Vážené kolegyne,  Vážení kolegovia,

včera 2.12. 2021 sa konalo III. kolo vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2022. Na predchádzajúcich kolách vyjednávania prišli zamestnávatelia s predstavou 0% rastu platov a v podstate do včerajšieho dňa nebolo dohodnuté nič. Pri druhom kole vyjednávania 25.10. 2021 sa uskutočnilo i podporné zhromaždenie poriadané KOZ SR pred Úradom vlády, na ktorom účastníci hlasne vyjadrili svoj názor na prístup vlády k vyjednávaniu. Na rokovaní vo štvrtok sme ako zástupcovia zamestnancov dostali nasledovnú ponuku, ktorú dávame do pozornosti. Prosím, pozorne si prečítajte nasledovné informácie, doručené od hlavnej vyjednávačky KZVS pre VS a ŠS viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej.

„Touto cestou Vás chcem informovať o priebehu a záveroch 3. kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnu a verejnú službu.

1.      Ponuka zo strany vlády:

Vláda navrhla vyplatenie jednorázovej „odmeny“ vo výške 350 eur každému zamestnancovi VS a SS u zamestnávateľa, na ktorého sa vzťahujú predmetné KZVS, v štátnej službe v januári (v decembrovej výplate), pre verejných zamestnancov (podľa 553) čo najskôr v priebehu prvého polroka 2022, avšak najneskôr do 30. 6. 2022. Ďalej navrhuje valorizáciu platov od 1. 7. 2022 vo výške 3%1 deň voľna navyše v II. polroku.

2.      Detaily a diskusia k návrhu vlády:

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na osobné náklady je 325 mil. €. Cieľom ponuky je ponúknuť časť zdrojov, ktoré sú nasporené z roka 2021, keďže hospodárili lepšie, ako bol stanovený rozpočet. K dispozícii je cca 196 mil. € z rozpočtu roka 2021, ktoré je potrebné účtovne vyplatiť ešte v roku 2021. Preto sa navrhuje vyplatiť 350 € odmenu za mesiac december 2021, ktorá sa bude vyplácať v januári 2021 pre štátnu službu. Podmienky na vyplatenie odmeny 350 € by boli obdobné ako pri 100 € odmene vyplatenej z KZVS pre rok 2021, ale je ešte možné diskutovať o podmienkach tak, aby odmena zasiahla čo najviac zamestnancov a aby bola čo najmenej problémov alebo otázok pri jej vyplácaní. Vo všeobecnosti sa teda navrhuje pri odmene:

– pomerne krátiť podľa typu úväzku,

– nevyplácať v skúšobnej dobe,

– ku dňu vyplatenia aspoň 6 mesiacov v služobnom pomere (môžeme diskutovať o trvaní služobného/pracovného pomeru, môže byť skrátené na 3 mesiace a bude sa rovnať skúšobnej dobe),

– na diskusiu je, či vyplatiť odmenu tým, ktorí sú vo výpovednej lehote z dôvodu racionalizačných opatrení – navrhovateľ je ústretový vyplatiť odmenu aj tým, ktorí sú vo výpovednej lehote a končí im napr. služobný/pracovný pomer z organizačných dôvodov k 31. 12. 2021. Podmienky vyplatenia odmeny budú na posúdenie a vykomunikovanie prostredníctvom právnikov zmluvných strán (KOZ SR a ÚV) v priebehu dnešného dňa/budúceho týždňa tak, aby boli čo najjednoduchšie a zároveň legislatívne a procesne realizovateľné.

Pre ostatné subjekty pokryté KZVS (najmä spadajúce pod ZMOS a SK8, teda tie, čo idú z podielových daní) sa navrhuje vyplatiť 350 € odmenu najneskôr do 30.6.2022 a to z toho dôvodu, že subjekty už nemajú prostriedky na jej vyplatenie, keďže finančné prostriedky sú v depozitáre. Ostatné podmienky sú rovnaké ako v predchádzajúcom prípade.

Zástupcovia KOZ SR požadovali, aby bola odmena vyplatená všetkým v rovnakom čase, aby nedochádzalo k situáciám, že v jednom subjekte nebudú mať rovnako vyplatenú odmenu. Prenesený výkon štátnej správy vedia zabezpečiť vyplatenie v januári, ale územná samospráva nebude mať dostatok prostriedkov, preto tá lehota do 30. 6. 2022.

Úrad vlády by nám mal zaslať v priebehu dnešného dňa (najneskôr v pondelok) aj textové znenia návrhov KZVS po zapracovaní ich ponuky a po vykomunikovaní podmienok vyplatenia odmeny medzi právnikmi tak, aby ich bolo možné odkomunikovať smerom dovnútra členskej základne.

Na rok 2022 je k dispozícií cca 129 mil. €, od 1.7.2022 sa navrhuje valorizácia 3 % z tarifných platov a 1 deň plateného voľna navyše na druhý polrok. Ostatné nároky z KZVS zostávajú na úrovni roku 2021 (teda tak, ako boli dohodnuté pre rok 2021: dovolenka, služobný/pracovný čas, odchodné, odstupné, DDS, sociálny fond, PN…).

3.      Závery

Vzhľadom na potrebnú diskusiu smerom dovnútra členskej základne dotknutých odborových zväzov si prítomní kolektívni vyjednávači za KOZ SR vyžiadali čas na prerokovanie a definitívne vyjadrenie stanoviska do 8. 12. 2021. Stanovisko je nevyhnutné poskytnúť Úradu vlády SR do tohto termínu aj z toho dôvodu, aby bolo možné v prípadne kladného stanoviska procesne pripraviť vyplatenie odmeny 350 € ešte zo zdrojov roka 2021.

Z tohto dôvodu Vás prosím, vážené kolegyne a kolegovia, aby ste uvedené informácie a ponuku prekonzultovali vo Vašom odborovom zväze (členská základňa/relevantný orgán) a prijali k nej definitívne stanovisko (príjímame/neprijímame – podpíšeme KZVS/nepodpíšeme KZVS).

Dňa 8. 12. 2021 o 10,00 hod si spravíme online stretnutie, kde si prejdeme Váš postoj a z toho vyplývajúci definitívny postoj KOZ SR k prijatiu/neprijatiu návrhu a podpisu KZVS. Link na pripojenie Vám bude zaslaný začiatkom budúceho týždňa.

Ja následne popoludní 8. 12. oznámim naše stanovisko Úradu vlády.

Ďakujem všetkých za spoluprácu a prajem príjemný deň!“

Vážené kolegyne,  Vážení kolegovia,

ako signatári obidvoch KZVS potrebujeme mandát a k tomu je nutné poznať názor členskej základne ako sa píše v predchádzajúcom texte. Prosím vás o prerokovanie navrhovaného a o zaujatie vašej ZO, tak ako je požadované. Prosím, o urýchlené doručenie stanovísk ZO mailom na moju adresu počas pondelka a utorka, najneskôr však do stredy rána t.j. do 8,00 h.: szalay@sozzass.sk       

Ďakujem za spoluprácu, prajem pekný deň, víkend a prajem dobré rozhodnutia.

Mgr. Anton Szalay                                                                                                                                             

Od SOZZASS