Aktuálna činnosť

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2% z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2%. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! List predsedu a Tlačivo-Vyhlásenie.

9. apríl 2021

 • Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 15 ku Kolektívnej zmluve s AŠN SR a aktuálny zoznam členov AŠN SR, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy.

8. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania VV EPSU  od 9.00 h, ktoré prerokuje zvyšný plánovaný okruh tém pripravených na 66. rokovanie VV EPSU.
 • Od 10.00 h  sa uskutoční on line 44. rokovanie VV SOZ ZaSS. Do programu boli zaradené aktuálne otázky činnosti zväzu. Vzhľadom na predĺženie núdzového stavu v SR schváleného NR SR sme nútení posunúť pripravované rokovania Krajských konferencií. O prijatých záveroch budeme informovať ZO listom. Prerokujeme i žiadosti o sociálnu pomoc zo ZO.
 • p. K. Kertészová, JUDr. D. Žehnajová a Ing. M. Gedaj  sa dnes od 10.00 h do 15.00 h zúčastnia virtuálneho zasadnutia rozšírenej Rady mladých KOZ SR.

7. apríl 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré sa bude zaoberať novými vzťahmi medzi EÚ a Spojeným Kráľovstvom po brexite. Panelovej diskusie sa zúčastnia aj Marie Simonsen z EK, poslanec EP Christophe Hansen a zástupcovia všetkých troch skupín EHSV.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line 66. rokovania Výkonného výboru EPSU. V dnešnom programe od 13.00 h sú zaradené informácie z práce stálych výborov EPSU. Prehľad finančných plnení a zaplatených členských príspevkov za rok 2020, Správa audítorov, Deň verejných služieb 23.6.2021 a plánované akcie. Ďalej sa bude preberať Rezolúcia EÚ – UK. Diskutovať sa bude aj o žiadostiach odborových zväzov uchádzajúcich sa o členstvo v EPSU. Dnešné rokovanie je plánované do 16.30 h.

1. apríl 2021

30. marec 2021

 • Dávame Vám do pozornosti VZOROVÉ KOLEKTÍVNE ZMLUVY pre zariadenia sociálnych služieb, pre zamestnancov zdravotníckych zariadení a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktoré si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Kolektívne zmluvy a po prihlásení v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

26. marec 2021

25. marec 2021

 • Rokovanie Plenárnej schôdze on line pokračuje od 10.00 h. V diskusii vystúpi výkonný podpredseda  EK pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí Valdis Domrovskis. Ukončenie rokovania bude o 13.00 h.
 • Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2020, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu v časti ŠTATISTIKA, alebo  v marcovom čísle Informačného bulletinu.

24. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line zasadania skupiny zamestnancov EHSV. Diskutovať sa bude o stanoviskách skupiny k predloženým návrhom, ako aj o režime prác pri spracovávaní ďalších stanovísk.
 • Od 14.30 h začne on line rokovanie 559. Plenárnej schôdze EHSV, ktoré prerokuje 18. stanovísk k predloženým návrhom počas dvojdňového rokovania. V diskusii na tému Stratégie EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím vystúpi pani Helena Dalli eurokomisárka pre rovnosť. Ukončenie dnešného programu je plánované na 19.00 h.

23. marec 2021

 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní on line diskusie na tému Plán obnovy a odolnosti SR.

19. marec 2021

 • Z dôvodu  COVID automatu, ktorý schválila Vláda SR a opakovaného  predĺženia času trvania núdzového stavu na obdobie 40 dní s účinnosťou od 20. 3. 2021 do 28. 4. 2021, zamestnanci Úradu majú nariadenú prácu z domu (home office). Zamestnancov môžete kontaktovať na služobných e-mailových adresách uvedených na webovej stránke zväzu v kontaktoch.

18. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 13.00 h zúčastní seminára poriadaného rakúskymi kolegami z odborového zväzu Younion. V programe je naplánovaná výmena informácií o dopadoch krízy na ekonomiku, na zdravotníctvo a oblasť sociálnych služieb. Akcie sa zúčastňujú aj kolegyne a kolegovia z odborových zväzov v ČR.

17. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.30 h on line rokovania skupiny II. – zástupcov zamestnancov EHSV. Diskutovať sa bude o prioritách skupiny, o akčnom pláne implementácie Európskeho piliera sociálnych práv a kooperácii činnosti v skupine.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje aktuálne okruhy činnosti Konfederácie, zaoberať sa bude vyhodnotením Plnenia rozpočtu za rok 2020 so stanoviskom revízoriek účtov a tiež vyúčtovania čerpania 0,3% podielu členského za uplynulý rok. Príprava rokovania Snemu KOZ SR bude predmetom diskusie následne.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line seminára vida.at, kde predstaví  činnosť zväzu pre spoločnosť SOZAK. Akcie sa zúčastňujú aj kolegovia z OSZaSP ČR. Predpokladaný čas výstupu je o 11.30 h.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on-line rokovania na okrúhlom tematickom stole k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý sa bude venovať oblasti zdravotníctva a ktorý bude pod gesciou MF SR.

16. marec 2021

15. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Regia – Sorea v Bratislave od 13.00 h. V programe sú zaradené predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31. 12. 2020. Prediskutuje sa aj finančná pomoc Hotelu Flóra a. s. v Trenčianskych Tepliciach a diskusia sa zameria na aktuálny stav prác v budove na Bajkalskej ul. 29 v Bratislave.

12. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line 25. schôdze volebného obvodu stredná Európa a západný Balkán EPSU v čase od 9.30 h do 16.30 h. V programe schôdze sú zaradené aj hlavné priority EPSU, ktoré odprezentuje generálny tajomník J. W. Goudriaan. Úlohy odborov v pandemickej Covidovej dobe budú diskutované podľa referátov z jednotlivých zúčastnených krajín. Získavanie nových členov a výsledky kolektívneho vyjednávania s dosiahnutými výsledkami úprav miezd a platov odprezentuje R. Pond. Zástupcovia 10 krajín regiónu sa budú môcť vyjadriť aj k ďalším plánovaným témam. Diskutovať sa bude aj o príprave kongresu PSI.

11. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV, ktoré je naplánované od 9.30 h do 19.00 h. V programe rokovania sa bude diskutovať o troch stanoviskách výboru k problematike organizácie pracovného času, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. K práci na diaľku a rodovej rovnosti a k primeraným minimálnym mzdám. Popoludní bude diskusia zameraná na vplyv pandémie Covid-19  a rodovú rovnosť. Vystúpi poslankyňa EP, predsedníčka výboru pre práva žien Evelyn Renger.

10. marec 2021

9. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV, ktoré je naplánované od 11.00 h do 18.30 h. V programe sú zaradené štyri stanoviská výboru. Prieskumné stanovisko na žiadosť portugalského predsedníctva Rady EÚ je na tému Jednotný európsky železničný priestor. Správa o stave energetickej únie za rok 2020 a posúdenie národných energetických a klimatických plánov bude diskutovaná v popoludňajšom programe.

8. marec 2021

5. marec 2021

 • VÝZVA – Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, lôžkových zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie ANKETY v termíne do 10. marca 2021. Pre rokovania so zamestnávateľmi (ANS, AŠN SR) a vedením rezortu zdravotníctva by sme potrebovali pokiaľ možno čo najviac objektívnych odpovedí na otázky uvedené v ankete. Ďakujeme za spoluprácu a odpovede zasielané na adresu gedaj@sozzass.sk .

3. marec 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.30 h zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV. V programe rokovania sú okruhy tém zamerané na vzťahy EÚ a Západného Balkánu. Diskutovať sa bude o podpore regionálnej spolupráci, aktuálnej hospodárskej a sociálnej situácii, ale aj úlohách organizácii občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych samospráv v regióne. Diskutovať sa bude aj o pandémii Covid-19.

2. marec 2021

 1. marec 2021
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní on-line rokovania Sektorovej rady pre zdravotníctvo a sociálne služby v rámci NP: „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“.

26. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line diskusie predstaviteľov odborov organizovanej Stredoeurópskym inštitútom pre výskum práce od 14.00 h. Téma: (Ne)viditeľné bariéry medzi odbormi na západe a v strednej a východnej Európe:  hlas odborov pri zvyšovaní sociálnych štandardov a zlepšovaní pracovných podmienok.

25. február 2021

 • Pokračovanie 558. Plenárnej schôdze EHSV od 10.00 h začne eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn. Po ukončení diskusie sa uskutoční  slávnostné odovzdanie ceny EHSV pre občiansku spoločnosť. Ukončenie 558. Plenárnej schôdze sa predpokladá o 13.00 h.
 • Od 11.00 h sa uskutoční on line rokovanie VV SOZ ZaSS aj za účasti revízoriek účtov. Prerokujú sa mimo iného aj plnenie rozpočtu zväzu za rok 2020 s dôvodovou správou, návrh rozpočtu na rok 2021 s komentárom, prerokujú sa žiadosti členov ZO o sociálnu pomoc, postup zväzu pri prijatých opatreniach v SR k posunutiu rokovaní krajských konferencií a VIII. zjazdu SOZ ZaSS. Prediskutuje sa aj priebeh ankety – prieskumu z  našich ZO k vyplácaniu príplatkov v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb.

24. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II.  EHSV, ktorá bude prebiehať on line od 9.30 h. Členovia skupiny si pripravia na rokovanie Plenárnej schôdze stanoviská.
 • Od 11.00 h sa uskutoční on line rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnymi spoločenskými otázkami a zmenami v Tripartite po zmene Zákonníka práce.
 • Od 14.30 h začne on line rokovanie 558. Plenárnej schôdze EHSV. V jej úvode sa bude konať konferencia o budúcnosti Európy s podpredsedníčkou EK pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuica. Schvaľovanie 11 stanovísk  je rozdelené do dvoch dní. Ukončenie prvého dňa rokovania je naplánované na 20.00 h.

23. február 2021

22. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR, ktoré začína o 14.00 h. V programe rokovania je Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prerokuje sa aj cestovná mapa výskumných infraštruktúr. V bode rôzne sú zaradené k diskusii aj opatrenia štátu k náhrade ušlých tržieb v dôsledku opatrení štátnych orgánov. Covid semafor v jednotlivých odvetviach a informácia o stave legislatívneho procesu zákona o verejnom obstarávaní sú tiež zaradené v ďalšom bode rokovania.

19. február 2021

 • Do pozornosti funkcionárom odborových organizácií v zariadeniach sociálnych služieb dávame nasledovné: V ZSS v ktorých boli prijaté  karanténne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19, aby požiadali o tzv.  dotáciu na infekčný príplatok – Dotáciu je možné poskytnúť na plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu – tzv. “odmena za prácu v karanténe“.  Všetky dôležité informácie nájdete na:  https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/dotacia-infekcny-priplatok-zamestnancom-zariadeni-za-prcu-karantene.html MPSVR SR uvádza, že o dotáciu bude možné žiadať len do 28.2.2021 a niektoré zariadenia o tejto možnosti nemusia vedieť. 

18. február 2021

 • Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, lôžkových zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, dovoľte, aby sme Vás oslovili so žiadosťou o vyplnenie ANKETY. Pre rokovania so zamestnávateľmi (ANS, AŠN SR) a vedením rezortu zdravotníctva by sme potrebovali pokiaľ možno čo najviac objektívnych odpovedí na otázky uvedené v ankete. Ďakujeme za spoluprácu a odpovede zasielané obratom na adresu gedaj@sozzass.sk .
 • p. K. Kertészová a Ing. M. Gedaj  sa dňa 18.2.2021 zúčastnia virtuálneho zasadnutia rozšírenej Rady mladých KOZ SR.

17. február 2021

15. február 2021

12. február 2021

 • Od 9.00 h sa uskutoční rozporové konanie k zákonu č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave….. v rámci MPK s MŠVVŠ SR. Zásadné pripomienky k duálnemu vzdelávaniu sme predložili v rámci spolupráce s ASZŠ.
 • Od 10.00 h sa uskutoční on line míting EPSU odborových zväzov z regiónu Západného Balkánu a Strednej Európy. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zapojí do diskusie s informatívnou správou o situácii na Slovensku. Napr. vývoj sociálneho dialógu, stratégia očkovania, vývoj pandémie, dopady na zamestnancov v nemocniciach a v oblasti sociálnych služieb. Dôležité je i zmapovanie uznania Covid-19 ako choroby z povolania  v týchto krajinách. Stretnutie bude trvať do 11.30 h. Stretnutie riadi generálny tajomník EPSU J. W. Goudriaan.

11. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV, ktoré začne od 10.00 h a je plánované do 17.00 h. V programe je diskusia k prioritám predsedníčky EHSV na funkčné obdobie 2020-2023 Christy Swengovej – Zjednotenie pre budúcnosť Európy. V ďalšom priebehu bude diskusia k Pracovnému programu EK na rok 2021 a jeho prioritám v energetike s členkou EK zodpovednou za energetiku Kadri Simson.

10. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.00 h zúčastní on line rokovania Predstavenstva KOZ SR. Zástupcovia SOZ ZaSS v Sneme KOZ SR sa zúčastnia od 11.00 h on line rokovania. Do programu rokovania sú zaradené aktuálne otázky činnosti odborov na Slovensku. Diskutovať sa bude o priebehu petičnej akcie Konfederácie „Nedajme si vziať naše práva!“ Diskutovať sa bude aj o Referende o skrátení volebného obdobia a sociálnom dialógu na tripartitnej úrovni. STANOVISKO SNEMU KOZ SR.

9. február 2021

8. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV, ktoré začne od 9.30 h a je plánované do 13.00 h. V programe sú zaradené dve stanoviská k riadeniu azylu v rámci nového paktu o migrácii a azyle. Prezentáciu stanoviska k Vlne obnovy budov pre Európu bude mať Pierre Jean Coulon.

5. február 2021

 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

4. február 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne s ministrom zdravotníctva MUDr. M. Krajčím  o 10.00 h na MZ SR. Prediskutujú aktuálne otázky v rezorte. Covidový príplatok (7€), problematiku vydávania potvrdení zamestnávateľov zamestnancom k uznaniu úrazového príplatku ako podmienky pre chorobu z povolania, legislatívne zmeny cez poslanecké návrhy a ďalšie.

2. február 2021

28. január 2021

 • Pokračovanie Plenárnej schôdze on line je naplánované od 9.00 h. V úvode vystúpi aj Michel Barnier, vedúci pracovnej skupiny EK pre vzťahy so Spojeným Kráľovstvom na tému nová dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. V doobedňajšom programe je prezentácia oficiálnej misie OSN k téme extrémnej chudoby a ľudských práv, ktorú zverejní osobitný spravodajca Olivier De Schutter. Ukončenie rokovania je naplánované na 13.00 h.

27. január 2021

 • Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní od 9.00 h on line rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV, ktorého sa zúčastní aj generálny tajomník EOK Luca Visentini, europoslanec,  podpredseda výboru pre občianske slobody a spravodlivosť  Pietro Bartolo a Mariana Veira da Silva portugalská ministerka za predsedníctvo v Rade EÚ. Diskutovať sa bude o novom pakte o migrácii a azyle.
 • Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní  557. Plenárnej schôdze EHSV, ktorá začne od 14.30 h a tiež bude prebiehať on line. Podpredseda EK Maroš Šefčovič odprezentuje pracovný plán EK na rok 2021 a podá správu o strategickom výhľade od 16.00 h. Komisárka EK pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson sa bude venovať paktu o migrácii a azyle od 17.30 h.

26. január 2021

25. január 2021

22. január 2021

21. január 2021

 • Členovia VV SOZ ZaSS majú naplánované rokovanie, ktoré sa však uskutoční len formou per rollam k predloženým materiálom. Vyjadria sa k žiadostiam členov o sociálnu pomoc, zaujmú stanovisko k vyhodnoteniu plnenia Programu zväzu za rok 2020, tiež k ročnej správe o činnosti odborovej kontroly BOZP v našich ZO. Vezmú na vedomie dosiahnuté výsledky kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na tento rok a texty Dodatkov ku KZVS s AŠN SR a ANS. Vzhľadom na aktuálne opatrenia vlády a pokračujúcemu núdzovému stavu bola presunutá na ďalšie rokovanie VV celá oblasť prípravy a realizácie krajských konferencií pred zjazdom.
 • Do pozornosti dávame diskutovanú problematiku nielen v zdravotníckych zariadeniach. Už 27. novembra 2020 sme sa obrátili s našim stanoviskom k „vykonateľnosti“ prijatej legislatívy na poslancov v zdravotníckom výbore NR SR, na Úrad verejného zdravotníctva SR, na MPSVR SR a na MZ SR. Prišla nám len jedna odpoveď z MPSVR SRNaša reakcia na ich napísané názory a tvrdenia je tretím materiálom, ktorý k tejto problematike dávame do pozornosti. Prekvapuje nás, že do dnešného dňa sme neobdržali stanovisko MZ SR.

20. január 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR. Členovia Predstavenstva prediskutujú aktuálne okruhy činnosti Konfederácie a tiež časové plány zasadnutí jej orgánov.

