Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, dôstojné pracovné podmienky, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život.

Konfederácia odborových zväzov SR je najväčšou organizovanou záujmovou skupinou na Slovensku a je súčasťou najmasovejšieho hnutia – odborového hnutia – v Európe a vo svete. Má vplyv na tvorbu verejných politík, možnosť vyjadrovať sa k spoločenským udalostiam a ovplyvňovať ich. Napriek tomu KOZ SR rešpektuje heterogenitu svojich členov a členiek týkajúcu sa politických preferencií, preto nie je jej snahou určovať, odporúčať, alebo radiť, koho majú zamestnanci voliť.

Avšak Rada predsedov odborových zväzov zastrešených Konfederáciou odborových zväzov SR odporúča členkám a členom odborov, ako aj všetkým pracujúcim, aby využili svoje volebné právo a zúčastnili sa volieb dňa 30. 9. 2023. Sociálna, ekonomická, ale aj politická stabilita vytvára vhodné podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.

Preto KOZ SR odporúča, aby sa zamestnanci – voliči, zamerali vo volebných programoch politických strán a pri zvažovaní svojej voľby na oblasti ako sú: garancia rastu a dôstojnosti miezd a platov a ich približovania vyspelejším krajinám Európskej únie, pracovný čas, dane a odvody, dôchodky a sociálne zabezpečenie, vybrané oblasti sociálnej politiky, podpora a rozvoj sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania, ochrana práv zamestnancov, postavenie odborov, skvalitňovanie pracovného prostredia, zmeny na trhu práce a vo svete práce v súvislosti s digitalizáciou, umelou inteligenciou, klimatickými zmenami, novými formami práce.

Uvedené témy je potrebné zasadiť aj do širších súvislostí, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo, bývanie, modernizácia, podpora inovácií, vedy a výskumu, regionálna politika, riešenie klimatickej krízy, bez ktorých nie je možný udržateľný ekonomický rast a silný sociálny štát.

KOZ SR má záujem na tom, aby po voľbách vznikla taká vláda, ktorá bude garantovať udržanie a posilňovanie sociálnych práv a istôt, sociálnej inklúzie, spravodlivosti a rovnosti, dôstojné mzdy a platy, garantované sociálne a zdravotné zabezpečenie, kvalitné verejné služby, spravodlivý daňový mix a spravodlivý prechod na znalostnú, sociálne a environmentálne udržateľnú ekonomiku.

KOZ SR považuje za dôležité, aby politická reprezentácia sústredila svoju pozornosť a realizovala politiky smerujúce k novému rastovému ekonomickému modelu s podporou odvetví s vysokou pridanou hodnotou, podporou zamestnanosti a tvorby kvalitných pracovných miest, k zlepšovaniu zamestnaneckého prostredia s minimalizáciou prekérnych foriem práce a ochranou zamestnancov na pracovisku, k skracovaniu pracovného času a zosúlaďovaniu pracovného a súkromného života, k podpore celoživotného vzdelávania, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, diverzity a inklúzie.

KOZ SR odmieta akékoľvek formy diskriminácie a násilia vo svete práce, posilňovanie pravicového extrémizmu, ako aj útoky na demokraciu, občianske a sociálne práva. KOZ SR má záujem na silnom ukotvení Slovenska v rámci Európskej únie, ktorá o. i. garantuje podporu prosociálnej legislatívy a sociálnych a zamestnaneckých práv.

KOZ SR požaduje zabezpečenie priaznivého prostredia pre bipartitný a tripartitný sociálny dialóg, vrátane kolektívneho vyjednávania, vo verejnom a súkromnom sektore na všetkých úrovniach vrátane medziodvetvovej, sektorovej, podnikovej alebo regionálnej úrovne. KOZ SR požaduje, aby sa sociálni partneri systematicky, zmysluplne a včas zapájali do navrhovania a vykonávania politík zamestnanosti a sociálnych politík vrátane štandardného a transparentného legislatívneho procesu.

Uvedené odporúčania sa opierajú a vychádzajú zo základných programových pilierov KOZ SR schválených XI. zjazdom KOZ SR v júni 2022.

Budúcnosť je v práci, demokracii, slobode a spravodlivosti!

V Bratislave 20. 9. 2023, prijaté Radou predsedov odborových zväzov KOZ SR

Od SOZZASS