Rubrika: Anketa

Zástupcom zdravotníckych organizácií sme v súvislosti s nástupom MUDr. Michala Palkoviča na ministerstvo zdravotníctva položili otázku: Čo by mal krízový manažér na MZ SR urobiť ako prvé a čo je nutné stihnúť do septembrových volieb?

MUDr. Jaroslava Orosová

Zväz ambulantných poskytovateľov

Z hľadiska zástupcu ambulantných lekárov Zväzu ambulantných poskytovateľov pevne verím, že nový krízový manažment MZ si v plnej váhe uvedomí vážnosť a urgenciu situácie v ambulantnom sektore. Ambulancie napriek mesiacom apelov neboli dodnes adekvátne dofinancované a rovnako im nebola ponúknutá adekvátna schéma pomoci pri zvyšovaní cien energií. Dokonca ani na čiastočné, hoc nie dostatočné dofinancovanie prisľúbené premiérom v januári 2023 dodnes neexistuje prerozdeľovacia vyhláška, a tak financie v podstate zostali na úrovni prísľubu bez garancie vyplatenia. Pri enormnom náraste prevádzkových nákladov dokážu aktuálne ambulancie na základe súčasného modelu financovania len s ťažkosťami udržať svoj chod, preto sa mnohé zatvárajú bez náhrady, prípadne sa snažia situáciu kompenzovať z iných zdrojov. Na doterajšiu laxnosť vlády voči ambulanciám tak dopláca najmä pacient.

Zdá sa, že súčasné vedenie krajiny nemá potrebu plniť svoje záväzky voči ambulanciám ani nemá reálny záujem zachovať ich chod tak, ako deklaruje, zároveň však neponúka iné riešenia a k návrhom riešení zo strany ambulantných poskytovateľov zostáva nevšímavé. Preto pevne veríme, že nový krízový manažment bude túto alarmujúcu situáciu, keď hrozí likvidácia ambulantného sektoru, aktívne riešiť v zmysle jeho adekvátneho dofinancovania a tak veľmi potrebných systémových zmien.

Zároveň dúfame, že dokáže presvedčiť našich vládnych predstaviteľov o tom, že riešenie ambulantnej sféry je minimálne rovnako dôležité ako riešenie tej nemocničnej, ku ktorej pristupujú s markantne vyšším záujmom. V neposlednom rade želáme novému štátnemu tajomníkovi MZ SR MUDr. Michalovi Palkovičovi a jeho tímu veľa síl a tešíme sa na spoluprácu.

MUDr. Marián Petko, MPH

Asociácia nemocníc Slovenska

Z nášho pohľadu je v prvom rade potrebné, aby sľúbené finančné zabezpečenie bolo pretavené do reality. Vykonávacia vyhláška o finančnom prerozdelení pre jednotlivé segmenty by mala byť zverejnená do konca marca. Zabezpečiť sľúbený objem finančných prostriedkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti je dôležité, aby bol sociálny zmier a aby sa pán Palkovič nemusel až do volieb zaoberať tým, že tu budú výpovede bez zmlúv. Termín je do konca marca a podľa našich informácií to aj bude. Tým sa výrazne upokojí situácia.

Druhým bodom je urgentné riešenie samotného plánu obnovy a opísanie stavu Rázsoch, aby bolo jasné, či sa budú alebo nebudú stavať. Očakávame, že po kontrole výzvy na 212 miliónov z komponentu 11 budú čo najskôr podpísané zmluvy, aby sa aspoň tento projekt mohol realizovať a byť dokončený do konca júna 2026. Myslím si, že krízový manažér okrem bežnej agendy viac asi nestihne.

Treba pokračovať v tom, ako sa od januára rozbehol DRG, aby sa v roku 2024 prešlo na relatívne váhy. Štvrtý bod je dokončenie optimalizácie siete nemocníc. Tím okolo Mateja Mišíka absolvoval už takmer všetky nemocnice, nemocnice odovzdali návrhy na doplnkové programy. Medzitým má byť v zmysle zákona novelizovaná vyhláška, ku ktorej sme dávali ďalšie pripomienky. Pokiaľ tím zostane, myslím si, že je to reálne stihnúť tak, aby na jeseň bolo jasné zaradenie nemocníc aj doplnkové programy. Samozrejme, upozorňujem na to, že bez záchrannej zdravotnej služby sa to nedá zrealizovať, a to sme zase pri pláne obnovy.

