Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

touto cestou chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je v tomto roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 % z dane z príjmov právnických a fyzických osôb.

     SOZ ZaSS zriadil pre tento účel osobitný účet, ktorý je potrebné uvádzať vo formáte IBAN, č. ú.: SK93 7500 0000 0040 1721 1371, Československá obchodná banka, a. s., Bratislava.

     Účelom vytvorenia účtu a vlastná registrácia má za cieľ získať finančné prostriedky nad rámec odvodov z členských príspevkov. Tieto finančné prostriedky plánujeme použiť výhradne len na účely vzdelávania pre členov nášho odborového zväzu, tak ako v minulom roku.

     Čím viac finančných prostriedkov príde na účet, tým viac vám budeme môcť poskytnúť. Potrebné tlačivo, si môžete vytlačiť z našej webovej stránky  www.sozzass.com a po jeho vyplnení a potvrdení v mzdovej učtárni i odoslať na miestne príslušný daňový  úrad.

     Prosíme Vás, oslovte svojich kolegov, ale i rodinných príslušníkov. Budú to vhodne investované peniaze na vaše vzdelávanie, finančné prostriedky ušetria vaše základné organizácie i zväz. Je to pokračovanie možnosti financovania našej činnosti pre skvalitnenie vyjednávacích tímov zástupcov zamestnancov pre sociálny dialóg so zamestnávateľmi. Je tu daná možnosť zo zákona, skúsme ju spoločne využiť aj v tomto roku.

I tento rok privítame, keď poukážete 2% na tento účet. Porozmýšľajte a rozhodnite sa!

Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

LIST P. PREDSEDU Mgr. A. SZALAYA

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY – TLAČIVO

Od SOZZASS