Vláda predstavila, a zároveň schválila svoje programové vyhlásenie. Hovorí v ňom o sociálnom a spravodlivom Slovensku, ktoré bude stavať sociálnu politiku na zlepšovaní kvality života ľudí a tiež na báze solidarity. Rovnako v ňom spomína významné postavenie a úlohu sociálnych partnerov, pričom kladie dôraz na aktívnejší a silnejší sociálny dialóg. Pre KOZ SR je v prvom rade dôležité, aby sa jednotlivé opatrenia a návrhy skutočne „zapracovali“ do reálneho života ľudí.

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa tesne pred schválením Programového vyhlásenia vlády (PVV) stretla s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom (Hlas-SD), aby mu tlmočila požiadavky odborov, ktoré by v najdôležitejšom vládnom dokumente nemali podľa odborov chýbať.

„Sociálna politika zohľadňuje viacero našich priorít, ktoré sme ešte pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR publikovali, a zároveň predložili ministrovi práce. Vízia o budúcnosti Slovenska mohla byť z nášho uhla pohľadu ambicióznejšia, komplexnejšia a konkrétnejšia. V dostatočnej miere totiž nereflektuje výzvy súvisiace s digitálnou a klimatickou transformáciou. Mnoho ustanovení v PVV však napráva zmeny, ktoré nastali v oblasti sociálnej politiky i zamestnaneckom prostredí po roku 2020,“ uviedla Monika Uhlerová.

Pre odbory je jednou z hlavných priorít zvyšovanie životnej úrovne ľudí, a to v prvom rade cez spravodlivé odmeňovanie a rast miezd. V programovom vyhlásení vláda uvádza, že „minimálna mzda bude garantovaná na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške“. Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová upozornila, že do konca budúceho roka musíme implementovať do našej legislatívy európsku smernicu o primeraných minimálnych mzdách. Smernica na jednej strane definuje kritériá, z ktorých by mala minimálna mzda v európskych krajinách vychádzať a na druhej strane tiež odporúča isté rozhranie, ktoré by určovalo jej výšku. Opätovné zavedenie výpočtu minimálnej mzdy ako 60% priemernej mzdy kvitujeme, avšak Európsku komisiu bude zaujímať priemerná mzda daného roka. V súčasnosti zákon hovorí o určení minimálnej mzdy ako 57% priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Oblasti, ktoré sú pre odbory dôležité, zásadné, a na ktorých trváme je viacero. Od spomínaného sociálneho dialógu po posilnenie kolektívneho vyjednávania a zabezpečenia 80% pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Rovnako sú pre nás podstatné tie skupiny ľudí, ktoré sú z istých dôvodov mimo pracovného trhu a sú odkázaní na pomoc a podporu štátu. Preto žiadame, aby životné minimum nezaostávalo za reálnymi životnými nákladmi a úrovňou ľudí, pretože práve naň je naviazaných niekoľko sociálnych dávok.

Viac o našich požiadavkách a očakávaniach sa dozviete v tlačovej správe na webovom portáli KOZ SR: https://www.kozsr.sk/2023/11/13/ocakavame-komplexnu-viziu-pre-slovensko-s-dostojnymi-pracovnymi-miestami-dostatocnym-mzdovym-ohodnotenim-a-socialnym-zabezpecenim/

Zdroj: www.kozsr.sk a zdroj titulnej fotografie: Úrad vlády SR

Od SOZZASS