Propozície XIII. ročníka športových hier SOZ ZaSS tentokrát v minifutbale zmiešaných družstiev.

Termín: 20. 9. – 22. 9. 2024  (Záväzná prihláška)

Miesto: Športovisko – penzión Iveta –  Radava, 94147 (Pri PODHAJSKEJ)

Príchod družstiev: v piatok 20.9. 2024 od 17.00 h. do 21.00 h. do areálu , alebo v sobotu 21. 9. 2024 najneskôr do 8.00 h. 

Náklady na ubytovanie, stravovanie, prenájom športovísk, rozhodcov, vecné ceny hradí SOZ ZaSS.

Zúčastnené organizácie si hradia dopravu do/z miesta konania turnaja, prípadne poistenie športovcov a zálohu vo výške 150 €, ktorá sa im vráti v plnej výške po účasti na turnaji. V prípade ospravedlnenia sa z účasti na turnaji najneskôr 30 dní pred turnajom, bude záloha vrátená ZO v plnej výške. Pri stornovaní účasti v dobe kratšej ako 30 dní sa bude ZO podieľať na úhrade nákladov 100% z odoslanej zálohy.

Záväzná písomná prihláška a zaplatená záloha musia byť na SOZ ZaSS doručené najneskôr do 31. júla 2024. Zálohu žiadame zaslať na číslo účtu/IBAN: SK63 7500 0000 0040 0809 7597, konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 300918

Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Iveta (v izbách 2 – 4 osoby). V prihláške je potrebné uviesť presný počet žien a mužov, motorových vozidiel. Parkovanie osobných motorových vozidiel je možné v areáli.

Informatívne stretnutie vedúcich družstiev: v piatok 20. 9. 2024 o 21.00 h. na recepcii. Na tejto schôdzke prebehne žrebovanie turnaja a vedúci družstiev dostanú všetky potrebné informácie.

Stravovanie účastníkov turnaja je zabezpečené v  pre počet osôb uvedených na prihláške nasledovne:

◦ sobota      21.9. 2024:      raňajky, obed, večera         ◦ nedeľa  22.9. 2024:            raňajky

Otvorenie turnaja:  21.9. 2024 o 8.30 h. : Slávnostný nástup účastníkov turnaja bude na ploche pri ihriskách. V prípade vhodného počasia sa turnaj totiž odohrá na ihriskách s umelou trávou vonku a v prípade dažďa sa turnaj odohrá v hale. K tomu je nutné prispôsobiť aj športovú obuv so svetlou podrážkou.

Čas môže byť zmenený organizačným výborom po dohode s vedúcimi jednotlivých družstiev.

Predpokladané ukončenie turnaja v sobotu 21.9. 2024 do 18.00 h.

Podmienky účasti na turnaji:

Všetci účastníci musia byť členmi SOZ ZaSS. Družstvo tvorí maximálne 8 hráčov. Štartovať môžu iba neaktívni futbalisti. Hrať budú štyria v poli a brankár. Strieda sa pri stredovej čiare počas stretnutia. Súpiska musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu bydliska účastníkov, odtlačok pečiatky ZO a podpis funkcionára ZO. Pri nedodržaní tejto zásadnej podmienky štartu, sa nebude môcť družstvo turnaja zúčastniť !!!

Systém a hrací plán turnaja sa spresní podľa počtu prihlásených družstiev. Hrať sa bude podľa platných futbalových pravidiel. Počas stretnutia musia byť vždy na ihrisku minimálne dve ženy. Jednotlivé družstvá musia mať jednotné farebné oblečenie. Počas turnaja bude zabezpečená zdravotnícka starostlivosť.

Program turnaja:

■  piatok 20.9. 2024
◦   17.00 – 21.00 h. príchod účastníkov turnaja, ubytovanie v chatkách !!!

◦   21.00 h. informatívne stretnutie vedúcich družstiev, žrebovanie turnaja

■  sobota 21.9. 2024

◦   7.00 h. – 8.15 h. raňajky

◦   8.30 h. nástup družstiev

◦   8.45 h. otvorenie turnaja

◦   12.00 h. – 13.30 h. obed

◦   18.00 h. – 19.00 h. večera

◦   20.00 h. vyhlásenie výsledkov, spoločenský večer v priestoroch jedálne

■  nedeľa 22.9. 2024
◦   7.00 h. – 8.30 h. raňajky ◦          9.00 h. postupný odchod účastníkov turnaja

PRIHLÁŠKY POSIELAJTE na e-mail: gedaj@sozzass.sk, do 31. júla 2024.

Od SOZZASS