Medzi ambulantnými lekárskymi odbornosťami pretrvávajú výrazné príjmové rozdiely. V období rokov 2018 až 2022 si neštátni ambulantní lekári príjmovo polepšili v priemere o 83 %.

Takmer 5-tisíc eurový plat

„K značnému nárastu príjmov analyzovaných ambulancií prispel v sledovanom období okrem vyšších platieb od zdravotných poisťovní (+47 %) aj kontinuálny rast vlastných tržieb ambulancií (+59 %), súčasťou ktorých sú aj priame platby od pacientov. Zároveň náklady ambulancií rástli trochu pomalším tempom (+41 %), čo viedlo v období 2018-2022 až k zdvojnásobeniu zisku ambulancií pred zdanením (+102 %),“ uviedol riaditeľ INEKO.

Najviac zarobili pediatri

Pandémia koronavírusu sa na slovenských súkromných ambulanciách prejavila miernejším rastom hrubej mzdy lekárov, resp. ziskovosti ambulancií iba v úvodnom pandemickom roku 2020. Bolo to pravdepodobne v dôsledku poklesu výkonov a následne súvisiacich nižších tržieb od zdravotných poisťovní. V nasledujúcich dvoch rokoch nastal návrat k vysokému rastu miezd a ziskov v ambulantnom sektore.

„Vyzerá to tak, že tento segment poskytovania zdravotnej starostlivosti vyšiel z koronakrízy finančne ešte viac posilnený,“ uviedol Zachar. Najviac si zarobili všeobecní lekári pre deti, ale aj pre dospelých, ktorým sa v tomto období zdvojnásobili hrubé príjmy, pričom ambulantní pediatri sa dostali na čelo rebríčka lekárskych špecializácií s najvyššou hrubou mzdou.

Kožní, internisti a urológovia

Všeobecní lekári pre deti a dorast mali v roku 2022 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 6 891 eur. Všeobecní lekári pre dospelých sa dostali do top 3 najlepšie zarábajúcich lekárskych odborností, keď ich priemerný hrubý mesačný príjem predstavoval 5 253 eur.

Nadpriemerné hrubé mzdy dosiahli v roku 2022 aj ambulantní gynekológovia (5 311 eur) a zubní lekári (4 916 eur). Naopak, na konci príjmového rebríčka, pod 3-tisícovou eurovou hranicou sa nachádzajú kožní lekári, internisti, urológovia a klinickí logopédi.

Čistá zisková marža

Najväčšiu čistú ziskovú maržu, teda rentabilitu tržieb (zisk po zdanení lomeno tržby) prevyšujúcu 30,5 %, dosiahli v roku 2022 všeobecní detskí lekári. Za pediatrami nasledovali ORL-lekári, všeobecní lekári pre dospelých a gynekológovia. Priemerná čistá zisková marža za všetky skúmané odbornosti predstavovala vysokú hodnotu 21,5 %. Najmenej rentabilní boli v roku 2022 kožní lekári (12 %).

Dlhodobo pozorujeme na dátach, že tak čistá zisková marža, ako aj prevádzková marža sa v našom neštátnom ambulantnom sektore kontinuálne zvyšujú,“ uzavrel Zachar.

Údaje o priemerných hrubých mzdách nemocničných lekárov sme čerpali z Informačných bulletinov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) a pomer nemocničných lekárov so špecializáciou (atestáciou) a bez nej sme získali z Ministerstva zdravotníctva SR.

Od SOZZASS