Kolegyne, kolegovia,

zástupcovia zamestnancov, ktorí sú združení v KOZ SR vyjednávali Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa so zástupcami štátu a samospráv. Po náročných rokovaniach dávame do pozornosti dohodnuté benefity pre rok 2021. Všetky sa dotýkajú tak štátnych zamestnancov, ako aj zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Dňa 10. decembra od 12,00 h. boli výsledky vyjednávania prezentované zástupcami obidvoch strán na brífingu na Úrade vlády SR, ktorý ste mnohí pravdepodobne pri plnení svojich pracovných povinností nemali možnosť sledovať, preto krátky sumár.

1) Kratšia pracovná doba zostáva zachovaná i v budúcom roku, tak ako bolo dohodnuté a podpísané pre tento rok, čiže  37,5 h., 36 1/4 h. a 35 h.;

2) Dĺžka dovolenky bude 5 týždňov pre zamestnancov do 33 rokov veku a 6 týždňov pre ostatných, vrátane ľudí do 33 rokov starajúcich sa o deti;

3)  V prvom polroku 2021 jeden voľný platený deň pre zamestnanca bez potreby dokladovania od lekárov a pod.;

4)  V druhom polroku 2021 vo výplatnom termíne za november vyplatenie odmeny v sume 100 € pre zamestnanca, okrem tých, ktorí budú v skúšobnej dobe, vo výpovednej dobe a odpracovali u zamestnávateľa menej ako 6 mesiacov;

5)  Odstupné bude vyplatené zamestnancovi o jeden plat viac nad rozsah zo Zákonníka práce;

6)  Odchodné do dôchodku bude vyplatené nad rozsah Zákonníka práce tiež o jeden plat;

7) Doplnkové dôchodkové sporenie – príspevky dohodnuté ako v roku 2020, s tým že bude možnosť dohody nad rámec KZVS v podnikových KZ;

8) Finančná náhrada za Pracovnú neschopnosť zostáva na dohodnutej úrovni ako v roku  2020;

9) Tvorba sociálneho fondu zostáva na úrovni tohto roka.

Kolegyne, kolegovia,

vyššie uvedené dohodnuté ustanovenia obidvoch KZVS budú spracované tak, aby sa signatármi podpísali v najbližších dňoch. Vzhľadom na pandemickú situáciu, prijaté opatrenia, nebudú KZVS podpisované za účasti veľkého počtu signatárov, ale postupne, čo si bude vyžadovať viac času. Po ich signovaní všetkými určenými osobami a ich doručení na zväz ich zverejníme obratom na našej stránke, preto Vás všetkých prosíme o trpezlivosť.

Uvedené závery rokovaní považujeme v tejto zložitej ekonomickej dobe za konsenzus možného a priechodného pre zamestnávateľov, štát, ale aj pre zamestnancov. Nemenej dôležité bude aj obhajoba pozícií zamestnancov pri plánovanom znižovaní počtov zamestnancov o 10%.  Ak vezmeme do úvahy, že prichádza na strane štátu k znižovaniu platov na ministerstvách a poslancov, je zachovanie benefitov pre ľudí práce veľmi dôležitou záležitosťou.

Nie je však prekážkou pre tých, ktorí aktuálne vyjednávajú svoje KZ pre budúci rok, aby ste vyjednali niektoré ustanovenia aj výhodnejšie, kde je to možné dohodnúť. Prajeme veľa šťastia, rozumných sociálnych partnerov a najmä vecnú a pragmatickú úroveň rokovaní.

                                                    Mgr. Anton Szalay

                                                                              predseda SOZ ZaSS

Od SOZZASS