h. V programe prvého dňa rokovania je mimo iného aj diskusia na tému Hospodárstvo po skončení pandémie COVID-19 pre všetkých – smerom k hospodárstvu zameranému na dobré životné podmienky? Prerokuje sa štrnásť stanovísk výboru. Ukončenie prvého dňa rokovania je o 19.00 h.
 1. júl 2021
 • Krajská konferencia predsedov ZO Žilinského kraja sa bude konať dňa 1. júla 2021 od 10.00 h v zasadačke Domu odborov v Žiline, Antona Bernoláka 51. Krajskej konferencie sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyne zväzu PhDr. E. Sýkorová a p. K. Kertészová.

28. jún 2021

 • Krajská konferencia predsedov ZO Banskobystrického kraja sa bude konať dňa 28. júna 2021 od 10.00 h v budove JMF OZ na ulici Československej armády v Banskej Bystrici.
 • Krajská konferencia predsedov ZO Košického kraja sa bude konať dňa 29. júna 2021 od 10.00 h v Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A v Košiciach.
 • Krajská konferencia predsedov ZO Prešovského kraja sa bude konať dňa 30. júna 2021 od 10.00 h v zasadačke Domu kultúry v Prešove na 1.poschodí, Námestie mieru č.1.
 • Krajských konferencií sa za Úrad SOZ ZaSS zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zamestnankyne zväzu PhDr. E. Sýkorová a p. K. Kertészová.

25. jún 2021

24. jún 2021

 • Dnes o 10.00 h sa bude konať rokovanie Krajskej konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS Trnavského a Trenčianskeho kraja, ktoré sa uskutoční v reštaurácií SPLENDID ENSANA HEALTH SPA HOTEL – KRÍDLO GRAND, Kúpeľný ostrov v Piešťanoch.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes o 18.00 h zúčastní pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR k zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23. jún 2021

 • Dnes o 7.30 h na Ministerstve zdravotníctva SR sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastnia rokovania o vzájomnej spolupráci s ministrom zdravotníctva MUDr. Vladimírom Lengvarským, MPH a štátnym tajomníkom MUDr. Kamilom Százom.

18. jún 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová poskytne metodickú pomoc funkcionárom ZO, vzhľadom k odchodu predsedníčky ZO zo zariadenia, v organizácii Centrum pre deti a rodiny v Martine.
 • p. K. Kertészová sa  v dňoch 18.-20.6.2021 zúčastní zasadnutia Rady mladých pri KOZ SR v Prešove.

17. jún 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

16. jún 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré v dopoludňajšom programe prediskutuje Preskúmanie obchodnej politiky – otvorená, udržateľná a asertívna obchodná politika a problematiku Obnovené partnerstvo s južným susedstvom – Nový program pre Stredozemie. Popoludní sa bude diskutovať o vyhliadkach na dohodu o voľnom obchode s EÚ a druhou témou bude vytvorenie Hospodárskej a sociálnej rady Argentínskej republiky a spolupráca s EÚ.

15. jún 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Regia v Bratislave od 11.30 h.
 • Následne od 12.00 h bude pokračovať rokovanie Rady členov JMF, ktoré sa bude zaoberať Výročnou správou JMF za rok 2020, účtovnou uzávierkou a stanoviskom revíznej komisie. V ďalšom preberie návrh finančného plánu na rok 2021. Udeje sa aj voľba členov do Kontrolnej komisie JMF OZ SR.
 • Od 13.00 h sa uskutoční Valné zhromaždenie Majetkovej únie OZ SR, ktoré prerokuje plnenie úloh z ostatného rokovania a tiež správu o hospodárení a stave majetku za uplynulý rok.
 • Na 14.00 h je zvolané riadne Valné zhromaždenie hotela Flóra a. s. Trenčianske Teplice. Prerokuje všetky náležité body fungovania a ekonomickej situácie spoločnosti, ako aj ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová a  Ing. M. Gedaj zväzový inšpektor BOZP  vykonajú metodickú návštevu v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci. Pracovné stretnutie sa uskutoční s funkcionármi ZO a vedením organizácie.

10. jún 2021

 • Od 9.00 h bude rokovanie EHSV pokračovať diskusiou o právnom štáte, novej stratégii vykonávania Charty základných práv a akčnom pláne pre európsku demokraciu s európskym komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom. Ukončenie rokovania je naplánované o 13.00 h.

