Prerozdelenie financií pre zdravotnícke subjekty na rok 2024 mal rezort zdravotníctva zverejniť najneskôr do 15. januára po predchádzajúcom prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Vyhláška, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne, mala byť teda zverejnená do 15. januára. Zatiaľ sa tak nestalo.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo pre ozdravme, že predpokladá zverejnenie vyhlášky približne v polovici marca 2024. Informovali sme o tom tu .

Asociácia nemocníc Slovenska 25. januára vyjadrila obavy ohľadom zatiaľ neznámeho rozdelenia financií z kapitoly rozpočtu pre ministerstvo zdravotníctva. Asociácia vyzvala Ministerstvo zdravotníctva SR, aby transparentne a urýchlene zverejnilo plán prerozdelenia financií na rok 2024 a zabezpečilo, že zdravotnícke zariadenia budú mať dostatočné zdroje na pokrytie nákladov spojených so zlepšovaním poskytovaných zdravotných služieb a mzdové nároky zamestnancov

„Rozumieme potrebe zvýšenia miezd pre nezdravotnícky personál, ako zdôrazňuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb a s potrebou súhlasíme, avšak, finančné prerozdelenie je v rukách Ministerstva zdravotníctva SR. Naša jediná odpoveď spočíva v dôvere, že zamestnanci nemocníc neostanú rukojemníkmi a ich zákonné nároky budeme schopní naplniť,“ uviedla Asociácia nemocníc Slovenska vo svojom stanovisku.

Odborový zväz sa zmieňuje o vyhlásení štrajkovej pohotovosti

Následne 31. januára k neznámemu rozdeleniu financií poslal stanovisko i Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.

„ Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb nesie zodpovednosť za spokojnosť a záujmy tisícok zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách, a preto nás veľmi znepokojuje nejasnosť ohľadom finančného zabezpečenia sektora,“ uviedol predseda odborového zväzu Anton Szalay.

Ako ďalej podotkol, od prerozdelenia financií závisí aj potrebná úprava základných platov o desať percent pre nezdravotníckych pracovníkov, ktorú požadovali od Asociácie nemocníc Slovenska, avšak s neúspešným výsledkom, práve pre neistotu vo finančnom rozpočte.

„V súčasnej dobe je tento personál na hranici svojich možností a jeho nespokojnosť sa prejavuje nielen vo vnútri pracovného prostredia, ale aj verejne. Nespokojnosť nezdravotníckeho personálu je naliehavým signálom, ktorý nemôžeme ignorovať,“ reagoval Szalay.

Odborový zväz sa v stanovisku síce zmieňuje, že zástupcovia zväzu sú si vedomí alarmujúcej situácie v zdravotníctve a naliehavosti potreby riešenia, vyzývajú však rezort zdravotníctva , aby urýchlene zverejnil „plán prerozdelenia finančných prostriedkov a zároveň zabezpečilo dostatočný objem financií, ktorý umožní adekvátne pracovné podmienky a pokryje výdavky na mzdové náklady, ale aj náklady spojené s kolektívnymi zmluvami medzi zamestnávateľmi a odbormi, čím zabezpečí ich riadnu implementáciu.“

V opačnom prípade sa Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb bude musieť vážne zaoberať možnosťou vyhlásenia štrajkovej pohotovosti ako opatrenia na presadenie legitímnych práv a záujmov zamestnancov.

„Naši zamestnanci si zaslúžia stabilitu a predvídateľnosť a my očakávame, že ministerstvo túto zodpovednosť plne prijme. Sme pripravení aktívne spolupracovať na dosiahnutí takýchto riešení v záujme zamestnancov, pacientov a celého zdravotníckeho systému na Slovensku,“ dodal Anton Szalay.

Rezort finišuje s prípravou vyhlášky

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo 1. februára, že sa nemocnice nemusia obávať nedostatku financií kvôli programovej vyhláške.

„Ministerstvo zdravotníctva finišuje s prípravou programovej vyhlášky týkajúcej sa plánu prerozdelenia financií pre zdravotníctvo na tento rok. V čo najkratšom čase ju predkladá do medzirezortného pripomienkového konania,“ ubezpečil rezort.

Ministerstvo tiež ubezpečilo, že z dôvodu časového posunu schválenia uvedeného plánu prerozdelenia financií nebude obmedzené ani ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. „ Poisťovne preddavkové zdroje od Ministerstva zdravotníctva SR dostali a očakávame, že o tom budú v blízkej dobe informovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pokiaľ tak ešte neurobili,“ uviedlo ministerstvo.

Rezort pripomenul, že rozpočet na rok 2024 bol prijatý neštandardne, a to až ku koncu roka 2023. To podľa neho spôsobilo aj zásadný posun pri tvorbe vykonávacích predpisov. „Bez finálnych čísel a schválenia jednotlivých krokov nebolo totiž možné tento dokument pripraviť,“ doplnilo ministerstvo.

Tento vykonávací predpis bol už prerokovaný v rámci vnútrorezortného pripomienkového konania.

Autor: Jana Andelová

Od SOZZASS