Dňa 17. februára 2022 sa uskutočnilo rokovanie Výkonného výboru Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, na ktorom sa prerokovala výzva Asociácie nemocníc Slovenska na urýchlené dofinancovanie zdravotníctva a stanovisko AŠN SR k zvyšovaniu cien energií.

Vo výzve ANS sa uvádzajú informácie o výsledkoch rokovaní zástupcov zamestnávateľov združených v ANS (viac ako 80 zariadení) so zdravotnými poisťovňami. Ich výsledkom je deklarácia všetkých troch zdravotných poisťovní, že prijatý štátny rozpočet na rok 2022 nepokrýva oprávnené nároky nemocníc, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

AŠN SR v stanovisku poukázala na závažný problém k zvyšovaniu cien energií od začiatku roka. AŠN SR vníma vysoký rast cien energií v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021, ako problém, ktorý môže ohroziť plynulosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na základe predbežných odhadov jednotlivých členov AŠN SR, zvýšenie nákladov na energie v roku 2022 predstavuje priemerný nárast o cca 170 % a vládou schválená suma 12 mil. € nemôže tieto náklady v žiadnom prípade pokryť.

Pre nás, zástupcov zamestnancov pôsobiacich v zdravotníckych zariadeniach, je nepredstaviteľné konštatovanie zamestnávateľov, že nedostatok financií v systéme môže spôsobiť problémy s vyplácaním miezd, s udržaním zamestnancov, ich motiváciou, až po ich odchod mimo rezort, alebo do zahraničia. Prevláda neistota, v akej sa zamestnanci nachádzajú aj z dôvodu zastavenia legislatívneho procesu zvýšenia koeficientov v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch…, o ktorých sa počas roka 2021 na MZ SR viedli hodiny diskusií a ďalšie na MF SR bez výsledku, ktorý očakávali všetci zdravotníci i na základe Programového vyhlásenia vlády SR. Akým spôsobom chce vláda motivovať, či nebodaj prilákať ľudí do systému? Situácia je v mnohých nemocniciach kritická a mnohokrát riešená na úkor zdravia zamestnancov. Upozorňujeme na tieto skutočnosti dlhodobo. Nemocnice sú pilierom v boji proti pandémii Covid-19, zamestnancom nestačí tlieskať na balkónoch, prípadne lepiť červené srdiečka do okien. Okolité štáty finančne výrazne pomáhajú k stabilizácii potrebných zamestnancov a veľmi úspešne získavajú našich odborníkov do svojich zariadení. Rozpočty pre rezort zdravotníctva majú na vyššej úrovni. Dokedy bude vláda SR len sľubovať a ubezpečovať?

Preto :

Vyzývame vládu SR,

k okamžitému riešeniu nedostatku finančných prostriedkov pre rezort zdravotníctva formou  zvýšenia platieb štátu za svojich poistencov minimálne na úroveň 5% z vymeriavacieho základu.

Žiadame vládu SR,

urýchlene predložiť, prerokovať a schváliť zvýšené koeficienty základných zložiek miezd s finančným krytím pre zabezpečenie vyššej miery odmeňovania zdravotníkov a ich stabilizácie.

Žiadame Ministerstvo financií SR,

urýchlene uvoľniť finančné prostriedky určené na zdravotnú starostlivosť, o ktoré bol znížený rozpočet pre zdravotníctvo na konci minulého roka. Žiadame využiť finančnú rezervu vytvorenú pre rok 2022 v štátnom rozpočte pre potreby ťažko skúšaného zdravotníctva.

Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR,

prijať opatrenia  k riešeniu  aktuálneho nedostatku odborníkov pre naše zdravotnícke zariadenia,  ktoré povedú k vyriešeniu kritickej situácie v nemocniciach.

Bratislava 17. február 2022, SITA, TASR

                                                                                                          členovia   Výkonného výboru   SOZ ZaSS       

Od SOZZASS