9. jún 2021

 • Vedenie zväzu sa dnes od 16.00 h stretne na MZ SR s ministrom zdravotníctva MUDr. V. Lengvarským, MPH. Cieľom stretnutia je poskytnutie informácií o činnosti zväzu a vzájomná spolupráca do nasledujúceho obdobia.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line stretnutia zástupcov OZ pred spracovaním návrhov KZVS pre ŠS a VS na rok 2022. Diskusia začne o 10.00 h.
 • Následne sa zúčastní on line rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred rokovaním Plenárnej schôdze. Plánované je do 13.00 h.
 • Od 14.30 h sa uskutoční on line rokovanie 561. Plenárnej schôdze, ktorá prerokuje 17 stanovísk výboru počas dvoch dní. Diskusie o Európskej zelenej dohode sa zúčastní aj výkonný podpredseda EK Frans Timmermans. Plánované je do 20.30 h.

7. jún 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Regia v Bratislave od 13.00 h. Predstavenstvo prerokuje účtovnú závierku JMF za rok 2020 a návrh finančného plánu na rok 2021. Prerokuje aj investičný plán JMF na rok 2021. Budú sa schvaľovať aj otázky súvisiace s fungovaním budovy na Bajkalskej ul.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v zariadení DSS a ZpS v Martine. Pracovné stretnutie sa uskutoční s členmi výboru ZO a s vedením organizácie. Témou rokovania bude dodatková dovolenka, dovolenka za kalendárny rok, náhradné voľno.

3. jún 2021

2. jún 2021

27. máj 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť. Od 11.00 h sa bude diskutovať o stanovisku: Hodnotenie – Biela kniha o doprave z roku 2011. Energetická chudoba bude diskutovaná v znamení tém: Na rázcestí medzi Európskym pilierom sociálnych práv a Európskou zelenou dohodou.

26. máj 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo. V programe je zaradených sedem stanovísk výboru napr. k Novej stratégii vykonávania Charty základných práv, ale aj Akčný plán pre európsku demokraciu. V popoludňajšom programe je zaradené hodnotenie smernice o boji proti terorizmu, ale aj Európsky plán na boj proti rakovine. Nemenej dôležité sú aj opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania. Posilnenie mandátu Europolu bude tiež diskutované s návrhom stanoviska sekcie, ktorej rokovanie je naplánované od 9.30 h. do 18.15 h.

25. máj 2021

 • Zástupcovia nášho zväzu sa zúčastnia rokovania Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady na MZ SR, ktorá sa po prvýkrát uskutoční pod vedením ministra zdravotníctva MUDr. V. Lengvarského, MPH od 13.00 h. Na základe požiadavky zvolávateľa rokovania sa za SOZ ZaSS zúčastnia Mgr. A. Szalay a Ing. D. Pochybová. V programe sú zaradené všetky okruhy tém ako sme v žiadosti o zvolanie rokovania požadovali. Ide o prezentáciu priorít ministra a vedenia rezortu v programovom vyhlásení vlády, o materiál odoslaný do Bruselu „Plán obnovy a odolnosti SR“ z pohľadu ministra zdravotníctva SR. Dôležitým je i materiál Personálne zabezpečenie nemocníc a ambulancií v SR – plány vzdelávania, zámery ministerstva. Prehľad finančného krytia nákladov rezortu počas koronakrízy v tomto roku je ďalším bodom programu. Ústna informácia bude poskytnutá k novelizácii štatútu ODT na MZ SR.

24. máj 2021

21. máj 2021

20. máj 2021

 • Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS sa zídu na svojom 45. rokovaní, ktoré začne 19. 5. v popoludňajších hodinách a bude pokračovať od 8.00 h. V priestoroch SOZ ZaSS na Vajnorskej sa uskutoční po viac ako polroku. V programe sú zaradené dôležité okruhy ako napr. príprava rokovaní krajských konferencií a VIII. zjazdu SOZ ZaSS, vyhodnotí sa aj výsledok hlasovania per rollam realizovaný obežníkom č. 1/2021. Aktuálne otázky činnosti zväzu a základných organizácií budú diskutované v úvode druhého dňa rokovania.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 14.30 h on line stretnutia členov EHSV zo SR so stálou zástupkyňou SR pri EÚ v Bruseli. Prediskutujú aktuálne otázky riešené v EÚ.

19. máj 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe sú okrem aktuálnych informácií o činnosti KOZ SR zaradené aj informácie o účelovej dotácii na rekreačné pobyty pre dôchodcov na rok 2021 a návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na oblasť BOZP pre jednotlivé OZ na rok 2021.
 • Od 14.30 h sa predseda zväzu zúčastní ďalšieho on line rokovania EHSV skupiny zamestnancov „Viac demokratickej účasti v EÚ“. Hlas pracovníkov musí byť v Európe vypočutý.

13. máj 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová,  právnik zväzu Mgr. E. Paradi, inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj a členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová poskytnú metodickú pomoc k aktuálnym problémom v ZSS AMBRA a v DSS HARMÓNIA v Lučenci.

