V zdravotníctve a sociálnych službách budú aj v čase digitalizácie vždy potrební ľudia. Osobný kontakt je v našom odvetví nenahraditeľný.

Náš odkaz pre politikov nielen v tento deň je, aby si cenili ľudí, ktorí pracujú, a ktorí odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti spoluobčanom – či už v podobe prinavrátenia zdravia alebo opaterou v zariadeniach sociálnych služieb.

Zdroj: Úrad SOZ ZaSS

Prvý máj 2024: Solidarita je jediný spôsob, ako bojovať za pracovné práva a demokraciu

Bez odborov niet demokracie – to je posolstvo celosvetového odborového hnutia pri príležitosti Prvého mája. Dodržiavanie práv zamestnancov, vysoká organizovanosť v odboroch a pokrytie kolektívnymi zmluvami vedú k spravodlivejšiemu rozdeleniu bohatstva a väčšej dôvere verejnosti v demokratické inštitúcie. Svet je v permanentnom krízovom režime: energetická kríza, klimatická kríza, vojnové konflikty, inflácia a dodnes pretrvávajúce dôsledky pandémie spolu vytvárajú neistotu a mnohých ľudí vrhajú do existenčných problémov a obáv z budúceho vývoja. Sviatok práce je pre KOZ SR nielen symbolom boja za spravodlivé pracovné podmienky a dôstojný život, ale aj príležitosťou na to, aby sme si uvedomili dôležitosť solidarity a jednoty medzi pracujúcimi.

Odbory sú najväčším sociálnym hnutím na svete. Demokracia nie je len politickým ideálom, ale žitou realitou, ktorú môžu pracovníci jedinečným spôsobom brániť a posilňovať. Preto je potrebné si aj na Prvého mája pripomínať neoddeliteľnú úlohu, ktorú odbory zohrávajú pri rozvíjaní demokracie v spoločnosti, vrátane slobody prejavu, mediálnej slobody i rodovej rovnosti.

Bojujeme za právo pracovníkov združovať sa v odboroch, štrajkovať a zúčastňovať sa na kolektívnom vyjednávaní na pracovisku. „Spoločne sa zasadzujeme za väčšie pokrytie kolektívnym vyjednávaním. Prináša totiž mnoho výhod – viac peňazí, lepšie pracovné podmienky, bezpečné vyhliadky do budúcnosti, lepšiu kvalitu života. Kolektívne zmluvy jednoducho ponúkajú viac: väčší plat, viac voľného času, viac istoty,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová s tým, že „len silné kolektívne zmluvy sú odpoveďou na rastúcu neistotu v spoločnosti“.

Všetci členovia odborových zväzov združených pod hlavičkou KOZ SR bojujú za práva zamestnancov každý deň. „Sila našich členov nám dáva vietor do plachiet – najmä v čase, keď je nevyhnutné ozdraviť verejné financie. Riešením je postupná konsolidácia, ktorá nebude tlmiť ekonomiku a nespôsobí recesiu. Zdravé verejné financie nesmú zaplatiť zamestnanci. Našou odpoveďou je solidarita. To je jediný spôsob, ako bojovať za pracovné práva,“ uviedla M. Uhlerová.

Hospodárstvo, spoločnosť a svet práce sa stávajú klimaticky neutrálnymi a digitálnymi. Akútnou je napríklad nerovnováha medzi prácou a súkromným životom, neisté pracovné miesta, nedostatočné mzdy, nerovnosť príležitostí na trhu práce, nedostatok ochrany pracovných práv, nekvalitné pracovné prostredie. „Úlohou odborov je formovať zmeny sociálne spravodlivým spôsobom. Na to však potrebujeme viac spolurozhodovania, pretože transformácia nemôže byť úspešná bez zamestnancov a ich odborov. Je potrebné, aby sa zamestnancom otvárali nové perspektívy: prostredníctvom kvalifikácie, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania,“ uviedla predstaviteľka odborov s tým, že spravodlivé rozdelenie záťaže je možné len uprednostnením verejného blaha a pracovných noriem pred súkromnými ziskami.

Odbory si zároveň uvedomujú, že riešenie súčasných problémov spočíva v spolupráci a nie v nenávisti a rozdelení. „Sme pripravení brániť záujmy pracovníkov. Či už vo fabrikách, za pracovnými stolmi i v uliciach. Sme pripravení zapojiť sa do procesu spravodlivej transformácie a implementácie politík. A to nielen deklaratívne pri príležitosti Prvého mája, robíme tak denno-denne,“ uviedla M. Uhlerová.

Zdroj: KOZ SR

Od SOZZASS