Už v novembri 2022 SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb predložil Asociácii nemocníc Slovenska návrh Dodatku č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s návrhom na zvýšenie základných zložiek miezd nezdravotníckym pracovníkom pracujúcich v jej členských nemocniciach. Rokovania sa však z rôznych dôvodov neuskutočnili. Veľa nejasností okolo návrhu štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva, ale aj záväzky vyplývajúce z podpísaného Memoranda, (vláda a LOZ) zvyšovanie cien energií a v podstate všetkých vstupov do poskytovania zdravotnej starostlivosti odďaľovali rokovania. Preto sme po rokovaní s prezidentom a viceprezidentom. Rokovanie sa napokon uskutočnilo v stredu 15. februára 2023. V texte Dodatku ku KZVS sme posunuli  účinnosť požadovaného zvýšenia platov od 1.3. 2023 a zmenili sme percentuálne zvýšenie na pevnú čiastku.  Druhé ustanovenie sa týkalo vyplácanie vyšších súm za služby v noci a soboty už od 1. 3. 2023.

Výmena argumentov a stanovísk bola z oboch strán diskutovaná viac ako hodinu, ale k dohode neprišlo. Ozrejmili sme naše výpočty a súčasne sme požiadali o vykvantifikovanie objemov financií potrebných na požadovanú úpravu platov pre nezdravotníkov. ANS prisľúbila dodať podklady do konca týždňa a vyjednávanie bude pokračovať v utorok 21. 2. 2023.

SOZ ZaSS obdržal celý rad listov, mailov s rozhorčenými stanoviskami zamestnancov bez ktorých je taktiež chod nemocníc nemožný. Mnohí nám avizovali, že sú rozhodnutí po „úspešnej“ akcii lekárov podávať hromadné výpovede a odísť. Ďalší nás vyzývajú k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti v členských nemocniciach ANS. Vzhľadom k situácii na trhu práce a nedostatok mnohých profesií je tu výzva pre sociálnych partnerov k dosiahnutiu dohody.

SOZ ZaSS očakáva pred avizovaným rokovaním od ANS prehodnotenie stanoviska k dodatku a k hľadaniu konsenzu, aby aj nezdravotnícki zamestnanci vnímali záujem zamestnávateľov o ich služby a výkony na pracoviskách adekvátnym odmeňovaním.

Ak nemôžu nemocnice fungovať bez lekárov, sestier a ďalšieho zdravotníckeho personálu, tak isto nebudú fungovať bez zamestnancov kuchýň, údržby, upratovania, bez spracovania výplat, bez fungovania výpočtovej techniky, bez zdravotechniky, bez sanitárov-nezdravotníkov, dokumentačných sestier, atď.

Ak máme brať slová ministra zdravotníctva vážne, že do rezortu v tomto roku príde viac financií o 1 miliardu €, pýtame sa, kde sú, ako budú a kam prerozdelené? Do systému ide vraj viac financií, ale počúvame len o šetrení, krátení financií, obmedzovaní výkonov, znižovaní úhrad za výkony v zdravotníctve. Financie chýbajú zdravotným poisťovniam, nemocniciam, ambulanciám, prestal sa financovať rezidenčný program pre pediatrov, nie sú financie na inovatívne lieky, rastú ceny energií, potravín, zadlženosť štátnych nemocníc a v podstate celého systému sa neustále dramaticky prehlbuje.

Každý je potrebný na svojom poste!   Kolaps zdravotníctva pokračuje!    Zastavme ho!

Od SOZZASS