Vážený pán minister financií a podpredseda vlády SR,

pozorne vnímame Vaše mediálne výstupy smerujúce k obhajobe vládou schváleného zákona o Štátnom rozpočte pre verejnú správu na budúce roky, ale najmä pre nasledujúci rok 2021. Mnohých z nás zaskočilo a pobúrilo vaše vyjadrenie ku kolektívnemu vyjednávaniu Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme : „“Očakávať, že štát si bude zvyšovať platy tam, kde ostatní ľudia zažívajú prepustenie z práce, je podľa mňa prinajmenšom výsmech daňovým poplatníkom, ak nie aj niečo viac.“

Vyjadrili ste tiež názor, že: „ Nemožno očakávať, že sa zvýšia platy v štátnej a verejnej správe, ak sú ľudia v súkromnom sektore prepúšťaní z práce.“  Podľa Vás by to bol:   “Výsmech daňovým poplatníkom.“

Vážený pán minister,

akosi ste rýchlo zabudli na výzvu vašej vlády k prepúšťaniu zamestnancov vo verejnej sfére a v štátnej službe o 10%, taktiež na požiadavku pre znižovanie nákladov o 10%, čo priamo so sebou prináša aj zníženie financií pre mnohé organizácie, úrady, ale aj organizácie plniace si povinnosti pri zabezpečovaní chodu krajiny. Nie je pravdou, že k prepúšťaniu zamestnancov dochádza len vo výrobnom sektore. Tých avizovaných 5,5 tisíc zamestnancov je toho dôkazom. Ak sa mylne domnievate, že všetci sú úradníci a k tomu sú takí, ktorí nemajú výkony, pozrite si širokú škálu profesií, pre ktorých uvedené KZVS vyjednávame. Len v  zariadeniach sociálnych služieb pracujú opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, vychovávatelia, ergoterapeuti, psychológovia, špeciálni pedagógovia, zamestnanci poskytujúci zdravotnú starostlivosť, remeselní a manuálni zamestnanci, odborní a administratívni zamestnanci, zamestnanci stravovacích prevádzok a mnohí ďalší.

Ich dosiahnutý priemerný plat za rok 2019 bol na úrovni 926 €, čiže necelých 85% k priemeru v NH. (1092 €)                  

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Vo verejnom zdravotníctve sú to lekári, sestry, zdravotnícki laboranti, verejní zdravotníci, laboratórni diagnostici, technicko-hospodárski pracovníci, ako aj robotnícke povolania. Ich priemerné platy nedosahujú priemer v NH. Tento segment je dlhodobo preťažovaný, jestvujúci zamestnanci, ktorí vytrvali na svojich postoch, pracujú nadčasy, neváhajú obetovať svoj čas pre potreby spoluobčanov, nielen v čase tejto koronakrízy.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Kolektívne zmluvy zastrešujú aj zamestnancov úradov práce, zamestnancov sociálnej poisťovne, daňových úradov, colnej správy, okresných úradov, ale aj civilných zamestnancov policajného zboru, policajtov, hasičov, zamestnancov v oblasti kultúry, členov väzenskej a justičnej stráže, zamestnancov justície a prokuratúry, nevynímajúc veľký počet zamestnancov samospráv. Na všetkých je zvýšený tlak pri výkone povolaní najmä v týchto náročných dňoch a týždňoch, ktoré sa pomaly budú rátať na mesiace.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Ďalšími profesiami, ktoré sú postupom vlády „postihnuté“ sú všetky pracovné pozície v školstve od školníkov, cez upratovačky až po pedagógov a odborných zamestnancov vo všetkých typoch škôl. Nevynímajúc oblasť vedy a výskumu, politici svorne tvrdia, že zo Slovenska registrujeme „únik mozgov,“ postup vlády k rastu tabuľkových platov o 0% považujete za adekvátny pre zmenu situácie ? 

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

V súčasnej dobe si mnohí uvedomili poslanie armády, dokonca ako sa teraz zverejňuje aj vláda. Tretinu všetkých zamestnancov tohto rezortu tvoria civilní zamestnanci, ktorí zabezpečujú všetky podporné činnosti od logistického zabezpečenia až po kuchárky či upratovačky. Ani bez tohto personálu by nebolo možné existovať a aj ich práca si zaslúži vyššiu finančnú hodnotu.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Neuvádzam tu všetky profesie, ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som nemenoval, len som Vám, pán minister chcel dať do pozornosti koho sa dotýkajú obidve kolektívne zmluvy. Napokon všetci vaši spolupracovníci, s ktorými sa dennodenne stretávate aj na vašom ministerstve, ktorí vám pripravujú podklady pre rokovania a o ktorých vedomosti, skúsenosti sa opierate pri vašej práci si zaslúžia viac. Patria sem aj všetci zamestnanci spoločností, firiem,  podnikov,  ktorých zriaďovateľom sú obce, vyššie územné celky, napr. všetky kategórie zamestnancov správ a údržieb ciest a ďalší.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister? O dosiahnutom vzdelaní a náročnosti odvádzanej práce v prospech spoločnosti ani nechcem písať. Ale odmeňovanie zamestnancov výškou minimálnej mzdy v SR neprinesie ani záujem mladej generácie o štúdium a zamestnanie sa na Slovensku. Už v súčasnom období sú pracovníci vo vyššom veku a za desať rokov, vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie pracovníkov, dôjde ku kolapsu v štátnej správe a vo verejnej službe. Nie všetky profesie je možné nahradiť digitalizáciou.

Od SOZZASS