12. máj 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovanie sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV od 10.00 h. V programe je zaradená diskusia s veľvyslancom EÚ na Ukrajine J. E. Matti Maasikasom. Základné práva a právny štát odprezentuje Helena De Felipe Lehtonen. Záväznej dohode OSN v oblasti podnikania a ľudských práv sa bude venovať Thomas Wagnsonner.

11. máj 2021

 • Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ sa v piatok v rámci dvojdňového sociálneho summitu v Porte dohodli na vybudovaní sociálnejšej Európy po hospodárskych škodách, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu.  Portské vyhlásenie Európskej rady.

10. máj 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Dolnooravskej NsP MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

7. máj 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay absolvuje on line rozhovor s Dr. Isabel Távora výskumníčkou spolupracujúcou s MOP na projekte zameraného na Dopady Covid – 19 na pracovné podmienky pracovníkov v prvej línii, ktorý je naplánovaný na 9.30 h a za zväz sa ho zúčastní aj p. K. Kertészová.

6. máj 2021

 • Vážení funkcionári všetkých našich ZO, 23. apríla 2021 Vám bola odoslaná pošta na Vaše adresy, v ktorej bola aktualizovaná požiadavka na komunikáciu spojenú s prípravou rokovaní krajských konferencií a zjazdu SOZ ZaSS. Na webovej stránke www.sozzass.sk po prihlásení v podkapitole Informácie pre predsedov sa nachádza kompletný materiál, ktorý si dôkladne prečítajte. Ďakujeme za čas venovaný pripravovaným akciám, ako aj za prípadné zmeny v návrhoch a dodržanie stanoveného termínu. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, prosím kontaktujte Úrad SOZ ZaSS.

5. máj 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 10.00 h zúčastní on line diskusie EHSV pre odborárov. Diskutovať sa bude aj o úlohe EHSV na konferencii o budúcnosti Európy. Témami diskusie so zástupcami KOZ SR v EHSV sú minimálna mzda v EÚ, zapojenie odborárov do procesu tvorby európskych politík a Európsky pilier sociálnych práv. Príspevok bude mať aj poslanec EP Robert Hajšel.

4. máj 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing.   D. Pochybová sa v dňoch 4.- 5. mája 2021 zúčastní zasadania Sektorovej rady  zdravotníctva a sociálnych služieb v rámci NP: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR na Táloch.

30. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line konferencie EHSV „Sociálny samit v Porte – nový impulz pre sociálny záväzok Európy,“ ktorá začne od 10.00 h.

29. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR od 10.00 h. V programe sú zaradené aktuálne informácie z činnosti KOZ SR. Diskutovať sa bude aj o postupe KOZ SR pri príprave textov KZVS pre rok 2022 pre VS a ŠS ako i o výške minimálnej mzdy pre budúci rok. Prerokuje sa návrh materiálu Desatoro pokoronových opatrení na obnovu ekonomiky po kríze.

28. apríl 2021

 • Rokovanie Plenárnej schôdze on line pokračuje od 9.30 h v  diskusii vystúpi komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit a bude sa od 11.00 h venovať Akčnému plánu EÚ pre sociálne hospodárstvo. Ukončenie rokovania je o 13.00 h.

27. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania skupiny zamestnancov EHSV, ktoré prerokuje stanoviská k navrhovaným smerniciam a nariadeniam predložených na 560. Plenárnu schôdzu EHSV, ktorá začne on line od 14.30 h. V diskusii na Plenárke vystúpi aj komisárka pre dopravu Adina Valean k téme Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Prvý deň rokovania je plánovaný do 19.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line zasadania Výboru pre zdravotne postihnutých na MPSVR SR.

26. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktoré sa uskutoční od 13.00 h. Sociálni partneri prerokujú novelizáciu Rokovacieho poriadku HSR, ktorú predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny a Plán obnovy a odolnosti SR , ktorú predkladá minister financií.

24. apríl 2021

 • Vážení funkcionári všetkých našich ZO, dnes je odosielaná pošta na Vaše adresy, v ktorej je aktualizovaná požiadavka na komunikáciu spojenú s prípravou rokovaní krajských konferencií a zjazdu SOZ ZaSS. Na webovej stránke www.sozzass.com  po prihlásení v kapitole Pre predsedov ZO sa nachádza kompletný materiál, ktorý si dôkladne prečítajte. Ďakujeme za čas venovaný pripravovaným akciám, ako aj za prípadné zmeny v návrhoch a dodržanie stanoveného termínu. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, prosím kontaktujte Úrad SOZ ZaSS.

22. apríl 2021

 • Dnes popoludní sa uskutoční pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS s členkami výboru ZO pri DD a DSS v Seredi. Predseda, podpredsedníčka a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová budú diskutovať o činnosti ZO, na podnet vedenia ZO.

21. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnou odborárskou problematikou, ale prerokuje aj Správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2020.

20. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastnia od 14.00 h webinára EPSU na tému: Posilnenie sociálneho dialógu v nemocničnom sektore. Regionálne rokovanie on line je zamerané na krajiny strednej Európy. Budú odprezentované zistenia prieskumu v ČR a SR zástupkyňou Inštitútu CELSI Martou Kahancovou. Účastníkmi sú aj zástupcovia z Chorvátska a Slovinska. Ukončenie akcie je predpokladané o 16.30 h.

19. apríl 2021

 • Od 19. apríla 2021 zamestnanci Úradu SOZ ZaSS už vykonávajú prácu na svojich pracoviskách na Vajnorskej ul. č. 1 v Bratislave.

16. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.30 h zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV. V programe je zaradených sedem stanovísk výboru. Diskutovať sa bude okrem iného aj o Akčnom pláne EÚ proti rasizmu na roky 2020-2025, aj o pláne pre integráciu a začlenenie a budovanie európskej zdravotnej únie. V popoludňajšom programe bude diskutovaná stratégia európskej justičnej prípravy na roky 2021 – 2024. Ukončenie rokovania je plánované na 18.00 h.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v zariadení LIKAVA – Centrum sociálnych služieb v Likavke pri Ružomberku, rokovať sa bude s funkcionármi ZO o aktuálnej situácii v zariadení.

14. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v čase od 11.00 h do 18.30 h. V programe sú zaradené štyri stanoviská výboru k smerniciam a nariadeniam EK a EP. Jedným z nich je aj Stratégia pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Kybernetickou bezpečnosťou a odolnosťou  kritických subjektov sa bude zaoberať Maurizio Mensi. Tému Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu predstaví Stefan Back.
 • p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj sa dnes od 13.00 h do 14.15 h zúčastnia webinára EPSU na tému: „Organizačné zmeny v odboroch.  Zahrnutie organizácie a náboru.“ Webinár bude prebiehať v anglickom jazyku.

12. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR od 13.00 h. V programe sú zaradené mimo iného aj informácie o riešení pomoci štátu výpadku príjmov podnikateľským subjektom, vrátane verejných subjektov. Tiež zámery pripravovaných opatrení na oživenie ekonomiky zo strany vlády/štátu. MZ SR predkladá novelizáciu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,….. Diskutovať sa bude aj o novele Rokovacieho poriadku HSR SR predloženej z MPSVR SR.

9. apríl 2021

 • Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 15 ku Kolektívnej zmluve s AŠN SR a aktuálny zoznam členov AŠN SR, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy.

8. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania VV EPSU  od 9.00 h, ktoré prerokuje zvyšný plánovaný okruh tém pripravených na 66. rokovanie VV EPSU.
 • Od 10.00 h  sa uskutoční on line 44. rokovanie VV SOZ ZaSS. Do programu boli zaradené aktuálne otázky činnosti zväzu. Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu v SR schváleného NR SR sme nútení posunúť pripravované rokovania Krajských konferencií. O prijatých záveroch budeme informovať ZO listom. Prerokujeme i žiadosti o sociálnu pomoc zo ZO.
 • p. K. Kertészová, JUDr. D. Žehnajová a Ing. M. Gedaj  sa dnes od 10.00 h do 15.00 h zúčastnia virtuálneho zasadnutia rozšírenej Rady mladých KOZ SR.

7. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré sa bude zaoberať novými vzťahmi medzi EÚ a Spojeným Kráľovstvom po brexite. Panelovej diskusie sa zúčastnia aj Marie Simonsen z EK, poslanec EP Christophe Hansen a zástupcovia všetkých troch skupín EHSV.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line 66. rokovania Výkonného výboru EPSU. V dnešnom programe od 13.00 h sú zaradené informácie z práce stálych výborov EPSU. Prehľad finančných plnení a zaplatených členských príspevkov za rok 2020, Správa audítorov, Deň verejných služieb 23.6.2021 a plánované akcie. Ďalej sa bude preberať Rezolúcia EÚ – UK. Diskutovať sa bude aj o žiadostiach odborových zväzov uchádzajúcich sa o členstvo v EPSU. Dnešné rokovanie je plánované do 16.30 h.

1. apríl 2021

30. marec 2021

 • Dávame Vám do pozornosti VZOROVÉ KOLEKTÍVNE ZMLUVY pre zariadenia sociálnych služieb, pre zamestnancov zdravotníckych zariadení a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy a po prihlásení v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

26. marec 2021

25. marec 2021

 • Rokovanie Plenárnej schôdze on line pokračuje od 10.00 h. V diskusii vystúpi výkonný podpredseda  EK pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Domrovskis. Ukončenie rokovania bude o 13.00 h.
 • Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2020, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti ŠTATISTIKA, alebo  v marcovom čísle Informačného bulletinu.

24. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line zasadania skupiny zamestnancov EHSV. Diskutovať sa bude o stanoviskách skupiny k predloženým návrhom, ako aj o režime prác pri spracovávaní ďalších stanovísk.
 • Od 14.30 h začne on line rokovanie 559. Plenárnej schôdze EHSV, ktoré prerokuje 18. stanovísk k predloženým návrhom počas dvojdňového rokovania. V diskusii na tému Stratégie EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím vystúpi pani Helena Dalli eurokomisárka pre rovnosť. Ukončenie dnešného programu je plánované na 19.00 h.

23. marec 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line diskusie na tému Plán obnovy a odolnosti SR.

19. marec 2021

 • Z dôvodu  COVID automatu, ktorý schválila Vláda SR, zamestnanci Úradu majú nariadenú prácu z domu (home office) od 20. marca 2021 do 16. apríla 2021Zamestnancov môžete kontaktovať na služobných e-mailových adresách uvedených na webovej stránke zväzu v kontaktoch.

18. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 13.00 h zúčastní seminára poriadaného rakúskymi kolegami z odborového zväzu Younion. V programe je naplánovaná výmena informácií o dopadoch krízy na ekonomiku, na zdravotníctvo a oblasť sociálnych služieb. Akcie sa zúčastňujú aj kolegyne a kolegovia z odborových zväzov v ČR.

17. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line rokovania skupiny II. – zástupcov zamestnancov EHSV. Diskutovať sa bude o prioritách skupiny, o akčnom pláne implementácie Európskeho piliera sociálnych práv a kooperácii činnosti v skupine.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje aktuálne okruhy činnosti Konfederácie, zaoberať sa bude vyhodnotením Plnenia rozpočtu za rok 2020 so stanoviskom revízoriek účtov a tiež vyúčtovania čerpania 0,3% podielu členského za uplynulý rok. Príprava rokovania Snemu KOZ SR bude predmetom diskusie následne.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line seminára vida.at, kde predstaví  činnosť zväzu pre spoločnosť SOZAK. Akcie sa zúčastňujú aj kolegovia z OSZaSP ČR. Predpokladaný čas výstupu je o 11.30 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on-line rokovania na okrúhlom tematickom stole k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa bude venovať oblasti zdravotníctva a ktorý bude pod gesciou MF SR.

16. marec 2021

15. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Regia – Sorea v Bratislave od 13.00 h. V programe sú zaradené predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31. 12. 2020. Prediskutuje sa aj finančná pomoc Hotelu Flóra a. s. v Trenčianskych Tepliciach a diskusia sa zameria na aktuálny stav prác v budove na Bajkalskej ul. 29 v Bratislave.

12. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line 25. schôdze volebného obvodu stredná Európa a západný Balkán EPSU v čase od 9.30 h do 16.30 h. V programe schôdze sú zaradené aj hlavné priority EPSU, ktoré odprezentuje generálny tajomník J. W. Goudriaan. Úlohy odborov v pandemickej Covidovej dobe budú diskutované podľa referátov z jednotlivých zúčastnených krajín. Získavanie nových členov a výsledky kolektívneho vyjednávania s dosiahnutými výsledkami úprav miezd a platov odprezentuje R. Pond. Zástupcovia 10 krajín regiónu sa budú môcť vyjadriť aj k ďalším plánovaným témam. Diskutovať sa bude aj o príprave kongresu PSI.

11. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV, ktoré je naplánované od 9.30 h do 19.00 h. V programe rokovania sa bude diskutovať o troch stanoviskách výboru k problematike organizácie pracovného času, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. K práci na diaľku a rodovej rovnosti a k primeraným minimálnym mzdám. Popoludní bude diskusia zameraná na vplyv pandémie Covid-19  a rodovú rovnosť. Vystúpi poslankyňa EP, predsedníčka výboru pre práva žien Evelyn Renger.

10. marec 2021

9. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV, ktoré je naplánované od 11.00 h do 18.30 h. V programe sú zaradené štyri stanoviská výboru. Prieskumné stanovisko na žiadosť portugalského predsedníctva Rady EÚ je na tému Jednotný európsky železničný priestor. Správa o stave energetickej únie za rok 2020 a posúdenie národných energetických a klimatických plánov bude diskutovaná v popoludňajšom programe.

8. marec 2021

5. marec 2021

 • VÝZVA – Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, lôžkových zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie ANKETY v termíne do 10. marca 2021. Pre rokovania so zamestnávateľmi (ANS, AŠN SR) a vedením rezortu zdravotníctva by sme potrebovali pokiaľ možno čo najviac objektívnych odpovedí na otázky uvedené v ankete. Ďakujeme za spoluprácu a odpovede zasielané na adresu gedaj@sozzass.sk .

3. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.30 h zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV. V programe rokovania sú okruhy tém zamerané na vzťahy EÚ a Západného Balkánu. Diskutovať sa bude o podpore regionálnej spolupráci, aktuálnej hospodárskej a sociálnej situácii, ale aj úlohách organizácii občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych samospráv v regióne. Diskutovať sa bude aj o pandémii Covid-19.

2. marec 2021

 1. marec 2021
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on-line rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci NP: „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“.

26. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line diskusie predstaviteľov odborov organizovanej Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce od 14.00 h. Téma: (Ne)viditeľné bariéry medzi odbormi na západe a v strednej a východnej Európe:  hlas odborov pri zvyšovaní sociálnych štandardov a zlepšovaní pracovných podmienok.

25. február 2021

 • Pokračovanie 558. Plenárnej schôdze EHSV od 10.00 h začne eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn. Po ukončení diskusie sa uskutoční  slávnostné odovzdanie ceny EHSV pre občiansku spoločnosť. Ukončenie 558. Plenárnej schôdze sa predpokladá o 13.00 h.
 • Od 11.00 h sa uskutoční on line rokovanie VV SOZ ZaSS aj za účasti revízoriek účtov. Prerokujú sa mimo iného aj plnenie rozpočtu zväzu za rok 2020 s dôvodovou správou, návrh rozpočtu na rok 2021 s komentárom, prerokujú sa žiadosti členov ZO o sociálnu pomoc, postup zväzu pri prijatých opatreniach v SR k posunutiu rokovaní krajských konferencií a VIII. zjazdu SOZ ZaSS. Prediskutuje sa aj priebeh ankety – prieskumu z  našich ZO k vyplácaniu príplatkov v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb.

24. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II.  EHSV, ktorá bude prebiehať on line od 9.30 h. Členovia skupiny si pripravia na rokovanie Plenárnej schôdze stanoviská.
 • Od 11.00 h sa uskutoční on line rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnymi spoločenskými otázkami a zmenami v Tripartite po zmene Zákonníka práce.
 • Od 14.30 h začne on line rokovanie 558. Plenárnej schôdze EHSV. V jej úvode sa bude konať konferencia o budúcnosti Európy s podpredsedníčkou EK pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuica. Schvaľovanie 11 stanovísk  je rozdelené do dvoch dní. Ukončenie prvého dňa rokovania je naplánované na 20.00 h.

23. február 2021

22. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktoré začína o 14.00 h. V programe rokovania je Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prerokuje sa aj cestovná mapa výskumných infraštruktúr. V bode rôzne sú zaradené k diskusii aj opatrenia štátu k náhrade ušlých tržieb v dôsledku opatrení štátnych orgánov. Covid semafor v jednotlivých odvetviach a informácia o stave legislatívneho procesu zákona o verejnom obstarávaní sú tiež zaradené v ďalšom bode rokovania.

19. február 2021

 • Do pozornosti funkcionárom odborových organizácií v zariadeniach sociálnych služieb dávame nasledovné: V ZSS v ktorých boli prijaté  karanténne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19, aby požiadali o tzv.  dotáciu na infekčný príplatok – Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“.  Všetky dôležité informácie nájdete na:  https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/dotacia-infekcny-priplatok-zamestnancom-zariadeni-za-prcu-karantene.html MPSVR SR uvádza, že o dotáciu bude možné žiadať len do 28.2.2021 a niektoré zariadenia o tejto možnosti nemusia vedieť. 

18. február 2021

 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, lôžkových zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie ANKETY. Pre rokovania so zamestnávateľmi (ANS, AŠN SR) a vedením rezortu zdravotníctva by sme potrebovali pokiaľ možno čo najviac objektívnych odpovedí na otázky uvedené v ankete. Ďakujeme za spoluprácu a odpovede zasielané obratom na adresu gedaj@sozzass.sk .
 • p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj  sa dňa 18.2.2021 zúčastnia virtuálneho zasadnutia rozšírenej Rady mladých KOZ SR.

17. február 2021

15. február 2021

12. február 2021

 • Od 9.00 h sa uskutoční rozporové konanie k zákonu č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave….. v rámci MPK s MŠVVŠ SR. Zásadné pripomienky k duálnemu vzdelávaniu sme predložili v rámci spolupráce s ASZŠ.
 • Od 10.00 h sa uskutoční on line míting EPSU odborových zväzov z regiónu Západného Balkánu a Strednej Európy. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zapojí do diskusie s informatívnou správou o situácii na Slovensku. Napr. vývoj sociálneho dialógu, stratégia očkovania, vývoj pandémie, dopady na zamestnancov v nemocniciach a v oblasti sociálnych služieb. Dôležité je i zmapovanie uznania Covid-19 ako choroby z povolania  v týchto krajinách. Stretnutie bude trvať do 11.30 h. Stretnutie riadi generálny tajomník EPSU J. W. Goudriaan.

11. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV, ktoré začne od 10.00 h a je plánované do 17.00 h. V programe je diskusia k prioritám predsedníčky EHSV na funkčné obdobie 2020-2023 Christy Swengovej – Zjednotenie pre budúcnosť Európy. V ďalšom priebehu bude diskusia k Pracovnému programu EK na rok 2021 a jeho prioritám v energetike s členkou EK zodpovednou za energetiku Kadri Simson.

10. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.00 h zúčastní on line rokovania Predstavenstva KOZ SR. Zástupcovia SOZ ZaSS v Sneme KOZ SR sa zúčastnia od 11.00 h on line rokovania. Do programu rokovania sú zaradené aktuálne otázky činnosti odborov na Slovensku. Diskutovať sa bude o priebehu petičnej akcie Konfederácie „Nedajme si vziať naše práva!“ Diskutovať sa bude aj o Referende o skrátení volebného obdobia a sociálnom dialógu na tripartitnej úrovni. STANOVISKO SNEMU KOZ SR.

9. február 2021

8. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV, ktoré začne od 9.30 h a je plánované do 13.00 h. V programe sú zaradené dve stanoviská k riadeniu azylu v rámci nového paktu o migrácii a azyle. Prezentáciu stanoviska k Vlne obnovy budov pre Európu bude mať Pierre Jean Coulon.

5. február 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

4. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne s ministrom zdravotníctva MUDr. M. Krajčím  o 10.00 h na MZ SR. Prediskutujú aktuálne otázky v rezorte. Covidový príplatok (7€), problematiku vydávania potvrdení zamestnávateľov zamestnancom k uznaniu úrazového príplatku ako podmienky pre chorobu z povolania, legislatívne zmeny cez poslanecké návrhy a ďalšie.

2. február 2021

 • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu a Tlačivo-Vyhlásenie.

28. január 2021

 • Pokračovanie Plenárnej schôdze on line je naplánované od 9.00 h. V úvode vystúpi aj Michel Barnier, vedúci pracovnej skupiny EK pre vzťahy so Spojeným Kráľovstvom na tému nová dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. V doobedňajšom programe je prezentácia oficiálnej misie OSN k téme extrémnej chudoby a ľudských práv, ktorú zverejní osobitný spravodajca Olivier De Schutter. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.

27. január 2021

 • Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní od 9.00 h on line rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV, ktorého sa zúčastní aj generálny tajomník EOK Luca Visentini, europoslanec,  podpredseda výboru pre občianske slobody a spravodlivosť  Pietro Bartolo a Mariana Veira da Silva portugalská ministerka za predsedníctvo v Rade EÚ. Diskutovať sa bude o novom pakte o migrácii a azyle.
 • Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní  557. Plenárnej schôdze EHSV, ktorá začne od 14.30 h a tiež bude prebiehať on line. Podpredseda EK Maroš Šefčovič odprezentuje pracovný plán EK na rok 2021 a podá správu o strategickom výhľade od 16.00 h. Komisárka EK pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson sa bude venovať paktu o migrácii a azyle od 17.30 h.

26. január 2021

25. január 2021

22. január 2021

21. január 2021

 • Členovia VV SOZ ZaSS majú naplánované rokovanie, ktoré sa však uskutoční len formou per rollam k predloženým materiálom. Vyjadria sa k žiadostiam členov o sociálnu pomoc, zaujmú stanovisko k vyhodnoteniu plnenia Programu zväzu za rok 2020, tiež k ročnej správe o činnosti odborovej kontroly BOZP v našich ZO. Vezmú na vedomie dosiahnuté výsledky kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na tento rok a texty Dodatkov ku KZVS s AŠN SR a ANS. Vzhľadom na aktuálne opatrenia vlády a pokračujúcemu núdzovému stavu bola presunutá na ďalšie rokovanie VV celá oblasť prípravy a realizácie krajských konferencií pred zjazdom.
 • Do pozornosti dávame diskutovanú problematiku nielen v zdravotníckych zariadeniach. Už 27. novembra 2020 sme sa obrátili s našim stanoviskom k „vykonateľnosti“ prijatej legislatívy na poslancov v zdravotníckom výbore NR SR, na Úrad verejného zdravotníctva SR, na MPSVR SR a na MZ SR. Prišla nám len jedna odpoveď z MPSVR SRNaša reakcia na ich napísané názory a tvrdenia je tretím materiálom, ktorý k tejto problematike dávame do pozornosti. Prekvapuje nás, že do dnešného dňa sme neobdržali stanovisko MZ SR.