14. január 2021

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania výboru EHSV pre vonkajšie vzťahy, ktorý začne od 10.00 h. V programe je zaradená diskusia s Annou Dorangricchia z úseku sociálnych a občianskych  vecí Únie pre Stredozemie a so zakladateľkou Euro-stredomorského združenia ekonómov Rym Ayadi na tému vplyv ochorenia Covid – 19 v stredomorskom regióne. O situácii v Libanone budú diskutovať J. E. Fadi Hajali veľvyslanec Libanonu v EÚ a Charles Arbid predseda Ekonomickej a sociálnej rady Libanonu. Odznie aj príhovor Ioannisa Vardakastanisa predsedu monitorovacieho výboru Euromed. Ukončenie rokovania je plánované na 13.00 h.

8. január 2021

 • Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a ANS podpísaný dňa 18. 12. 2020 si môžete pozrieť v časti Kolektívne zmluvy.

5. január 2021

18. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes po 10.00 h zúčastní na pôde KOZ SR aktu podpisovania KZVS pre ŠS a VS na rok 2021. Na základe prijatých protipandemických opatrení sa tento rok neuskutoční podpisovanie na Úrade vlády SR, ale signatári postupne popodpisujú dohodnuté texty, následne budú KZVS distribuované všetkým sociálnym partnerom. Vzhľadom k tomu i my ich následne zverejníme na našej stránke a v januárovom IB.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV, ktoré bude od 10.00 – 16.00 h. V programe je zaradená diskusia na tému: Afrika v kontexte partnerstva EÚ AKT. Vystúpi aj zástupca portugalského predsedníctva v Rade EÚ a generálny tajomník Coovi Anselme Amoussou, generálny tajomník Konfederácie nezávislých odborových zväzov Beninu a člen HSR Beninu.
 • Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

17. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV so začiatkom od 9.30 h do 13.00 h. V programe je zaradená diskusia na tému Migrácia a azyl ku ktorej je stanovisko výboru: Nový pakt o migrácii a azyle. Organizácia práce v skupine k siedmym stanoviskám k problematike boja proti rasizmu, k integrácii a začleneniu, k budovaniu európskej zdravotnej únie,  k stratégii pre rovnosť LGBTI osôb a k riadeniu azylu.

16. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV so začiatkom o 14.30 h. V programe je k prerokovaniu zaradená mimo iného aj Stratégia integrácie energického systému EÚ. Hlavný príhovor bude mať členka EK Kadri Simson zodpovedná za energetiku. Diskutovať sa bude aj o Vodíkovej stratégii.

10. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h na Úrade vlády SR štvrtého kola vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2021.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní seminára k schválenému plánu legislatívnych úloh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok 2021, ktorý sa uskutoční na MPSVR SR v Bratislave.

9. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h on line rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré mimo iného prerokuje i Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2021. Diskutovať sa bude aj o spustenej Petícii KOZ SR za zachovanie pracovných a sociálnych štandardov pracujúcich. Ešte ste sa nepridali? Urobte tak čím skôr!
 • Vedenie zväzu sa zúčastní v DSS v Seredi členskej schôdze ZO, ktorá má začiatok o 14.00 h. Diskutovať sa bude o aktuálnych otázkach činnosti a problémoch členov a fungovanie organizácie.

8. december 2020

 • Od 13.00 h sa začne kolektívne vyjednávanie KZ on line,v DSS Domov pod Tatrami Batizovce. Za SOZ ZaSS sa ho zúčastnia právnici zväzu a podpredsedníčka Ing. D. Pochybová.

7. december 2020

4. december 2020

 • Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov za 3. Q. 2020, ktorú si môžete pozrieť na webovej stránke www.sozzass.com v časti Dokumenty – Štatistika.
 • Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová  sa zúčastní on-line zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR v Bratislave.

3. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania druhého dňa Plenárnej schôdze, na ktorej sa prediskutuje 9 stanovísk EHSV a v diskusii vystúpi podpredsedníčka EK Margrethe Vestangerová k téme Európa pripravená na digitálny vek. Rokovanie bude ukončené o 13.00 h.

2. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní online rokovania skupiny II. EHSV – zástupcov zamestnancov pred 556. rokovaním Plenárnej schôdze. Rokovanie začne o 10.00 h.
 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní tretieho kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2021 na Úrade vlády, ktoré začne od 13.00 h.
 • Od 14.30 h začne 556. Plenárna schôdza EHSV online, ktorej sa zúčastní aj predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Od 16.30 h so svojim príspevkom k brexitu vystúpi Michel Barnier, vedúci pracovnej skupiny EK pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom.

1. december 2020

 • Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní on line rokovania vyjednávačov KZVS pre VS a ŠS na rok 2021, ktoré začne od 10.30 h s viceprezidentkou KOZ SR M. Uhlerovou.