4. júla 2023 – Opatrovateľský príspevok vyplácajú úrady práce a týka sa viac ako 77-tisíc ľudí.

Stať sa opatrovateľom či asistentom je mimoriadne náročné. Vyžaduje si to extrémne veľa energie a trpezlivosti. Obzvlášť, ak máte na starosti ťažko zdravotne postihnutých. Osobný asistent má pomáhať pri tých aktivitách, ktoré by človek bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám. Rozsah potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého iné, závisí to od jeho povahy a životného štýlu.

Peňažný príspevok na opatrovanie môžete získať vtedy, ak je opatrovateľom oprávnená osoba a stará sa o človeka s ťažkým postihnutím, ktorý je starší ako šesť rokov a je na to odkázaný a príslušný úrad práce právoplatne rozhodol o poskytnutí príspevku.

Životné minimum

Od soboty sa opatrovateľom a opatrovateľkám zvýšili príspevky na 569 eur mesačne. Doteraz pritom poberali 525,65 eura. Vzrástla aj hodinová sadzba osobnej asistencie z 5,20 na 5,52 eura. Ak opatrujete dve a viac osôb, dostanete viac o 57,65 eura, teda 756,80 mesačne. Komora opatrovateliek v reakcii na to upozorňuje, že štát vytiahol na všetkých ľudí v produktívnom veku starajúcich sa o iných občanov, pre ktorých je minimálna mzda absolútnym maximom, veľký bič. „V dôsledku úprav môžu prísť o značnú časť príspevku na opatrovanie. Už dnes sa nám ozývajú opatrovateľky, ktoré boli zasiahnuté pri januárovej valorizácii dôchodkových dávok,“ uviedla podpredsedníčka komory Iveta Ždiľová.

Komora upozorňuje, že od tejto soboty sa mimoriadne zvýšili o 10,6 percenta. Novopriznané dôchodky, priznané v čase medzi 1. júlom až 31. decembrom tohto roka, o 11,8 percenta. V dôsledku toho môžu podľa nej prísť ľudia o značnú časť príspevku na opatrovanie.

10 kľúčových priorít Ódorovej vlády: Čo spraví s daňami, so školstvom či zdravotníctvom? (otázky a odpovede)

To, ako dlho budete odkázaní na opatrovanie, stanoví posudkový lekár do roka od ukončenia aktívnej liečby. Peňažný príspevok na opatrovanie sa po splnení podmienok prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo o ňom rozhodovať. Nárok naň však nemajú tí, ktorí za pacienta poberajú materské, rodičovské alebo príspevok na starostlivosť o dieťa.

Ako môžete požiadať o príspevok? Urobíte to písomne na úrade práce v mieste trvalého bydliska. Dokument si vytlačíte a vyplníte. Ak by vám náhodou nevyhovoval takýto systém, môžete využiť elektronickú žiadosť, ktorú nájdete na https://prihlasenie.slovensko.sk/oamfed/idp/ samlv20 a následne ju podpíšete elektronickým podpisom. Musí obsahovať odôvodnenie, prečo príspevok máte dostať práve vy.

Peňažné príspevky – jednorazové alebo opakované peňažné príspevky od štátu :

Jednorazové :

peňažný príspevok na kúpu pomôcky

na výcvik používania pomôcky

na úpravu pomôcky

na opravu pomôcky

na kúpu zdvíhacieho zariadenia

na kúpu osobného motorového vozidla

na úpravu osobného motorového vozidla

na úpravu bytu

na úpravu rodinného domu

na úpravu garáže

Opakované :

peňažný príspevok na osobnú asistenciu

na prepravu

na kompenzáciu zvýšených výdavkov

na opatrovanie

Poslanie žiadosti

Komora síce na jednej strane víta zvyšovanie dôchodkov, ale upozorňuje na riziko, ktoré predstavuje podmienka krátenia výšky samotného príspevku. Podľa nich to môže ohroziť ekonomickú sebestačnosť domácich opatrovateľov a opatrovateliek a ich rodín. Preto navrhujú odstrániť možnosť krátenia alebo o sumu, o ktorú príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím prevyšuje dvojnásobok sumy životného minima; alebo zvýšenie hranice prevyšujúcej sumu životného minima na trojnásobok, ako je to v prípade, že opatrovanou osobou je dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako je to momentálne so životným minimom ? Od 1. júla sa upravuje na 268,88 eura, čo v dvojnásobku predstavuje 537,76 eura. „K starobnej penzii sa navyše pripočítava suma rodičovského dôchodku, vdovského a vdoveckého (výsluhového) dôchodku, v niektorých prípadoch aj invalidného, čo môže pomôcť túto hranicu, dvojnásobku životného minima prekročiť,“ upozornila podpredsedníčka komory opatrovateliek Iveta Ždiľová.

Poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie a na osobnú asistenciu je momentálne 77 652. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím víta každú pozitívnu zmenu v podpore a pomoci osobám so zdravotným postihnutím. Peniaze budú môcť dostávať aj detskí onkologickí pacienti. Platiť by to malo od 1. júla budúceho roka. Týka sa to maloletých detí s onkologickým či hematoonkologickým ochorením, prípadne tých, ktoré sú zaradené do transplantačného programu.

Stabilizačný príspevok

Kritizovali ho mnohí odborníci. Ako uviedol v tlačovej správe Slovenský odborový zväz zdravotníctva, stále sa zabúda na množstvo ďalších profesií, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb pracujú, no zarábajú len o čosi viac, ako je minimálna mzda. „Apelujeme na zvyšovanie tarifných miezd, aby sa ľuďom zvyšovali príjmy na základe mesačnej mzdy, čím by sa zvýšila aj ich celková životná úroveň. Nesúhlasíme s takýmito nesystémovými krokmi, ktoré len zašívajú diery v systéme,“ uviedli odborári.

Ďalšia inflačná pomoc je pripravená na vyplatenie. Komu je určená a do kedy o ňu podať žiadosť?

Ministerstvo práce vyplatilo na začiatku roka stabilizačný príspevok vybraným približne 18-tisíc zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny v celkovej sume takmer 50 miliónov eur a každý z nich dostal jednorazovo dve- až štyritisíc. Podmienkou na jeho získanie bol záväzok zamestnanca odpracovať tri roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú zmluvu.

Ak sa však rozhodne ukončiť pracovný pomer skôr, musí vrátiť alikvotnú časť peňazí, podľa dĺžky obdobia, ktoré mu chýba na splnenie zmluvného záväzku. Nárok na príspevok si rovnako mohli uplatniť aj tí, ktorí pracujú na kratší úväzok ako týždenný, a to v pomernej výške podľa príslušnej pracovnej pozície.

Autor: Filip Mišudík, www.hnonline.sk

Od SOZZASS