20. január 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR. Členovia Predstavenstva prediskutujú aktuálne okruhy činnosti Konfederácie a tiež časové plány zasadnutí jej orgánov.

14. január 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania výboru EHSV pre vonkajšie vzťahy, ktorý začne od 10.00 h. V programe je zaradená diskusia s Annou Dorangricchia z úseku sociálnych a občianskych  vecí Únie pre Stredozemie a so zakladateľkou Euro-stredomorského združenia ekonómov Rym Ayadi na tému vplyv ochorenia Covid – 19 v stredomorskom regióne. O situácii v Libanone budú diskutovať J. E. Fadi Hajali veľvyslanec Libanonu v EÚ a Charles Arbid predseda Ekonomickej a sociálnej rady Libanonu. Odznie aj príhovor Ioannisa Vardakastanisa predsedu monitorovacieho výboru Euromed. Ukončenie rokovania je plánované na 13.00 h.

8. január 2021

 • Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS podpísaný dňa 18. 12. 2020 si môžete pozrieť v časti Kolektívne zmluvy.

5. január 2021

18. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes po 10.00 h zúčastní na pôde KOZ SR aktu podpisovania KZVS pre ŠS a VS na rok 2021. Na základe prijatých protipandemických opatrení sa tento rok neuskutoční podpisovanie na Úrade vlády SR, ale signatári postupne popodpisujú dohodnuté texty, následne budú KZVS distribuované všetkým sociálnym partnerom. Vzhľadom k tomu i my ich následne zverejníme na našej stránke a v januárovom IB.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré bude od 10.00 – 16.00 h. V programe je zaradená diskusia na tému: Afrika v kontexte partnerstva EÚ AKT. Vystúpi aj zástupca portugalského predsedníctva v Rade EÚ a generálny tajomník Coovi Anselme Amoussou, generálny tajomník Konfederácie nezávislých odborových zväzov Beninu a člen HSR Beninu.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

17. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV so začiatkom od 9.30 h do 13.00 h. V programe je zaradená diskusia na tému Migrácia a azyl ku ktorej je stanovisko výboru: Nový pakt o migrácii a azyle. Organizácia práce v skupine k siedmym stanoviskám k problematike boja proti rasizmu, k integrácii a začleneniu, k budovaniu európskej zdravotnej únie,  k stratégii pre rovnosť LGBTI osôb a k riadeniu azylu.

16. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV so začiatkom o 14.30 h. V programe je k prerokovaniu zaradená mimo iného aj Stratégia integrácie energického systému EÚ. Hlavný príhovor bude mať členka EK Kadri Simson zodpovedná za energetiku. Diskutovať sa bude aj o Vodíkovej stratégii.

10. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h na Úrade vlády SR štvrtého kola vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2021.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní seminára k schválenému plánu legislatívnych úloh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2021, ktorý sa uskutoční na MPSVR SR v Bratislave.

9. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré mimo iného prerokuje i Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2021. Diskutovať sa bude aj o spustenej Petícii KOZ SR za zachovanie pracovných a sociálnych štandardov pracujúcich. Ešte ste sa nepridali? Urobte tak čím skôr!
 • Vedenie zväzu sa zúčastní v DSS v Seredi členskej schôdze ZO, ktorá má začiatok o 14.00 h. Diskutovať sa bude o aktuálnych otázkach činnosti a problémoch členov a fungovanie organizácie.

8. december 2020

 • Od 13.00 h sa začne kolektívne vyjednávanie KZ on line,v DSS Domov pod Tatrami Batizovce. Za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia právnici zväzu a podpredsedníčka Ing. D. Pochybová.

7. december 2020

4. december 2020

 • Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov za 3. Q. 2020, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Dokumenty – Štatistika.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová  sa zúčastní on-line zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR v Bratislave.

3. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania druhého dňa Plenárnej schôdze, na ktorej sa prediskutuje 9 stanovísk EHSV a v diskusii vystúpi podpredsedníčka EK Margrethe Vestangerová k téme Európa pripravená na digitálny vek. Rokovanie bude ukončené o 13.00 h.

2. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní online rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred 556. rokovaním Plenárnej schôdze. Rokovanie začne o 10.00 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní tretieho kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2021 na Úrade vlády, ktoré začne od 13.00 h.
 • Od 14.30 h začne 556. Plenárna schôdza EHSV online, ktorej sa zúčastní aj predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Od 16.30 h so svojim príspevkom k brexitu vystúpi Michel Barnier, vedúci pracovnej skupiny EK pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom.

1. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania vyjednávačov KZVS pre VS a ŠS na rok 2021, ktoré začne od 10.30 h s viceprezidentkou KOZ SR M. Uhlerovou.