13. júna 2023 – Od budúceho mesiaca sa budú zvyšovať príspevky na opatrovanie. Komora opatrovateliek, ale aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb však hovoria, že sú ešte stále nedostatočne ohodnotené.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc, ak potrebuje osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Ako vysvetľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti, ale aj možností fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodovať o sebe a o svojom živote. Osobný asistent má pomáhať pri tých aktivitách, ktoré by človek bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám. Rozsah potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého iné, závisí to od jeho povahy a životného štýlu. Peňažný príspevok na opatrovanie môžete získať vtedy, ak je opatrovateľom oprávnená osoba a stará sa o človeka s ťažkým postihnutím, ktorý je starší ako šesť rokov a je na to odkázaný a príslušný úrad práce vydal právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Výška príspevku

Pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím od 1. júla stúpne z pôvodných 525,65 eura na sumu 569 eur a súčasne sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie z 5,20 eura na 5,52 eura. Pri starostlivosti o dve alebo viaceré osoby je momentálne na úrovni 699,15 eura, po novom to bude 756,80 eura.

Ak je opatrovateľ zároveň aj poberateľom dôchodkovej dávky, suma peňažného príspevku na opatrovanie stúpne na 426,75 eura mesačne, teda na 75 percent príspevku poskytovaného opatrovateľovi, ktorý je v produktívnom veku.

Ako oň môžete oň požiadať? Urobíte to písomne na úrade práce v mieste trvalého bydliska. Dokument si vytlačíte a vyplníte. Ak by vám náhodou nevyhovoval takýto systém, môžete využiť elektronickú žiadosť, ktorú nájdete na https://prihlasenie.slovensko.sk/oamfed/idp/ samlv20 a následne ju podpíšete elektronickým podpisom. Musí obsahovať odôvodnenie, prečo príspevok máte dostať práve vy.

Legislatívne návrhy

Napriek jeho zvýšeniu nie je Komora opatrovateliek ani Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb spokojná, keďže podľa nich nie sú stále dostatočne finančne ohodnotení. Predsedníčka Asociácie Anna Ghannamová zdôraznila, že je nutné v reforme financovania sociálnych služieb zaviesť osobný rozpočet prijímateľa, ale jedine cez poukaz, ktorý si občan uplatní u registrovaného poskytovateľa, či už terénneho, ambulantného alebo pobytového. „Takto štát konečne zistí, koľko vlastne máme terénnych opatrovateľov, ktorí túto prácu vykonávajú načierno, nezdaňujú príjem a najmä často túto prácu vykonávajú bez odborného vzdelania,“ uviedla.

Opatrovateľky sa obávajú, že sa mnoho žien či mužov, ktorí sa starajú o chorých, môže dostať do kolotoča nezákonností a rozporov a budú v praxi poskytovať takú starostlivosť, na ktorú často nemajú dostatočnú kvalifikáciu či školenie. Je to preto, že lekár či sestra nemajú komu túto kompetenciu v sociálnom zariadení odovzdať, pretože v nočných zmenách, počas víkendov či sviatkov pracujú s klientmi hlavne samotné opatrovateľky, nie odborný zdravotný personál. Nepostačuje pritom ani príprava opatrovateliek v kurzoch.

Nezískajú totiž dostatočnú kvalifikáciu na to, aby ostali zodpovedné za zdravie klientov pri poskytovaní ošetrovateľských činností. Absolventmi takýchto kurzov sú navyše najmä ženy bez predchádzajúcich skúseností v zdravotníctve, ktoré sú často vo vyššom veku. Problém je podľa nich dlhodobo zametaný pod koberec.

Ďalšia kritika sa zniesla aj na vyplatenie takzvaného stabilizačného príspevku. Ako uviedol v tlačovej správe Slovenský odborový zväz zdravotníctva, stále sa zabúda na množstvo ďalších profesií, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb pracujú, no zarábajú len o čosi viac, ako je minimálna mzda. „Apelujeme na zvyšovanie tarifných miezd, aby sa ľuďom zvyšovali príjmy na základe mesačnej mzdy, čím by sa zvýšila aj ich celková životná úroveň. Nesúhlasíme s takýmito nesystémovými krokmi, ktoré len zašívajú diery v systéme,“ uviedli odborári.

Ministerstvo práce vyplatilo na začiatku roka stabilizačný príspevok vybraným približne 18-tisíc zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny v celkovej sume takmer 50 miliónov eur a každý z nich dostal jednorazovo dve- až štyritisíc. Podmienkou na jeho získanie bol záväzok zamestnanca odpracovať tri roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú zmluvu. Ak sa však rozhodne ukončiť pracovný pomer skôr, musí vrátiť alikvotnú časť peňazí podľa dĺžky obdobia, ktoré mu chýba na splnenie zmluvného záväzku. Nárok na príspevok si rovnako mohli uplatniť aj tí, ktorí pracujú na kratší úväzok ako týždenný, a to v pomernej výške podľa príslušnej pracovnej pozície.

Asistent má pomáhať pri tých aktivitách, ktoré by človek bez zdravotného postihnutia robil bežne sám.

Zdroj: www.hnonline.sk

Od SOZZASS