Štát na ďalší covidový rok radikálne skresal sumu, ktorú platí za ekonomicky neaktívnych poistencov štátu. Je najnižšia za posledné desaťročie.

Bez zvýšených koeficientov pre odmeňovanie

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb každoročne zaujíma stanovisko k Návrhu rozpočtu na ďalší kalendárny rok so zameraním najmä na rezort zdravotníctva. Nebolo to inak ani tento rok.

Naťahovanie času Ministerstvom financií SR s jeho predložením a prerokovaním dospelo až do situácie, keď k tomuto „zákonu roka“ museli rokovať sociálni partneri na mimoriadnom zasadaní HSR SR.

Pri prerokovávaní prišlo k celému radu pripomienok a upozornení na úskalia tohto rozpočtu nielen zo strany odborárov, ale aj zamestnávateľov. My, ako aj mnohé iné organizácie v rámci rezortu zdravotníctva, sme upozorňovali na skutočnosť nízkeho percenta platieb štátu za svojich poistencov.

Domnievame sa, že ako každý rok, tak i v roku 2022 bude musieť prísť k dofinancovaniu rezortu. Rozpočet nepočíta s navýšením koeficientov pre odmeňovanie zamestnancov, a tým je aj odmietnutá a zablokovaná akákoľvek snaha vlády o stabilizáciu zdravotníkov v systéme, tobôž o ich eventuálny návrat do systému (nemocnice, ambulancie, verejné zdravotníctvo…).

Ak chce vláda realizovať obnovu nemocníc obsiahnutú v pláne obnovy, podľa ktorého má prísť z EÚ k pre financovaniu niektorých projektov, musí sa realizácia uskutočňovať podľa daných kritérií a vôbec nie sme presvedčení, že k tomu aj reálne dôjde.

Stav našich nemocníc a celkový systém poskytovania služieb občanom v oblasti zdravotníctva je nedostatočný, o čom svedčí i postavenie Slovenska v rámci krajín OECD.

Mgr. Anton SZALAY, predseda SOZ ZaSS

Zdravotnícke noviny, 10. januára 2021

Mgr. Monika Toporcerová, redaktorka ZN

Od SOZZASS