30. mája 2023 – Fakt, že mimoriadna schôdza Národnej rady SR k balíku nedorokovaných zákonov nebude, opätovne oddialil šancu na spravodlivejšie ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov, ktorí zdravotnícke povolanie vykonávali v zariadeniach sociálnych služieb a v zaradeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V menovaných zariadeniach pôsobia najmä zdravotnícke povolania sestra, praktická sestra – asistent, sanitár, fyzioterapeut, psychológ, liečebný pedagóg, logopéd, nutričný terapeut.

Dnes totiž platí, že na účely zvýšenia minimálnej výšky základnej zložky mzdy zdravotníckeho pracovníka v ústavnom zdravotníckom zariadení započítava iba obdobie výkonu zdravotníckeho povolania v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a zariadení lekárenskej zdravotnej starostlivosti.

Ďalšiu príležitosť zabezpečiť férovejšie ohodnotenie sestier, asistentov, sanitárov, fyzioterapeutov, psychológov, liečebných pedagógov či logopédov budú mať poslanci na ďalšej riadnej schôdzi, ktorá sa má začať 13. júna. V mene všetkých, ktorí denne pomáhajú tisíckam ľudí veríme, že túto príležitosť poslanci využijú.

Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Od SOZZASS