Zhrnutie

Predkladanie novelizácií zákonov po vyjadrení nedôvery vláde SR v parlamente naberá neskutočnú akceleráciu. Poslanci sa „predbiehajú“ v predkladaní „svojich záujmov“, ale obdobne postupujú aj ministerstvá, a to v skrátenom legislatívnom procese. Predložený návrh zmien v zákone č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe je toho príkladom.

Rubrika: Komentár

Predkladanie novelizácií zákonov po vyjadrení nedôvery vláde SR v parlamente naberá neskutočnú akceleráciu. Poslanci sa „predbiehajú“ v predkladaní „svojich záujmov“, ale obdobne postupujú aj ministerstvá, a to v skrátenom legislatívnom procese. Predložený návrh zmien v zákone č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe je toho príkladom.

Nielen Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, ale aj ďalší sociálni partneri predložili v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní celý rad pripomienok, a to aj zásadných. Predkladatelia s najväčšou pravdepodobnosťou dostali zadanie a pripravili text, s ktorým sa nedá súhlasiť.

Bez diskusie

Myslíme si, že niektoré navrhované ustanovenia, ako napr. povinnosť posádky, aby bezodkladne hlásila operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby aktuálne informácie o jej činnosti v čase výkonu zásahu, je v podstate „šikanovanie“ ľudí, ktorí sa podieľajú pri záchrane pacienta aj v kritickom stave. Hraničí to s „odplatou“ jedného z tvorcov, ktorý musel odísť z riadiaceho postu? Kde sa uskutočnila „odborná diskusia“ a s kým?

Vágne formulované konštatovania nedefinujú, ako sa zlepší dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, o koľko sa skráti čas dojazdu k pacientovi, najmä tomu v ohrození života.

Nezodpovedané otázky

Aký dosah bude na posádky rýchlej lekárskej pomoci? Licenciu získavajú prevádzkovatelia na šesť rokov a čo bude potom? Ako budú riešené pracovnoprávne záležitosti pri existencii súkromných a štátnych poskytovateľov pri duálnom fungovaní?

Nemáme vybudovanú dostatočnú sieť urgentných príjmov, preťažované budú existujúce. Budú lekári ochotní zotrvať na svojich postoch bez formulovania jasnej koncepcie reformy?

A vrcholom je účinnosť zákona od 1. marca 2023?! Bez odbornej diskusie, bez dôkladnej analýzy dosahov na jednotlivé regióny.

Opäť ide „len“ o minutie financií na zakúpenie nových vozidiel z financií Európskej únie v sume 22 208 472 eur bez DPH, v investícii 5 z Plánu obnovy a odolnosti SR? Lebo to bola jediná zmienka o legislatívnych zmenách v oblasti záchrannej zdravotnej služby na rokovaní odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady na ministerstve zdravotníctva, ktorá sa konala 7. februára 2023, ale o zmene zákona č. 579/2004 Z. z. nepadla ani zmienka.

Nerealizovateľné právne úpravy

Ak som v úvode tohto komentára dal do pozornosti fakt, že súčasná doba „koncepčnej práci“ nepraje, tak aj tento postup vnímame ako nesúlad s platnými možnosťami súčasnej poverenej vlády, a tým aj jej ministrov. Navrhované právne úpravy považujeme za nerealizovateľné a nie prospešné pre občanov Slovenska a potenciálnych pacientov nášho zdravotníckeho systému.

Záverom je nutné podotknúť, že zmeny majú mať za cieľ efektívnejšie zabezpečovanie záchrannej zdravotnej služby, čo navrhované znenie novely nespĺňa. Pre celý rad zásadných pripomienok od ľudí z praxe požadujeme tento predložený návrh stiahnuť z legislatívneho procesu, čo chceme prediskutovať aj s predsedom výboru pre zdravotníctvo NR SR.

Požadujeme predložený návrh stiahnuť z legislatívneho procesu.

Pôrodné asistentky budú viesť fyziologický pôrod, lebo sú na to vyškolené. Problém je, že to nikdy nerobili.

Autor: Mgr. Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb

Zdravotnícke noviny, 2. marca 2023

Od SOZZASS