MUDr. Marián Šóth

Asociácia súkromných lekárov SR

Všetci hovoria, že zdravotníctvo a ambulantný sektor sú prioritou, tak budem rád, keď sa to naozaj pretaví do reality. Želám mu, aby nebol politický nominant, ale bral to z odborného hľadiska, aby sa na zdravotníctvo pozeral ako manažér, lebo ako patológ uvidí len mŕtvolu. Predchádzajúci minister nastavil slušné smerovanie, akým by sme sa mali pohnúť. Ak budeme pokračovať v tomto smerovaní, myslím si, že to bude v prospech celého zdravotníctva.

Všetci čakáme na to, ako bude vyzerať vyhláška, podľa ktorej bude percentuálne rozdelený balík financií nielen pre ambulantných poskytovateľov, ale aj pre nemocnice, kúpeľné zariadenia a poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Premiér deklaroval 20-percentné zvýšenie úhrad ambulantným poskytovateľom. Žiadame zdravotné poisťovne, aby deklarovali tento nárast pre jednotlivé odbornosti, a ak medziročný nárast nebude 20 %, tak aby dofinancovali odbornosti, ktoré budú pod touto hranicou. V taktom duchu ideme na rokovania so zdravotnými poisťovňami.

PhDr. Matej Polák

Asociácia záchrannej zdravotnej služby

Do ďalšej zmeny na ministerstve, ktorá príde po voľbách, zostáva už len zhruba pol roka. Za taký krátky čas nie je možné urobiť čokoľvek prevratné, systémové. Krízový manažér MZ SR by sa mal preto zamerať na rýchle víťazstvá (z angl. quick wins). V prvom rade zachrániť hroziace kolosálne problémy tam, kde je to možné a stihnuteľné, a to najmä v jednotlivých projektoch realizovaných z plánu obnovy. Nie vo všetkých projektoch to však bude možné, keďže niektoré boli od samotného začiatku nereálne, neraz stojace už v prvotnom dokumente plánu obnovy na nepravdivých základoch.

V druhom rade by mal teda krízový manažér MZ SR otvorene priznať, v ktorých projektoch a oblastiach už záchrana nie je možná, prípadne ktoré projekty boli od počiatku nereálne a nepotrebné. V treťom rade by mal v maximálnej možne miere posunúť vpred DRG, na čo má vďaka skúsenostiam z ÚDZS vhodné predpoklady. A v neposlednom, štvrtom rade by sa mal zamerať na drobné zmeny vykonávacích predpisov, vyhlášok a usmernení MZ SR, ktoré dokáže presadiť aj bez spolupráce parlamentu a vďaka ktorým by dokázal mnohým pacientom aj zdravotníkom uľahčiť život. Na tento štvrtý bod netreba veľa – stačí sa stretávať s odbornou a pacientskou obcou, načúvať a mať ochotu hľadať spôsob „ako“, nie dôvod „prečo nie“.

Mgr. František Majerský,

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Ako prezident komory záchranárov som skeptický, ako som už dávno nebol, lebo to, čo sa tu dialo posledný rok, nemalo nič spoločné so slušnosťou ani s odbornosťou. Takú neúctu som nezažil za mnoho rokov. Držím palce MUDr. Palkovičovi, lebo to naozaj bude mať ťažké, ale myslím si, že to nebude mať ľahké. Myslím si, že je to odborník na správnom mieste, a tak – ako sme to povedali všetkým predchádzajúcim ministrom – sme pripravení pomôcť a poradiť.

Ako sme videli, záchranná zdravotná služba bola najhoršia, čo sa týka neplnenia míľnikov, ktoré sú dôležité na vyplatenie peňazí z plánu obnovy. Musíme byť odvážnejší a musíme tie kroky robiť rýchlo, aby sa peniaze využili správne a transparentne v prospech záchranárov a v prospech pacientov, aby sa zlepšilo pracovné prostredie v ZZS, aby sa zlepšili pracovné podmienky pre záchranárov a hlavne aby sme boli včas pri pacientovi. O tom je reforma záchrannej služby. A na to potrebujeme odvážne kroky na operačnom stredisku. Lebo je to kľúčová vec. Bez správneho diagnostikovania volania, správneho vyslania posádok ZZS a selekcie výjazdov sa počet výjazdov nezníži, a to je kľúčové, aby sme boli pri pacientovi včas.

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA

Asociácia na ochranu práv pacientov

Pre pacientov sú aktuálne akútne problémové dve veci: urýchlene vyriešiť krízu v oblasti schvaľovania výnimiek, a to zrušením sporného odseku 18 v paragrafe 88 zákona č. 363/2011 Z.z. o úhrade lieku, a sprehľadniť financovanie zdravotníctva a prijať opatrenia na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti prestala Všeobecná zdravotná poisťovňa schvaľovať výnimky s odôvodnením, že už prekročila povolený rozpočet na schvaľovanie výnimiek. Presne tohto problému sme sa obávali a na protestnom zhromaždení 22. 6. 2022 sme žiadali, aby bol sporný odsek zo zákona vypustený, alebo aby bola aspoň posunutá účinnosť. Poukazovali sme na to, že pacient si nevie odsunúť ochorenie na neskôr, ideálne na január, keď ešte peniaze na výnimky sú. Naše obavy sa dnes stali skutočnosťou.

Druhou témou je financovanie zdravotníctva. Tak ako bol chaoticky predkladaný a následne schvaľovaný zákon o štátnom rozpočte na rok 2023, presne tak aj vyzerá jeho uplatňovanie v praxi. Zdravotníctvo síce dostalo „pridané“, avšak veľkú časť smeruje do nemocníc. Zatiaľ nevidíme, žeby sa pre pacientov zlepšila dostupnosť zdravotnej starostlivosti alebo žeby sa zlepšila kvalita. Iba peniaze do zdravotníctva či plán obnovy nestačia.

Uvedomujeme si, že situácia v zdravotníctve je aktuálne zložitá v mnohých štátoch. Pán doktor Palkovič nastupuje do rozbehnutého vlaku a navyše len na veľmi krátke obdobie. Práve preto sme za pacientov pripravení aj naďalej dávať návrhy a podnety v prospech zlepšovania dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Veríme, že sa novému štátnemu tajomníkovi podarí aspoň zopár dobrých vecí a že medzi ne budú patriť aj naše dva návrhy.

Mgr. Anton Szalay,

predseda SOZ ZaSS

Nový štátny tajomník MZ SR v pozícii prvého človeka v rezorte nemá ľahkú pozíciu už len na základe toho, ako je informovaný o dianí a problematike celého rezortu. V prvom rade by sa mal oboznámiť s už podpísanými projektmi z plánu obnovy a odolnosti a umožniť zmodernizovanie nemocníc, aby financie určené na tento účel neprepadli. Druhá vec je pozrieť ďalšie projekty, ktoré neboli schválené, či sa nedajú realizovať napr. z financií určených na výstavbu Rázsoch, ktoré sa v stanovenom čase nedajú zrealizovať (podľa slov viacerých odborníkov).

Zásadné je tiež zistiť, kde sa „dostala a kde sa nachádza“ 1 mld. eur, ktorá je v rozpočte vyššia ako v roku 2022. Financie chýbajú poisťovniam, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (nemocnice, ambulancie), chýbajú na rezidenčné programy, chýbajú na lieky, v podstate nepočuť hlasy, že by niekto deklaroval spokojnosť so súčasným stavom.

Do septembra veľa času nie je ani z pohľadu zmien legislatívy a vôbec nie na koncepčné riešenia. Ak išiel do tejto funkcie za tohto stavu, určite má svoju predstavu, ktorú by mal čo najskôr prezentovať sociálnym partnerom na rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR. Podľa mňa by celá činnosť nemala spočívať len v personálnych zmenách, ktoré sa ihneď po vymenovaní začali.

Pripravila: Mgr.  Monika Toporcerová, Zdravotnícke noviny

Od SOZZASS